Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından yayınlanan İl Afet Müdahale (Ana) Plan şablonunun başlıkları arasında yer almaz?


Afet ve Acil Durum Müdahalesinde Temel İlkeler

Ekiplerin Görev Yaparken Karşılaşabileceği Tehlike ve Zorluklar

İlin Afet Tehlike ve Riskleri

Yerel Düzeyde Müdahale Yönetimi

Operasyonel Varsayımlar


2.Soru

Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şemasına göre aşağıdakilerden hangisi Acil Durum Hizmet Grupları arasındadır?


Haberleşme Hizmet Grubu

Hasar Tespit Hizmet Grubu

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu

Barınma Hizmet Grubu

Beslenme Hizmet Grubu


3.Soru

Türkiye’de deprem tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve deprem zararlarının azaltılması konusunda ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


1959 yılında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

1958 yılında 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

4623 sayılı Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun

8 Mayıs 1988 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

12 Eylül 1968 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik


4.Soru

I. Açıkta kalan görevleri belirlemek

II. Yetkileri tanımlmak ve kurumlar arası işbirliğini arttırmak

III. Görevini yerine getirmeyen çözüm ortaklarını cezalandırmak

IV. Mevcut kaynakları tespit etmek ve ihtiyaç analizi yapmak

Yukarıdakilerden hangileri afet ve acil durum müdahale planlamasının hedefleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


5.Soru

  1. Afetlerin önlenmesi amacı taşır.
  2. Zararlarının azaltılması amacı taşır.
  3. Afet olayının öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların bütünüdür.
  4. Görevli kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesidir.

Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I - II - III - IV

I - II - III

 II - III - IV

I -III - IV

I - II


6.Soru

İyi bir afet planının hazırlanabilmesi ve bunun kullanılabilir olması için aşağıdakilerden hangisi dkkate alınmalıdır?


Verilerle oynanmaz sık sık veriler değiştirilmez

Tüm temel kişilere, bölümlere ve kurullara planın kopyaları olaydan sonra verilir

Talimatları uygulamaya koymadan önce test edilmesi gereksizdir

Plan Ulaşılabilir olmalıdır

Ansiklopedik bilgileri içermelidir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi (TAMP) Türkiye Afet Müdahale Planında  ana çözüm ortaklarının görevleri arasında yer almaz?


Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek

Özel sektör ile çalışarak şirketler kurmak ve bunlar üzerinden gerekli kaynakları sağlamak

Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak

İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek


8.Soru

İl özel idarelerine; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapma, ekip ve donanımı hazırlama görevi hangi kanunla verilmiştir


5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”

5393 sayılı “Belediye Kanunu”

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet yönetimi planlamasının afet öncesindeki amaçlarından biridir?


Afetzede kişilerin su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, psikolojik destek gibi hayati ihtiyaçlarının en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle karşılanması

Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını kurtarmak

Olabilecek zincirleme etkiler (yangın, salgın hastalık gibi) veya ikincil afetlerin önlenmesi

Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması


10.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


2012

2013

2014

2015

2016


11.Soru

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı ve Türkiye Afet İyileştirme planı çalışmaları aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?


AFAD

Belediyeler

Valilikler

Emniyet müdürlükleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


12.Soru

I. Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak.

II. Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek.

III. Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek.

IV. İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak.

Yukarıdaki verilen görev ve sorumluluklardan hangileri Haberleşme Hizmet Grubunun görev ve sorumlukları arasındadır?


I. ve II

II. ve III.

I. II. ve III.

II. III. ve IV.

I. II. III. ve IV.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir bir afet planının hazırlanırken dikkat edilmesi gereken pratiklik ilkesi gereğidir?


Talimatları uygulamaya koymadan önce test edilir

Tüm temel kişilere, bölümlere ve kurullara planın kopyaları önceden verilir

Belli yerlerindeki bilgiler değişiklik olunca hemen yenilenir

Mevzuata uygundur

Gereksiz ve ansiklopedik bilgileri içermez


14.Soru

Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalar ne olarak tanımlanmaktadır? 


Tehlike haritaları ülke planı olarak

Tehlike analizi olarak

Bölgesel plan olarak 

Çevre düzeni planı olarak 

İmar planı olarak 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her geçen gün afet tehlikesini ve riskini arttıran nedenlerden birisi değildir?


Bol yağışın yağması 

Artan nüfus 

Çarpık kentleşme 

İklim değişikliği 

Yanlış arazi uygulamaları 


16.Soru

Türkiye'de 7269 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince hazırlanmış olan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” kaç maddeden oluşmaktadır?


24

34

76

77

81


17.Soru

Türkiye’de meydana gelebilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’ler ve gerçek kişileri kapsayan plan aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları

Ulusal Düzey Olay Türü Planları

Yerel Düzey Hizmet Grubu Planları

Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planları

Türkiye Afet Müdahale Planı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Afet sırasında" yapılacak aktivitelerden biridir?


Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutmak

Öncelikleri belirlemek

Can ve mal güvenliğini sağlamak

Planı tanıtmak ve yaygınlaştırmak

Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını kurtarmak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum müdahale planlaması ile ilgili doğru bilgi değildir?


İl Afet Müdahale Planları, il düzeyinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri koordinesinde ildeki ana ve destek çözüm ortaklarının katılımlarıyla hazırlanmaktadır

İl Afet Müdahale Planları, biri ana plan, yirmi altısı yerel düzey hizmet grubu operasyon planı olmak üzere toplamda 27 plandan oluşmaktadır

İl Afet Müdahale Planı Ana Plan kısmında ilin tehlike ve riskleri ortaya konularak ile özel senaryosu belirlenir

İl Afet Müdahale Planı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  tarafından yayınlanır

Hizmet Gruplarının afet anında çalışacağı konuşlanma alanları ve vatandaşların afet sonrası toplanacağı toplanma alanları bu planda belirlenmektedir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma ve hazırlık planı süreci içinde yer almaz?


Tehlikenin belirlenmesi

Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Riskin belirlenmesi

Kazançların belirlenmesi

Kayıpların belirlenmesi