Almanca 1 Deneme Sınavı Sorusu #1367999

Aşağıdakilerden hangisi haberleşme hürriyetine müdahale edilebilmesi için gereken durumlardan biri değildir?


Milli Güvenlik

Suç işlenmesinin önlenmesi

Genel sağlık ve ahlakın korunması

Kamu düzeni

Kişi talebi


Yanıt Açıklaması:

AY m. 22/2’de de haberleşme hürriyetine, ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı ile ya da gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yine bu sebeplere bağlı olarak kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile müdahalede bulunulabileceği; kararın yetkili merci tarafından verilmesi hâlinde yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması ve hâkimin de kararını kırk sekiz saat içinde açıklaması gerektiği; aksi hâlde verilen kararın kendiliğinden kalkacağı (m.22/2) hükme bağlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum