Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afetlerden etkilenmiş olan toplulukların ihtiyaçlarının en akılcı yol ve yöntemlerle karşılanması, hayatın bir an önce normale döndürülmesi, muhtemel afetlerle baş edebilme imkânlarının geliştirilmesi ve en az zarar görmelerini sağlayacak daha güvenli bir yaşam çevresi oluşturulması için yapılması gereken yasal, kurumsal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan uzun sürece ne ad verilir?


İyileştirme

Koordinasyon

Müdahale

Barınma

Afetzede


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren faktörler arasında yer almamaktadır?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

 Ormanların ve çevrenin tahribi

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Bilinçli ve yüksek eğitim 


3.Soru

Ulusal Afet Müdahale Organizasyonunda yer aldığı halde Yerel Afet Müdahale Organizasyonunda yer almayan öge aşağıdakilerden hangisidir?


Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu

Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu

Haberleşme Hizmet Grubu

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu

Zarar Tespit Hizmet Grubu


4.Soru

Ülkemizde nüfusun yüzde kaçı deprem birinci ve ikinci derece deprem tehlikesi olan bölgelerde yaşamaktadır?


71

73

75

77

79


5.Soru

18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” kaç sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır?


5393

5216

5302

6331

6336


6.Soru

18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ve “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” ne dayandırılarak hazırlanan plan aşağıdakilerden hangisidir?


Yerel Düzey Olay Türü Planları

Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları

Türkiye Afet Müdahale Planı

Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı

Belediye Afet ve Acil Yardım Planı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin insanların hayatlarında olumsuz etkilerinden birisidir?


İklim değişikliği

Ekonomik kayıplar

Ekolojik ve çevresel bozulmalar

Yanlış arazi uygulamalar

Çarpık kentleşme


8.Soru

Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir?


22 Temmuz 1944

09 Nisan 1963

12 Eylül 1968

8 Mayıs 1988

18 Aralık 2013


9.Soru

I. Geçmişte meydana gelen afetler hakkında veri ve bilginin toplanması

II. Afetlerin türüne göre hangi sıklıkta meydana geldiklerinin belirlenmesi

III. Tehlikenin  olası etkileri veya olası şiddetinin belirlenmesi

IV. Tehlikenin kaynağı ve büyüklüğünün belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri potansiyel bir tehlikenin belirlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afetlerden birisidir? 


Gıda zehirlenmeleri

Fırtına

Hortum 

Çamur akması 

Heyelan 


11.Soru

Potansiyel bir tehlikenin belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


Afetlerin türüne göre hangi sıklıkta meydana geldiklerinin belirlenmesi

Tehlikenin kaynağı

Tehlikenin büyüklüğü

Oluş sıklığı

Tehlikenin saati


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeyi en iyi tanımlamaktadır?


Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara

Zararlı olabilecek her şey

Kendimizi korumaya alma dürtüsü

Korkuya yol açan her şey

Maddi zararı çok olan her şey


13.Soru

17 Ağustos 1999 depremi, zarar görebilirliğe etki eden faktörlerden hangisine örnek gösterilebilir?


Ormanların ve çevrenin tahribi

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet durumunda olabilen fiziksel risklerdendir?


Bayılma

Ölüm

Yaralanma

Zehirlenme

Mekanik tesisat


15.Soru

Afet veya acil durumların neden olduğu fiziksel, eğitsel, yönetsel, psikolojik, sosyal ve çevresel kayıp ve zararların hangi imkân ve kaynaklar kullanılarak nasıl giderilebileceği ile afetin fırsata dönüştürülerek afetten etkilenen bölgenin ve çevresinin nasıl daha güvenli ve emniyetli bir hâle getirilebileceği ve afetlere eskisinden daha dirençli hâle nasıl getirileceğini düzenleyen planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?


Süreç planlaması

İyileştirme planlaması

Afet planlaması

Düzen planlaması

Müdahale planlaması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet yönetimi planlaması ile ilgili kılavuzlardan biri değildir?


AFAD Acil Durum Toplanma Alanları Kılavuzu

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi

Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Projesi

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi

Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu


17.Soru

 Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir?


22 Temmuz 1944

09 Nisan 1963

12 Eylül 1968

8 Mayıs 1988

18 Aralık 2013


18.Soru

I.  Lojistik ve bakım

II. Bilgi ve planlama

III. Finans ve idari işler

IV.  Sigorta ve güvence

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye afet müdahale kapsamında geliştirilen müdahale organizasyon sistemi servisleri arasında yer alır?


I ve II

I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

II ve IV


19.Soru

Ülke topraklarının yüzde kaçı birinci ve ikinci derece deprem tehlikesi altındadır?


%10

%26

%66

%90

%96


20.Soru

11377 sayılı Resmi Gazete’de “Afetlerde Acil Yardım Teşkilatı ve Programlarının Hazırlanma Esaslarını Belirleyen” bir yönetmelik hangi yılda kaldırılmıştır?


1958

1959

1963

1968

1988