Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Kurum içindeki tüm çalışanların maaşlarının her ay herkese açık bir şekilde duyurulması kurum içi halkla ilişkilerin hangi temel ilkesi ile örtüşür?


Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanıdır

Halkla ilişkiler sürekli bir çalışmadır

Halkla ilişkiler gerçeği yansıtmalıdır

Halkla ilişkiler tüm çalışanlar tarafından benimsenmeli ve desteklenmelidir

Halkla ilişkiler çift yönlü iletişime dayanan bir süreçtir


2.Soru

I. Şiirler
II. Hikayeler
III. PTT
IV. Efsaneler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünün çalışanlar arasında yayılmasında kullanılan araçlar arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kurumlar için en değerli maddi olmayan varlıktır?


Para

Cihaz

Bilgi

Personel

Yönetim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakla ilişkilerde temel ilkelerin uygulamasında çift yönlü iletişime dayanan bir sürecin sonucudur?


Halkla ilişkiler uygulamalarının geri dönüşlerinin alınması

Uygulamalarının bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi

Kurumun dış çevresinin kurum hakkındaki düşüncelerini olumlu bir konumda tutabilmesi

Faaliyetlerin hedef kitlesi fark etmeksizin profesyonel ve etik kurallarda yapılması

Çalışanların kendi aralarında ve yöneticilerle iletişiminin sağlıklı şekilde oluşturulması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çatışma Yönetiminin Yaşam Seyri safhalarından biri değildir ?


Reaktif safha

İyileşme safhası

Kazan-kazan safhası

Stratejik safha

Proaktif safha


6.Soru

"Freud’a göre, bu gibi durumlarda insan yapısı gereği içinde bulunduğu kaygı ve endişe duygularından kurtulmak ve psikolojik dengesini muhafaza edebilmek için bazı savunma mekanizmaları geliştirir".Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Kazanma

Duygu ikilemi

Kaçınma

Reddetme

Kimlik


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi çatışma yönetiminin yaşam seyrinin proaktif safhasının elemanlarından değildir?


Çevre gözetimi

Konu takibi

Konu yönetimi

Kriz planlama

Risk iletişimi


8.Soru

Wilcox ve Cameron tarafından geliştirilen Yaşam seyri safhalarında yer alan Halkla ilişkiler profesyonellerinin üzerinde konsantre olarak çalışmalarını gerektiren, çatışma olarak ortaya çıkmakta olan konunun belirlenmesi hangi safhada gerçekleşir?


Proaktif Safha

Reaktif Safha

İyileşme Safhası

Stratejik Safha

Onarma Safhası


9.Soru

Hiyerarşik yolla gerçekleşen ve merkezileşmiş kurumlarda kullanılan iletişim türüdür. Yatay iletişim söz konusu değildir. Bu iletişim tipi raporlamanın sınırlı ve işlerin iyi tanımlanmış olduğu kurumlar için en uygun iletişim türüdür. Tanımlanan kurumsal iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Daire (Circle) Tipi

“Y’’ (Y) Tipi

Tekerlek (Wheel) Tipi

Zincir (Chain) Tipi

Çoklu Kanal (All-Channel) Tipi


10.Soru

Kurumlarda muhtemel çatışmaları önlemek, motivasyonlarını artırmak ve dolayısıyla verimli çalışmalarını sağlamak için bazı uygulamalar mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi alınan önlemlerden biridir?


Kariyer planlaması

Kurumiçi rotasyonlar ve ödül sistemleri

Katılımcı yönetim

Şikâyet ve öneri sistemleri

Hepsi


11.Soru

Kurumlarda dedikodu ve söylentinin artması neye neden olur?


Çalışanlar arsında gruplaşmaya

Çalışanlar arasında bağın kuvvetlenmesine

Verimin artmasına

Yönetimin desteğine

Motivasyonun artmasına


12.Soru

I. Sendikalar
II. Çalışanlar
III. Toplum
IV. Hissedarlar
V. Müşteriler
Hangisi kurumsal iç paydaşlarıdır?


II ve V

I ve II

Yalnızca III

II, ve IV

II, III ve V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin görsel araçlarından biri değildir?


Sergiler

Seminerler

Afişler

Dia gösterileri

Filmler


14.Soru

Hangisi kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan araçlardandır?


Şikâyet dilekçesi

Primler görüşmeleri

Toplu sözleşme görüşmeleri

Kişisel görüşmeler

Hepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumiçi iletişimin bir kurumdaki görevlerindendir?

I. Bilgilendirme

II. Motive Etme

III. Yönetme


I,II

II,III

I,III

Yalnız I

I,II,III


16.Soru

Kaynak, konuşmacı, iletici gibi çeşitli biçimlerde de adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?


Gönderici

Alıcı

Mesaj

Kodlama

Geri besleme


17.Soru

  1. Çalışan el kitabı
  2. Kurum büroşürü
  3. Kara tahta
  4. Sergiler

Yukarıdakilerin hangileri kurumiçi halkla ilişkilerin yazılı araçlarındandır?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

II., III. ve IV.

I., II., III. ve IV.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda çatışma önleyici uygulamalardan biri değildir?


Sosyal Aktiviteler

Prim Sistemleri

Şikayet ve öneri sistemleri

Dedikodu

Kurumiçi eğitimler


19.Soru

Bir kurumda en aktif halkla ilişkiler aktörleri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Kurmay boyuttaki yöneticiler

Üst düzey yöneticiler

Halkla ilişkiler yöneticisi

İnsan kaynakları yöneticisi

Mali işler yöneticisi


20.Soru

I. Tavizsiz yönetim anlayışı
II. Fazla mesai
III. Şikâyet ve öneri sistemi
IV. Çalışanlar arası gruplaşma
V. Dedikodu
Hangisi çatışma önleyici ve kurum içi ahenk sağlayıcı uygulamalarından biridir?


Yalnız I

I ve II

yalnızca III

I ve IV

I, II, III ve V