İstatistik 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Ki-kare uygunluk testinin esası aşağıdakilerden hangi A) B) ir? Ele alınan mtel değışkenler arasında bar ılışki olup oîmadığını araştırmaktır İki ya da daha fazla sımflı ika nitel değişken arasmda bağımsızlık olup olmadığım incelemektir İki ya da daha fazîa bağwmswz örneklemin aynı evrenden seçihp seçiîmediğmi araştırmaklır n hacimli bir bmekîemrn ana kütleyi iyi temsil edıp etmedığını araşnrmaktır Ele alınan nicel değwşkenîer arasında bir ırışki olup onadığını araştırmaktır.
Yorumlar
  • 0 Yorum