Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3) E) Akıl hastalarına özgü guvenlık tedbiri, koruma ve ledaw' amacma yönelik olarak uygulanwr. Akıl hastası hakkında uygulanan guvenlık tedbmnm sona erdırılmesine, hastanın yerleştirildwğikurumunvereceğisağlıkkurulu raporu üzenrıe, hükmu veren mahkemece kararvermr. Serbest bırakwlan akıl hastasının toplum açısmdan lehlikeliliğinin anmasw hahnde, hukmu veren mahkemetarafmdan, hakknda “yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak guvenlık tedbırıne“ Kararvermr. Akıl hastası olmasa nedemyie, işîediği fıille ılgılı olarak kusur yeteneğı ve cem sorumîuluğu oîmayan kışı hakkwnda, mahkemece, akn has'alarına özgü g'uvenhk tedbwrine hükmolunur Akıl hastası hakkında hukmolunan güvenhk ledbwrine, ancak, akıl hastasının tamamen wyıleşmesw hahnde son verılebılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum