Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tekli kimliğe bir örnektir?


General Motors

Kraft

IBM

Lipton

Calve


2.Soru

Eşit yetkilerle görev yapan birimlerin oluşturduğu yapıya aşağıdakilerden hangi isim verilir?


Kurumsal yayınlar

Sinerji

Çift yönlü iletişim

Kurmay boyut

Kurumsal kimlik


3.Soru

Raporlamanın sınırlı ve işlerin iyi tanımlanmış olduğu kurumlarda genellikle hangi ağ tipi uygulanmaktadır?


Tekerlek tipi

Y tipi

Zincir tipi

Daire tipi

Çoklu kanal 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk kullanılmaya başlandığında iç web, kurumsal web gibi isimlerle ifade edilmiştir?


Kurumsal Web Sitesi 

İntranet

Kurumsal Blog

Kurumsal Sosyal Medya Hesapları 

Elektronik Posta


5.Soru

Folger Poole ve Stutman çatışma yönetimi konusunda hangi yaklaşımı savunmuşlardır ?


Araştırma yaparak var olan sorunu çok iyi tanımlamak ve tüm yönleriyle analiz etmek.

Çatışma birkaç sorunu içeren karmaşık bir yapıda ise sorunları önem sırasına göre çözümleyerek ara çözümler elde etme yoluyla kesin çözüme ulaşmaya çalışmak.

Çatışmayı sona erdirmek için tarafların çatışma ile ne elde etmek istediklerini öğrenerek nasıl bir çözüm yolu takip edileceğini belirlemeye çalışmak.

Sürekli olarak tarafların fikir alışverişinde bulunmasını teşvik ederek, iletişimsizliği ortadan kaldırmaya çalışmak

Yönetici kontrolünün üst seviyede olduğu organizasyonlarda yöneticiler çatışmayı çözmeye çalışacaklar, bunun tam tersi katılımcı yönetimi benimseyen kurumlarda ise, çatışan taraflar çatışmayı kendileri çözümlemeye çalışacaklardır.


6.Soru

Uluslararası bir firmada çalışanlar her ay düzenli olarak kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kurslara katılmakta ve bu kursları tamamlamakla sorumludurlar. Bu etkinlik şirketin hangi faaliyeti altında değerlendirilir?


Halkla ilişkiler

Kurumiçi iletişim

Sosyal sorumluluk

Kurumiçi halkla ilişkiler

Performans değerlendirme


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden birisi değildir?


Halkla ilişkiler gerçeği yansıtmalıdır.

Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanıdır.

Halkla ilişkiler sürekli bir çalışmadır.

Halkla ilişkiler tek yönlü iletişime dayanan bir süreçtir.

Tüm çalışanlar tarafından benimsenmeli ve desteklenmelidir.


8.Soru

Aynı işi yapmaya çalışanların birbirleri ile uyumlu ve heyecanlı şekilde çalışmasına ne denir?


Bilgilendirme

Motive etme

Yönetme

Sinerji

Empati


9.Soru

Bir kurumda yeni işe başlayanların belli bir süre oryantasyona tabi tutulması ve kurumla ilgili her türlü bilgi ve işleyişin aktarılması nasıl açıklanabilir?


Kurum kimliğinin net olması

Yatay bir iletişim olduğunu

Dış paydaşlara önem verildiğini

İtibar yönetiminin gelişmiş olduğunu

Kurum kültürünün gelişmiş olması ile


10.Soru

Psikoanalist Ernest Jones'un teorisi olan bilinçsizce yapılan davranışlara çok mantıklı sebepler veya bahaneler ileri sürmek hangi savunma mekanizmasıdır?


Rasyonelleştirme

Yansıtma

Reddetme

Kaçınma

Baskılama


11.Soru

Çift yönlü kutlamalardan olan zafer kutlamalarının işlevi hangisi olabilir?


Çalışanlar arası uyum yaratır.

Bireysel başarıyı kolektif başarı ile birleştirir.

Gerginliği azaltır.

Kurumun ortak değerlerini aktarır.

Ayrı bölümde çalışanları harekete geçirir.


12.Soru

Kurum üyelerinin, kurum kültürlerinin bir parçası olan kahramanlar, mitler ve sembollere ilişkin kutlamalar gerçekleştirdikleri özel etkinliklere ne ad verilir?


Seremoni

Tören

Ritüel

Hikaye

Mit


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan tek yönlü iletişim sağlayan araçlardandır?


Eğitim seminerleri

Törenler

Kişisel görüşmeler

Raporlar

Bilgi iletişim teknolojileri


14.Soru

Kurumun hazırladığı özel amaçlı programların yayınlanmasını, kurum ile ilgili günlük iş akışına ilişkin bilgilerin paylaşılmasını, kurumun amaçları ve politikaları ile ilgili bilgilerin aktarılmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Afişler

Mektuplar

Duyuru panoları

Kapalı devre radyo

Dilek ve öneri kutuları


15.Soru

Bir halkla ilişkiler firmasında çalışan Onur kendisini diğer çalışma arkadaşlarından daha başarılı görmekte ve terfi beklemektedir. Onur, müdürü Funda olmadığı zamanlarda kendisiyle eşit konumda olduğu personele müdür gibi davranmakta, onlara iş vermeye çalışmaktadır. Onur'un davranışını hangi savunma mekanizmasıyla açıklayabiliriz?


Yansıtma

Kimlik

Reddetme

Duygu ikilemi

Kaçınma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kavramındaki “ilişki” sözcüğünü açıklar?


Alaka kurma

İletişim kurma

Birliktelik

Karşılıklı çıkar

Bilgilendirme


17.Soru

Söylenti (Grapevine) hangi iletişim türüne örnektir?


İnformel İletişim

 

Etrafta Dolaşma Yoluyla İletişim

 

Temel Varsayım

 

Zincir Tipi İletişim

 

Çoklu Kanal Tipi İletişim


18.Soru

Aynı işi yapmayı amaçlayan kişilerin birbirleriyle uyumlu ve heyecanlı hâlde çalışması aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal yayınlar

Sinerji

Çift yönlü iletişim

Kurmay boyut

Kurumsal kimlik


19.Soru

Halkla ilişkiler uygulama sürecinde ne yapmalıyız, niçin yapıyoruz sorularına cevap aranan aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Uygulama

Değerlendirme

Planlama

Araştırma

Denetleme


20.Soru

Etkileşime geçme için birarada olma zorunluluğu aşağıdakilerden hangisidir?


Personel ve maaş ödenmesi

Zaman ve mekan sınırlılıkları

Geri dönüşüm verimliliği

Zaman ve personel sınırlılıkları

Kurum rekabeti yaratma