Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

"... imajı, kurum sahibinin ya da işverenin kurumunu görme ve değerlendirmesi ile ilişkili bir imaj türüdür."

Yukarıdaki ifadede boşluğa ne gelmelidir?


Şemsiye imajı

Ürün imajı

Mevcut imaj

Ayna imajı

Marka imajı


2.Soru

Medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireylere ......... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Aktör

Dönüşümcü Lider

Medya Yöneticisi 

Eşik Bekçileri

Hlakla İlişkiler Yöneticisi 


3.Soru

Tüm kanal ağı bütün bireyler arasında serbest bilgi akışına izin veren en merkezîleşmemiş iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Tekerlek tipi

Y tipi

Zincir tipi

Daire tipi

Çoklu kanal tipi


4.Soru

“Kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma ve bilgilerini istediği kişiler ile paylaşma, kendi arkadaş listesini oluşturma, diğer kullanıcıların profilleri ile bağlantı kurma olanağı sunan web temelli bir hizmet” olarak ifade edilen kurumiçi araç/ortam aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal web sitesi

Intranet

Kurumsal blog

Kurumun sosyal ağ sitesi

Sosyal medya haber odaları


5.Soru

Entelektüel Sermaye ifadesi bize neyi ifade etmez?


Marka

İtibar

Sektör tecrübesi

Çalışanların iş bilgisi

Maddi varlıklardır


6.Soru

"......., çalışanların düşüncelerini, hislerini ve birbirlerine karşı ve kurum dışındaki kişilere karşı davranışlarını etkileyen bir dizi paylaşılan değerler, inançlar ve normlar bütünüdür."

Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir?


Kurumiçi iletişim

Halkla ilişkiler

Kurumiçi halkla ilişkiler

Kültür

Kurum kültürü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkiler yazılı araçlardan değildir?


Çalışan el kitabı

Broşür

Afişler

Kurum gazetesi

Raporlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik ile ilgili söylenemez?


Kurumun ne yaptığını ifade eder

Kurumun adıdır

Kurumun işlerini yürütmede hangi stratejileri benimsediği ile ilişkilidir

Kurumun etkinliklerini nasıl yaptığını anlatır

Kurumun paydaşlar tarafından nasıl algılanmak istendiğini temsil eder


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum çalışanları arasında çatışmaya neden olur?


Düzenli maaş arttırımı

Kurumiçi etkinlik

Performans değerlendirme sistemi

Çalışanlara sunulan sosyal olanaklar

Dengesiz maaş dağılımı


10.Soru

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araç ve ortamlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kurumiçi halkla ilişkiler aracı seçilirken en önemli yol gösterici, kurumun halkla ilişkiler hedefleri ve buna ilişkin strateji ve taktiklerdir.  

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde iletilmek istenen mesajı sadece tek bir araç seçerek iletmek gerekir. 

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araç ve ortamlar; tek yönlü iletişim sağlayan araç ve ortamlardan oluşur. 

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan çift yönlü iletişim sağlayan araçlara; kurum kitapları, raporlar, afişler ve mektuplar örnek olarak verilebilir. 

Kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan tek yönlü iletişim sağlayan araçlara; iletişim büroları, toplantılar, kutlamalar, sosyal medya hesapları örnek olarak verilebilir. 


11.Soru

Üst yönetim tarafından operasyonel olarak hayata geçirilmeyen yani, gereği yapılmayan veya zamanında yapılmayan öneriler çatışmaya sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi ahengi bozan nedenlerden biri olamaz?


Eğitim ihtiyaçları

Kişiler arası geçimsizlikler

Motivasyona yönelik organizasyonlar

Teknolojik ihtiyaçlar

Seyahat etme ihtiyacı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk sürecinde takip edilmesi gereken adımları belirten yaklaşımı savunmuştur?


Wilcox ve Cameron

Poole ve Stutman

Freud

Folger

Goodwin ve Griffith


13.Soru

I. İşe ilişkin süreçler ve işleyiş ile ilgili konuların hiyerarşi temelinde iletilmesini sağlamak
II. “Kim kiminle ne hakkında gerçekten ne konuşuyor?” sorusuna cevap bulmak
III. Hiyerarşiyi dikkate almaksızın iş dışındaki konuların iletilmesini ve paylaşılmasını sağlamak
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri resmi olan iletişim kanalı için doğrudur?


Yalnız I

I, II

Yalnız II

I, III

I, II, III


14.Soru

Genel olarak inanılması isteği ile belli bir grup için önem taşıyan, doğrulanamayan, güncel öneme sahip kişiden kişiye aktarılan ve resmi olmayan iletişim türüne ne ad verilir?


Duyuru panoları

Haber bülteni veya haber mektubu

Fısıltı veya söylenti

İntranet

Video yayını


15.Soru

Alıcının göndericiden almış olduğu mesajı doğru algılaması için kodlanmış olan işaretlerin deşifre edilmesi ……………. olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Kod açımlama

Kodlama

Kanal

Geri bildirim

Gönderici


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?


Kurumiçi halkla ilişkiler ve kurumiçi iletişim kavramları eş anlamlı kavramlardır. 

Kurumiçi halkla ilişkiler, örgütsel iletişim ya da kurumsal iletişim olarak da adlandırılır. 

Kurumiçi halkla ilişkiler, kurumiçi iletişimi kapsayıcı bir nitelik taşır. 

Kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetleri ile kurumiçi iletişim mesajlarının birbiri ile bağlantılı olmaması gerekir. 

Halkla ilişkiler çalışmaları öncelikle kurumun dış çevresinde başlayıp iç çevresine doğru yayılan bir nitelik taşımalıdır. 


17.Soru

Medya kurumlarında yer alan ve üst düzey yönetici görevinde bulunan, haber olma kriterlerine karar veren bireyler aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kriz

Aktör

Dönüşümcü lider

Eşik bekçileri


18.Soru

Herhangi bir olayda etkisi ya da katkısı olan kimselere ne ad verilir?


Üst düzey yöneticiler

Kurmay boyuttaki yöneticiler

Aktör

İnsan kaynakları yöneticisi

Halkla ilişkiler yöneticisi


19.Soru

Sorun belirleme, bilgi toplama için araştırma, organize etme, strateji ve taktik geliştirme, planlama, uygulama, kontrol etme ve gerektiğinde düzeltici önlemler alma gibi bazı önemli unsurları barındırır ve bu unsurların koordineli bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Reaktif halkla ilişkiler

Katılımcı Yönetim

Yönetim Sanatı

Kazan-kazan

Retorik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kurum kültürünü etkileyen faktörlerdendir?

I.  Bireysel İnisiyatif 

II.  Risk Toleransı 

III. Yön

IV. Bütünleşme 


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV