Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kaç yılında çıkarılmıştır?


1958

1959

1960

1961

1962


2.Soru

Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun hangi yılda çıkarılmıştır?


1944

1958

1959

1963

1968


3.Soru

Sel tehlike haritaları hangi kurum tarafından hazırlanmaktadır? 


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır?


Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını kurtarmak,

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması,

Can ve mal güvenliğinin sağlanması

Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması,

Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,


5.Soru

Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek
veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesinde sırasında ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?


Hazırlık

Acil durum planı

Risk yönetimi

Zarar azaltma

Afet müdahale planı


6.Soru

Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalara ne denir?


Risk analizi 

Afet analizi 

Zarar analizi 

Tehlike analizi 

Durum analizi 


7.Soru

Planlar bir kere hazırlanan ve sonra unutulan belgeler olmamalıdır. Zaman içerisinde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar, gelişmeler, değişiklikler planlara dahil edilmeli ve planlar sürekli olarak .................... tutulmalıdır. 

Yukarıdaki cümlede boş bıraklıan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olur?


Pratik 

Gizli

Güncel

Göz önünde 

Anlaşılır


8.Soru

Bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri hasar veya zarar görebilirlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Zarar Görebilirlik

Fiziksel Zarar Görebilirlik

Psikolojik Zarar Görebilirlik

Ekonomik Zarar Görebilirlik

Ekolojik Zarar Görebilirlik


9.Soru

Planlama sürecinin ilk basamağını hangi eylem oluşturur?


Bir koordinatörün atanması

Bölge ile ilgili afet senaryolarının hazırlanması

Kuruluşlardaki görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi

Kaynak envanterlerinin çıkarılması

İlgili kuruluşların görüşlerinin alınması


10.Soru

TAMP kapsamında afetler öncesi her üniversitenin ve bağlı birimlerinin “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapmasını sağlamak görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?


Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı

Valilikler


11.Soru

aşağıdakilerden hangisi afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarına dair yönetmelik içindeki eklerden birisi değildir?


ön tespit formu

ön hasar tespit icmal formu

araç teslim alma belgesi

il afetler acil yardım planı örneği

geçici iskan belgesi


12.Soru

Tehlike belirleme çalışmalarının ilk adımı olarak neyin yapılması gerekir?


İnceleme alanı veya yakın çevresi için daha önceden hazırlanmış tehlike analizleri ve haritalarının olup olmadığının araştırılması;

Tehlikenin nereleri ve nasıl etkileyebileceği yani olası etkileri veya olası şiddetinin belirlenmesi;

Hangi türdeki ek veya zincirleme tehlikeler meydana gelebileceğini araştırılması;

Çalışma bölgesi ve yakın civarında geçmişte meydana gelmiş afet ve acil durumlar hakkında veri ve bilgilerin toplanması;

Tehlike haritasının hazırlanması;


13.Soru

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı (İL- SAP)’nın hazırlanması zorunluluğu hangi yıl yürürlükten kaldırılmıştır?


1987

1997

2007

2017

2019


14.Soru

İnsan eliyle oluşturulmuş yapı, alt yapı, çevre, tarım, sanayi, üretim vb. gibi fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini kapsayan zarar görebilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik zarar görebilirlik

Fiziksel zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Psikolojik zarar görebilirlik

 Eğitsel zarar görebilirlik


15.Soru

I. Senaryoların oluşturulması ve önceliklerin belirlenmesi

II. İmkan ve kaynakların belirlenmesi

III. Tehlike ve risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

IV. Eksikliklerin belirlenmesi ve ihtiyaçların temin edilmesi

Seçeneklerin hangisinde planlama süreci basamakları doğru şekilde sıralanmıştır?


I-IV-III-II

IV-II-III-I

III-I-II-IV

II-I-IV-III

III-IV-II-I


16.Soru

Türkiye’de resmi olarak deprem tehlike haritalarını hazırlama görevi hangi kuruma verilmiştir?


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 


17.Soru

Bir kurum veya yerleşme biriminin, karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu tehlikelerin gerçekleşmesi halinde uğranacak, kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan ve bu kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için, kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi kaynakları kullanarak görev üstleneceklerini açıkça tanımlayan belgeler hangisidir?


Acil durum yönetmelikleri

Afet ve acil durum planları

İl Afet Müdahale Planları 

Belediye Afet ve Acil Yardım Planları 

Ulusal Düzey Olay Türü Planları 


18.Soru

Ülke düzeyinde uygulanacak Afet ve Acil Durum Müdahale, Risk Yönetimi ve Zarar Azaltma Planlarını yapmak veya yaptırmak hangi kurumun görevidir?


AFAD

Belediye

İl özel idaresi

Bakanlık

Milli eğitim genel müdürlüğü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası yapılması gereken durumlardan biridir?


Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması

Afet sonucu doğurabilecek tehlike, risk ve zarar görebilirliklerin belirlenmesi

Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

Önceliklerin belirlenmesi

Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması


20.Soru

Bir planlama faaliyetinin son basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılması

Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi

İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi

Mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının belirlenmesi

Öncelikle sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi