Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2013 - 2014 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: Ceıa hukuku kuraııanmn zaman bakımndan uygulanmaşw me ııgılı aşağıdaki nauewemen hangısi yamışlır? A) Suç,.m wşlendwğw zaman yıvurwtkte buıunan kanun ıle sowacan yurjnağe guven kanun nakummu farm wse vaıhn ıemnc o'an kanun UVB“ am 5) Zarran bakımından Jyguîemwa Kuralw. gıverııkıedbivıeniçnde geçenicu 0) Geçm ve sureı kenmarm yıırurkae bulunduklansuremmcewşlen'nşoîawsuçar hakkwnda uyguîan'nasına devam edmr D) Lehe Kanur uyguwarmasmda oncekı ve sumakw kanumam lehe olan hukunnen kalma şeküde somululaya uygular“! E) Hacıs cezasmın erxewenmesa, koşum sulwcrr'ıc veıcmıurm ı gm hLKumlc'hunç Waz rcjwmırcalvukumlcrdcmaî wguwaw
Yorumlar
  • 0 Yorum