Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Basın bülteni ve basın makalesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  


Basın bültenleri, basın makalelerine oranla daha kısadır ve daha az yer kaplar
Basın bültenleri medyaya gönderilebilmesinin yanı sıra çoğunlukla geneldir. Basın makaleleri ise daha önceden belirlenmiş bir kitle iletişim aracı için hazırlanmıştır.
Basın bültenleri medya editörleri tarafından yeniden yazılabilir. Ancak basın makaleleri editörler tarafından yeniden yazılmaz.
Basın bültenlerini yazan kişi belirli olmasına rağmen medyada bu kişinin ismi yayınlanmaz. Basın makalelerinin yazarları bellidir ve bu isim adı altında yayınlanır.
Basın bültenleri basın makalelerine göre çok daha ayrıntılı bir şekilde hazırlanır

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi kültürün sözel sembollerinden biri değildir?


Şakalaşmalar

Deyimler

Seminerler

Sloganlar

Mecazlar


3.Soru

I. Gazetecilerle kişisel ilişki önemlidir. II. Gazeteciler mükemmel bir online medya odası görmek ister.III. Gazetecileri kendi sundukları hatalı bilgiden dolayı şikayet edin.IV. Gazetecilere ürününüzün ne yaptığını değil müşteri sorunlarının nasıl çözüldüğünü anlatın.İnternetle birlikte medya ile ilişkilerin kuralları da değişmeye başlamıştır. Yukarıdakilerden hangileri medya ile ilişkilerin yeni kurallarındandır?


I ve II
II ve III
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV

4.Soru

Bir kurumun özlü biçimde profilini veren kısa dokümanlar, medyaya yönelik olarak kullanılan aşağıdaki araçlardan hangisidir?


Basın bülteni

Ürün raporu

Özel haber

Raporlama

Basın dosyası


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip’in halkla ilişkiler yönetiminin aşamalarından biri değildir?


kurumsal bağlılık testleri

çevresel değerlendirme

paydaş yönetimi

uygulama

değerlendirme


6.Soru

Gazete, dergi, radyo veya televizyonda yayınlanmak üzere popüler bir kişilikle, bir işletmenin önemli kabul
edilen bir yetkilisiyle, konusunun uzmanı biri ile karşılıklı görüşerek ya da yaşanan bir ortamı okura aktarmaya yönelik, içeriğinde haber özelliği bulunan ya da bilgilendirmeye ve araştırmaya dayalı geniş kapsamlı bir yazı ya da program türüne _____ denir.


Basın toplantısı

Reklam

Röportaj

Ürün raporu

Raporlama


7.Soru

I. Kurumsal hedeflerII. Kurumsal politikalarIII. Kurumsal yönetimIV. Programın doğasıProgramlama unsurları ve etkinlik alanına ilişkin unsurlar, yukarıdakilerden hangisine yada hangilerine hizmet etmektedir?


I.
I ve II
II ve III
I ve IV
III ve IV

8.Soru

I. Bir kasaba, bir şehir veya bir bölge ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder.
II. Damga vurucu veya markalaşmış olaylar olarak da ifade edilir.
III. ; temel olarak farkındalığı arttırıcı özelliklere sahiptir.
Yukarıda özellikleri verilen etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mega etkinlikler

Hallmark etkinlikler

Büyük etkinlikler

Yerel etkinlikler

Özel etkinlikler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reaktif kriz yönetimi yaklaşımının bir özelliğidir?


Kriz belirtileri ortaya çıkmadan çalışmalara başlanır

İç ve dış çevreye bağlı olarak ortaya çıkacak krizlere yönelik önceden çalışılır

Savunmacı bir özelliğe sahiptir

Sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır

Sorunların yeni bir kaynağının olmasını önlemeye çalışır


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik pazarlamasının hedeflerinden kurum odaklı hedeflerdendir?


ürün ya da marka imajını etkilemek
kısa dönemli satışları arttırmak
yeni ürün konumlandırmak
uzun dönemli satışları arttırmak
ürün ya da marka farkındalığı sağlamak

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların mevcut gerçekliği görmezden gelerek krize karşı kullandıkları savunma mekanizmalarından biri değildir?


İtiraf etme

İdealleştirme

Ussallaştırma

Sıyrılma

Bölümlere ayırma


12.Soru

Kurumların iş dünyasına, basın mensuplarına, haber ajanslarına ve tüm internet kullanıcılarına basın bültenlerini duyurabildiği, kurumun internet sitesinde özel olarak medya için hazırladığı bölümlere ne ad verilir?


Blog

Online basın odası

Kurumsal web sitesi

Basın bülteni

Sosyal medya


13.Soru

I. Tüketim deneyimiII. Şirket, marka ve toplulukları ile bir araya gelmesiIII. SosyalleşmeIV. İlginlik düzeylerinin artırılmasıV. Finansal imkanlarını geliştirmeEtkinlikler aracılığıyla iletişimin katılımcılara sağladığı yararlar yukarıdakilerden hangileridir?


Yalnız I
I ve II
I, II ve III
I, II, III, IV
Yalnız V

14.Soru

Kurum ile ilgili etkinlikleri, stratejileri, düşünceleri, olayları vb. içeren, haber değeri taşıyan, önemli bilgiler veren ve medyaya gönderilen yazılı metinlere ne ad verilir?


Basın makalesi

Basın bülteni

Özel haber

Ürün raporu

Basın dosyası


15.Soru

I. Etkinlik geliştirme aşaması
II. Etkinlik operasyonel planlama aşaması
III. Etkinlik uygulama, yönetme ve izleme aşaması
IV. Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması
Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler planlama sürecinin aşamalarındandır?


I ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II ve III

Hepsi


16.Soru

I. Basın bülteni
II. Basın makalesi
III. Basın gezileri
IV. Ürün raporu
V. Özel haberler
Yukarıdakilerden hangileri medya ile daha sağlıklı ilişki kurabilmek için medyaya yönelik olarak kullanılan araçlardandır?


I, II ve III

I, II, III ve V

II, III ve IV

I, II ve V

Hepsi


17.Soru

Koç Holding’in yürüttüğü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” kampanyası aşağıdakilerden hangisine örnektir?


kurumsal kayırseverlik

sosyal pazarlama

amaca yönelik pazarlama

kurumsal sosyal teşvik

bütünleşik pazarlama


18.Soru

I. Araştırma alanlarının kuruluşu II. Temel teori III.Metodoloji seçimi ıv.Geleneksel metotlar Yukarıdaki maddeler etkinlik çalışmalarında bilgi yaratma ve araştırma sürecindeki hangi başlığın içeriğini oluşturmaktadır?


Disiplin Perspektifi
Disiplinlerarası Yaklaşım
Kuram Araştırması
İçgözlem ve Düşünce
Yönetim İhtiyacı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevsel sorumluluklarındandır?


işçi ilişkileri

medya turları

ticari destek

ürün geliştirme

pazar değerlendirmesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi eğitsel faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir?


Sergiler

Kongreler 

Kurum içi basılı yayınlar

Konferanslar ve seminerler 

Kapalı devre televizyon yayını