Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde risk tanımı doğru biçimde yapılmıştır?


Risk; oluşma olasılığı bulunan tehlikenin verebileceği zararların hesaplanmasıdır.

Risk; oluşma olasılığı bulunan tehlikenin zarar vereceği nesnelerin, kişilerin, durumların betimlenmesidir.

Risk; oluşma olasılığı bulunan tehlikeye maruz kalacakların zarar görebilirliklerinin hesaplanmasıdır.

Risk; oluşma olasılığı bulunan tehlikelerin oluşturacağı maddi kayıpların hesaplanmasıdır.

Risk; oluşma olasılığı en yakın bulunan tehlikeye maruz kalacakların zarar görebilirliklerinin hesaplanmasıdır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum veya afet sonucu doğuran olaylara zamanında hızlı ve etkili olarak müdahale ederek can kaybı ve yaralanmaların artmaması için gerekli tüm faaliyetlerin ele alındığı planlamadır?


Afet planlaması

Acil durum planlaması

Müdahale planlaması

İyileştirme planlaması

Zarar planlaması


3.Soru

Aşağıdaklerden hangisi zarar ve kayıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin meydana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma ve tedbirler şeklinde tanımlanır?


Risk azaltma 

Önleme

Zarar azaltma 

Afete müdahale

İyileştirme 


4.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP), hangi yılda 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?


2011

2012

2013

2014

2015


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan tüm kanunları tek bir kanun halinde toplayan ve afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaları düzenlemektedir?


Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

Sivil Savunma Kanunu

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Prog­ramları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Afet Müdahale Planı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum yönetimi planları ile ilgili kanun, yönetmeliklerde kullanılan ifadeler arasında yer alır?


Acil Afet Planı

Kurum Afete Hazırlık Planı

Tabii Afet ve Deprem Acil Kurtarma ve Müdahale Planı

Afet Acil Durum Planlaması

Afet ve Acil Durum Önleme ve Müdahale Planı


7.Soru

Belediyelere; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil yardım planlarını yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevi hangi kanunla verilmiştir?


5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”

5393 sayılı “Belediye Kanunu”

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”


8.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kaç yılında yürülüğe girmiştir.


2013

2014

2016

2018

2019


9.Soru

  1. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İl Yöneticileri)
  2. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM)
  3. Hizmet Grupları

Müdahale sisteminde yukarıdaki birimlerden hangisi ya da hangileri yer alır?


Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


10.Soru

Tehlike analizinde teknoloji kaynaklı afetler olma olasılığı olan bölgeler nereleridir?


Eğimli, bol yağış alan ve uygun jeolojik özelliklere sahip bölgelerde

Diri fayların bulunduğu yerlerde

Dere yataklarının olduğu yerlerde

Altyapısı yetersiz şehirlerde

Büyük fabrikaların veya endüstriyel tesislerin bulunduğu yerlerde


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmekle yükümlü destek çözüm ortakları arasında yer almaz?


Gnelkurmay Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

Üniversitelerin ilgili fakülteleri

TRT

Türksat


12.Soru

I. Alt yapı, çevre, tarım, üretim vb. gibi fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini kapsar

II. Ölçülebilme veya sayısal hale getirilmesi mümkündür.

III. Tehlikenin büyüklüğünü belirlerken kullanılır

IV. Tehlike analizi için çok önemlidir

Fiziksel zarar görebilirlik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


13.Soru

Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasarın olası ölçüsüne ne ad verilmektedir?


Tehlike

Afet

Zarar görebilirlik

Acil durum

Tehlike haritası


14.Soru

Sel tehlikesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olarak meydana gelmektedir? 


İklim şartlarıyla

Artan nüfusla 

Çarpık kentleşmeyle 

Çevresel bozulmalarla 

Ekolojik bozulmalarla


15.Soru

Aşağıdaki cümleyi doğrı şekilde tamamlayınız: Afet ve acil durum yönetimi Planları ......... olmalıdır.


bir kere hazırlanan ve sonra unutulan belgeler

sürekli olarak güncellenmiş şekilde 

ancak tatbikatlarla tartışılmış

ancak taslak halinde 

sadece 1 kere yazılmış ve incelenmiş


16.Soru

Tehlikeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Tehlike; doğa, teknoloji veya insan kaynaklı fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara yol açabilecek tüm olaylardır.

Tehlikenin; büyüklük, oluş sıklığı, tekrarlanma süresi belirlenememektedir.

Tehlikelerin afet boyutunda sonuçlarının olup olmaması ve gelişmişlik arasında bir ilişki vardır.

Tehlike; bulunulan yere, bölgeye veya ülkeye göre değişmektedir.

Çoğu tehlike veya afetlerin oluşmasını engellenemez fakat bu tehlikelerin afete dönüşmesini engellenebilir.


17.Soru

5934 sayılı Bakan Oluru ile İL-SAP Uygulama yönergesinin yürürlükten kaldırılması ile aşağıdaki planlardan hangisinin hazırlanması zorunluluğu ortadan kalkmıştır?


İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Ulusal Düzey Olay Türü Planları

Belediye Afet ve Acil Yardım Planı

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)


18.Soru

İyi bir afet planının hazırlanmasında önemli olan dört konu pratik olması, anlaşılır olması, ulaşılabilir olması ve ...............olmasıdır.

Tanımı eksik bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?


Geleneksel

Güncel

Doğal

Planlı

Ekonomik


19.Soru

Nüfus Sanayii kapasitesi Sosyal değerler Yukarıdakilerden hangileri Risk Altındaki Unsurlar'ın saptanması için çalışma yapılan alanlar arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

  1. Afet sonucu doğurabilecek tehlike, risk ve zarar görebilirliklerin belirlenmesi
  2. Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatının kurtarılması
  3. Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması
  4. Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması

Yukarıda verilenlerden hangileri afet sırasında afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçları arasında yer alırlar?


I - II - III - IV

I - II

III - IV

I - IV

II - III