Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Çatışma yöntemi belirli bir yaşam seyirine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi, çatışma yönetiminin yaşam seyir aşamalarından birisi değildir?


Proaktif Safha

Stratejik Safha

Staktif Safha

Reaktif Safha

İyileşme Safhası


2.Soru

Arabuluculuk sürecini gerçekleştirirken tarafları ikna etmek için kullanılan “güzel söz söyleme, güzel konuşma sanatına” ne ad verilir?


Reaktif Halkla İlişkiler

Kazan Kazan

Retorik

Katılımcı Yönetim

Kamular


3.Soru

Açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri ve olayları açıklamaya yardımcı olan masalvari hikayelere ne ad verilir?


Hikayeler

Mitler

Ayinler

Kahramanlar ve süper starlar

Semboller


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin sözlü araçlarındandır?


Çalışma grupları

Yıllık raporlar

Yıldönümü yazıları

Çalışan el kitabı

Güncel özel hizmetler


5.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin kurum içerisinde kültürün tutundurulması noktasında güçlü tutulması gerekmektedir?


Yönetimin desteği

Kurumsal iletişim

Risk toleransı

Ödüllendirme sistemi

Bütünleşme


6.Soru

Bir kurumdaki  gözlemlenebilir davranış şekilleri ve normlar, kültürün hangi seviyesine örnek verilebilir?


İnanç ve değerler

Maddi unsurlar

Temel varsayımlar

İçsel bütünleşme

Misyon


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin dış paydaşlarındandır?


Yöneticiler

Hissedarlar

Çalışanlar

Sendikalar

Sermayederler


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi intranet kavramının tanımıdır?


Kurum hakkındaki bilgilerin detaylı olarak iletilmesini sağlayan referans kaynağıdır.

Hedef kitleye mesajın kısa bir şekilde iletilmesini sağlayan dokümandır.

Kurumun standart bir mesajı iletmesini sağlayan araçtır.

Kurumlarda bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacı ile kullanılan web temelli bir bilgi sistemidir.

Toplantıda alınan kararlar ve toplantı sonrasında verilen görevler ile ilgili bilgileri içeren bir rapordur.


9.Soru

  1. Duygu ikilemi
  2. Kaçınma
  3. Reddetme
  4. Saplantı

Yukarıdakilerin hangisi, insanların yapıları gereği içinde bulundukları kaygı ve endişe duygularından kurtulmak ve psikolojik dengelerini muhafaza edebilmek için geliştirdikleri savunma mekanizmalarındandır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar için hazırlanan yıllık rapor içinde yer almaz?


Genel müdür mektubu

Mali durum

Kurumun siyasi görüşleri

Sosyal sorumluluk etkinlikleri

Personeli ilgilendiren mali konular


11.Soru

I. Düzenli iletişim programı hazırlamak
II. Aylık gelir ve giderle ilgili sunu yapmak
III. Görev ve yetki tanımları konusunda bilgilendirmek
IV. Çalışanları yönetime katmak amacıyla çalışma yapmak
V. Kurum kültürünü arttırmak
Hangisi kurum içi iletişim amaçlarındandır?


I, II, III

I, III ve V

III, IV ve V

I, III, IV ve V

Hepsi


12.Soru

I. İletişim,
II. Güç odakları
III. Liderlik,
IV. Yönetim süreci

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünü etkileyen faktörler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?


Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.

Kurum ve çalışanların beklentilerini ayrıştırmak.

Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.

Her sene düzenli olarak araştırmalar yaparak iç hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek ve iletişim programının etkinliğini arttırmak.

Çalışanların kurumun geleceği ile ilgili düşüncelerini iyimser hâle getirmek.


14.Soru

İmaj onarımı,kurumda gerçek değişiklikleri içeren stratejiler hangi yaşam seyri safhasının içinde yer almaktadır?


Spesifik safha

Stratejik safha

Proaktif safha

İyileşme safha

Reaktif safha


15.Soru

Literatüre bakıldığında imaj çeşitlerinin kaç başlık altında toplanır?


2

4

6

8

10


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “iç web, kurumsal web veya kurumsal iletişim ağı/kanalı olarak adlandırılır?


Kurumsal web sitesi

Kurumsal bloglar

İntranet

Kurumun sosyal ağ sitesi

Kısa mesaj (SMS)


17.Soru

“Kurumun kendini hem görsel görünüm, iletişim ve davranış açısından bir bütünlük içinde tek bir kimlik ile ifade etmesi anlamına gelmektedir” şeklinde açıklanan kurumsal kimlik aşağıdakilerden hangisidir?


Markalı kimlik

Endorsed kimlik

Monolotik kimlik

Desteklenmiş kimlik

Çiftli kimlik


18.Soru

Aşağıda yer alan halka ilişkilerin amaçlarından hangisi çalışanları kurumla ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan konularda ayrıntılı olarak bilgilendirme kapsamında değerlendirilebilir?


Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek.

Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.

Kurumsal yayınlar yayımlamak.

Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek.

Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak.


19.Soru

Kurumda çalışanların kurum ile ilgili bilgiler ile ilgili başvurabilecekleri bir referans kaynağı olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kitapları

Yıllık

Raporlar

Yıllık raporlar

Broşür


20.Soru

İşlevi; kurumun ortak değerlerini aktarmak, motivasyon sağlamak, kahramanları yaratmak olan kurumiçi kutlama/tören aşağıdakilerden hangisidir?


Eğlence

Başarı törenleri

Tanıtım törenleri

Dönemsel törenler

Zafer kutlamaları