Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Kurum içi çatışma önleyici ve motivasyon artırıcı uygulamalar ele alındığında, aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler bölümünün dikkate alması gereken unsurlardan biridir?


Yöneticilerin fikirlerin her zaman ön planda olması

Yeni elemanların ivedilikle işe başlatılması

Çalışanların sıkı bir şekilde denetim altına alınması

Yöneticilerin koçluk yapıp yapmadığının kontrolü

Kurum vizyon ve misyonunun gizliliği


2.Soru

I. Planlama II. Karşılıklı adaptasyon III. Değerlerin paylaşımı IV. Kontrol V. Geribildirim elde etme Yukardakilerden hangileri halkla ilişkilerin yönetim görevlerindendir?


I-II- III

I-IV-V

II-III-IV

II-IV-V

III-IV-V


3.Soru

Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı hâlde çalısması aşağıdakilerin hangisidir?


Bilgilendirme

Motive etme

Sinerji

Yönetme

Nöroşirurji


4.Soru

Çatışma yönetiminde karşılaşılan en önemli engelin tarafların problemin tanımı konusunda anlaşamaması olduğunu savunan bilim adamı hangisidir?


Putnam

Wilcox

Cameron

Frued

Volkema


5.Soru

Kurumların çalışanlarına ya da diğer hedef kitlelerine yönelik olarak düzenli aralıklarla yayımladığı her türlü yazılı, görsel ve sanal yayınlar aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal yayınlar

Sinerji

Çift yönlü iletişim

Kurmay boyut

Kurumsal kimlik


6.Soru

Kariyer planlaması: kendi uzmanlık alanında gerekli performansı gösterdiği takdirde, hangi personelin hangi süre içerisinde, hangi pozisyona ulaşabileceğinin (planı) haritasıdır. İnsan kaynakları bölümleri tarafından kariyer planlaması yapılması ve personel bu konuda bilgilendirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?


Personelin emeklilik yılını bilmesi

Personelin kurum kültürüne sahip olması

Personelin kurumdaki diğer işler hakkında bilgi sahibi olmasına

Personelin motivasyonunun ve verimliliğinin artmasına

Personelin insan kaynaklarından bilgi almasına ve senkronizasyona


7.Soru

Bu yönetimi benimseyen kurumlarda çalışanların fikir ve görüşlerine önem verilip, yönetimsel kararlar alma süreçlerine çalışanların da katılmaları sağlanır. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Reaktif Halkla İlişkiler

Arabuluculuk

Kazan-Kazan

Retorik

Katılımcı Yönetim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin amaçlarından biri değildir?


Çalışanları dış ve iç çevrenin son gelişmelerinden haberdar etmek

Yönetim ile anlaşılır ve samimi ilişkileri geliştirmek

Çalışanları hakları, yetkileri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek

Otokratik lider tipini teşvik etmek

Yanlış bilgi ve olumsuz söylentileri önlemek


9.Soru

Kurumun çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, paydaşları vb. hedef kitleleri ile ilgili gelişmeler, kurumun başarıları, yeni projeleri, problem ve çözümler gibi konularda hazırlanan aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kitapları

Yıllık

Raporlar

Yıllık raporlar

Broşür


10.Soru

Kendi uzmanlık alanında gerekli performansı gösterdiği takdirde hangi personelin hangi süre içerisinde, hangi pozisyona ulaşabileceğinin haritası hangi bölüm tarafından yapılmaktadır?


Halkla İlişkiler Departmanı

İnsan Kaynakları Departmanı

Kurumsal İmaj Departmanı

Kurumsal İletişim Departmanı

Pazarlama Departmanı


11.Soru

  1. Kurum içinde ‘’ben’’ bilinci oluşur.
  2. Kurum içerisinde, kurumsal davranış içselleştirilir.
  3. Yaşanabilecek sorunlar, çatışma ve krize dönüşmeden çözümlenir.
  4. Çalışanların motivasyonları ve verimlilikleri artar.
  5. Çalışanların kuruma bağlılıkları artar.

Yukarıda verilenlerden hangileri kurum içi halkla ilişkilerde kurumlara hangi avantajları sağlamaktadır?


I-II-III

I-II-III-V

II-III-V

II-III-IV-V

IV-V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin temel amaçlarından biri, çalışanlarla yönetim ve çalışanlar arasında iletişim sağlamaktır?


Kurumiçi halkla ilişkiler

Kurumdışı halkla ilişkiler

Stratejik yönetim

Reklam

İnsan Kaynakları Yönetimi 


13.Soru

"Kişinin işini yapması için gerekli olan iletişimin bir parçası ya da komuta zincirini izleyen bir iletişim" olarak tanımlanan kurumlardaki iletişim şekline ne ad verilir?


Söylenti

Formel İletişim

İnformel İletişim

Sözsüz İletişim

Etrafta Dolaşma yoluyla Yönetim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İtibar Enstitüsünün oluşturduğu İtibarın boyutları arasında yer almaz?


Performans boyutu

Liderlik Boyutu

Yönetim Boyutu

Çalışma Ortamı Boyutu

Geçmişe bağlılık Boyutu


15.Soru

Hangisi kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi açıklar?


Bir birinden tamamen farklı iki kavramdır.

Kurum içi iletişim halkla ilişkileri kapsayıcı niteliktedir.

Halkla ilişkiler kurum içi iletişimin ilk adımıdır.

Kurum içi iletişim kurum içi halkla ilişkilerin bir parçasıdır.

Kurum içi iletişim iç çevre ile kurum içi halkla ilişkiler dış çevre ile iletişim kurar.


16.Soru

Hedef, hedef kitle olarak da adlandırılan alıcı mesajı alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Gönderici

Alıcı

Mesaj

Kodlama

Geri besleme


17.Soru

Halkla İlişkiler bölümünün, danışmanlık görevini yerine getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi gerekmektedir?


 Bilgiyi planlı ve programlı bir şekilde yayması

Elde edilen bilgiyi sınıflaması

Elde edilen bilgiyi analiz edip, yorumlaması

Üst yönetime yönetsel stratejiler önermesi

Yukarıdakilerin hepsi


18.Soru

Astlarının neyin doğru ve önemli olduğu konusunda bilinçlendirme düzeylerini arttıran ve onları kurum ve toplumun menfaatlerine paralel olarak güdüleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kriz

Aktör

Dönüşümcü lider

Eşik bekçileri


19.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi iletişim sürecinde hedef grubuna neyi, ne zaman ve hangi araç ile iletileceğini görmede kolaylık sağlayacaktır?


Yazma ve Edit Etme

Yönetim ve İrade

Danışmanlık

Liazon/ İrtibat

Kontrol Listesi Hazırlanma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan sözlü araçlar arasında yer almaktadır?


Çalışma Raporları

Yıllık Raporlar

Toplantılar

Kurum Broşürü

Çalışan el kitabı