Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: '3 Ahmet He Mehmet arasmda geçmişten gewen bir husumet buwunmakıadır. Ahmet, Mehmol'l bnce kalsbnla lohdw! etmiş, daha sonra oturduğu kahveye swlahlı olarak gıdwp küfür etmiş ve eline $iiahım alarak Moıımoı'in üzerin: yürümüştür. Bunun üzerine Mehmet, Ahmet'e aıeş etmiş ve ayağından yaralamıştır Bu durumda Mehmeı'in hukuki durumuyla ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisw doğrudur? A) Mewrreıcennnekkwswaîl _ haıekelemwş » B)Mc'1rrct zoru'ılıluk hıh çerçcvcsırdc hareket emşw e) Me'ırret hakkın kmanıîrrasw çerçevesmds hareket eîmwşw D) Me'vırel govev n ımı çeıçevesııvoe ı—arekeı etmışw E) Mc'ırrct rrcşu savunma çcrçcvcsmdc hareket c'mwştu
Yorumlar
  • 0 Yorum