Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi entellektüel sermaye unsurlarından biridir?


Marka

İtibar

Sektör tecrübesi

Çalışanlarının iş bilgisi

Hepsi


2.Soru

Çalışanlara kurumun önemli değerlerinin benimsetilmesi ile kurumla duygusal bağ oluşturmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?


Yönlendirmek

Motive etmek

Yönetmek

Çalışma grubu oluşturmak

İşletme içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar yayınlamak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi desteklenmiş kimlik özelliği taşıyan kurumlardan biridir?


BP

McDonald's

IBM

Danone

Lipton


4.Soru

Kurum itibarını geliştirmek için özgün fikirler geliştirilmesi ve bu fikirlerin ürüne dönüştürülmesi, kuruma ilişkin duygusal ve bilişsel algılardan hangisiyle ilgilidir?


Performans boyutu

Ürün ve hizmet boyutu

Liderlik boyutu

Çalışma ortamı boyutu

Yenilik boyutu


5.Soru

Kurumun uzun dönemdeki iş başarısı ve mali yönden istikrarlılığı, kurumsal itibarı ölçmeye yönelik hangi boyutu yansıtır?


Ürün ve Hizmet Boyutu

Performans Boyutu

Yönetim Boyutu

Çalışma Ortamı Boyutu

Yenilik Boyutu


6.Soru

Bir kurumdaki herkesin aktör olarak rol aldığı kabul edilen departman aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum yönetimi

Reklam

Kurumiçi halkla ilişkiler

İnsan kaynakları

Güvenlik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin temel ve ahlaki ilkelerden biri değildir?


Halkla ilişkiler gerçeği yansıtmalıdır.

Halkla ilişkiler sürekli bir çalışmadır.

Tüm çalışanlar tarafından benimsenmeli ve desteklenmelidir.

Tek yönlü iletişime dayanan bir süreçtir.

Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanıdır.


8.Soru

"......... sistemi içerisinde ast ve üstler arasından gerçekleştirilen görüşmeler, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişimin gerçekleştirildiği en etkin uygulamalardandır."

Yukarıda boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?


Kriz iletişimi

Bilgi yönetimi

Yönetim

Performans yönetim

Çatışma ve motivasyon


9.Soru

I. Üst yönetiminden en alt çalışana doğru
II. En alt düzey çalışandan üst yönetime doğru
III. Üst yönetim ile halkla ilişkiler arasında
IV. En alt çalışan ile halkla ilişkiler arasında
V. Hepsi
Kurum içi bilgi akışının hangi doğrultuda gerçekleşmesi beklenir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, II, III, IV,V


10.Soru

Kurumun hedef kitlesine istenilen bilginin aktarılmasını sağlayan, sayfa sayısı az, küçük bir kitapçığın adı aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kitapları

Yıllık

Raporlar

Yıllık raporlar

Broşür


11.Soru

Kurumsal iletişim, kurumiçi halkla ilişkileri kullanarak etkisini maksimize etmesi için aşağıda yer alan hangi unsuru barındırması gerekmektedir?


İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı.

Dikey, yatay ve çapraz iletişim.

Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım.

Gelecek hakkında kurumsal anlamda iyimserlik.

Sağlıklı bir çalışma ortamı.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çalışanlarla ilişkilerde hedefler ve ideal çalışma ilişkileri için olan koşullardandır?

I. İşveren ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ve saygı

II. Yatay, dikey ve çapraz olarak konumlandırılan; tarafsız ve serbestçe akan doğru bilgi

III. Bütün çalışanlar için tatmin edici statü ve katılım


Yalnız I

I,II

II,III

I,III

I,II,III


13.Soru

Alıcıdan göndericiye giden, göndericinin alıcıya iletmek istediği mesajın doğru algılanıp algılanmadığını gösteren sözel ya da tepkisel geribildirime aşağıdakilerden hangi isim verilir?


Gönderici

Alıcı

Mesaj

Kodlama

Geri besleme


14.Soru

I. Ritüeller
II. Efsaneler
III. Dil
IV. Reklamlar
V. Hikâyeler
Kurumsal kültürün iletilmesinde kullanılan araçlar hangileridir?


Yalnız I

I ve II

Yalnızca III

I, II, V

I,II, III ve V


15.Soru

Çatışma belirli bir yaşam seyrine sahiptir. Wilcox ve Cameron tarafından geliştirilen bu safhalardan Proaktif Safha aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Risk İletişimi

Çatışma çözme

İmaj onarımı

Kriz iletişimi

Çevre gözetimi


16.Soru

  1. Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.
  2. Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak.
  3. Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu aşılamak.
  4. Kurum ve çalışanların beklentilerini bütünleştirmek.

Yukarıdakilerin hangileri kurum içi halkla ilişkilerin amaçlarındandır? 


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

II., III. ve IV.

I., II. III. ve IV.


17.Soru

"Halkla ilişkiler profesyonellerinin üzerinde konsantre olarak çalışmalarını gerektiren, çatışma olarak ortaya çıkmakta olan konunun belirlenmesidir. Risk iletişimi, kişilere veya kuruma zarar görmemeleri için tehlike ve tehditlerin iletilmesidir. Çatışma konumlandırması, kurumun karşı karşıya kalınabileceği (boykot veya hukuki dava gibi) aktiviteleri öngörülmesini sağlama hususunda konumlandırmasını sağlar. Kriz yönetimi, risk iletişimine direnen ve kriz düzeyine çıkan çatışmalar için geliştirilir."

Yukarıdaki çatışma yönetiminin hangi evresi anlatılmaktadır?


Proaktif evre

Reaktif evre

Stratejik evre

Müdahale evresi

İyileşme evresi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişimin etkisini belirleyen içsel faktörlerden biridir?


Pazardaki değişimler

Tüketicilerin beklentilerindeki değişimler

Kurum kültürü

Kalite ve standartlar

Rakiplerin fiyatları


19.Soru

Aşağıdakilerin hangisi çatışma yönetiminin yaşam seyri safhaları arasında yer almaz?


Proaktif safha

Stratejik safha

Reaktif safha

İyileşme safhası

Preaktif safha


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapı anlamına gelir?


Aktör

Kurumiçi İletişim

Kurumsal Kimlik

Kurmay Boyut

Çift Yönlü İletişim