Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Yetkileri tanımlamak
  2. Kurumlar arası
  3. Mevcut kaynakları etkili kullanmak
  4. Kapasiteyi geliştirmek

Yukarıdakilerden hangileri planlama sürecinin hedefleri arasında sıralanabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

I. Varlıkların zarar görebilirlikleri ne kadar fazlaysa risk o oranda artacaktır. 

II. Bir yörede varlık yoksa risk büyük olup tehlike sıfır olacaktır.

III. Bir bölgede tehlikeye maruz değerler fazlaysa tehlike veya etkilenme oranı aynı olan bir diğer bölgeye göre risk daha büyüktür.

Risk ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III 

I-III

II-III


3.Soru

 “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” kaç yılında yürürlüğe girmiştir?


2011

2012

2013

2014

2015


4.Soru

Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olguya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Risk

Doğal afet

Acil durum

Tehlike

Zarar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik ve Bakım servisi bünyesinde yer almaktadır?


Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu

Haberleşme Hizmet Grubu

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu

Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu


6.Soru

Müdahale sistemindeki koordinatör rolü kime aittir?


AÇO

AADYM

DÇO

TAMP

AFAD


7.Soru

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesinde sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Afet müdahale planı

Afet ve acil durum yönetimi

Acil durum planı

Acil eylem planı

Afet ve acil yardım planı


8.Soru

Okul afet ve acil durum planına göre "zarar azaltma" çalışmalarından sonra hangi aşama planlanır?


Müdahale

Hazırlık

İyileştirme

Değerlendirme

Genel durumu açıklama


9.Soru

Tehlike belirleme çalışmalarının ilk adımı hangisidir?


Tehlikenin kaynağının belirlenmesi

Afetlerin türüne göre hangi sıklıkta meydana geldiklerinin belirlenmesi

Olma olasılıkları

Geçmişte meydana gelen afetler hakkında veri ve bilginin toplanması

Tehlikenin olası etkileri veya olası şiddetinin belirlenmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet veya acil durumların neden olduğu fiziksel, eğitsel, yönetsel, psikolojik, sosyal ve çevresel kayıp ve zararların hangi imkân ve kaynaklar kullanılarak nasıl giderilebileceğine ilişkin yapılan planlamadır?


Hazırlanma planlaması

Afet planlaması

Müdahale planlaması

Zarar azaltma planlaması

İyileştirme planlaması


11.Soru

Afet öncesinde sırasında ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar azaltma

Önleme

Afet durumu

Acil eylem planı

Afet yönetimi


12.Soru

Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde 4623 sayılı  “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir?


22 Temmuz 1944

09 Nisan 1963

12 Eylül 1968

8 Mayıs 1988

18 Aralık 2013


13.Soru

Tehlikenin etkisi ne ile doğru orantılıdır?


Süresiyle 

Oluş sıklığıyla 

Büyüklükle 

Tehlikenin inceleme süresiyle 

Tehlike planının hazırlama süresiyle


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel bir tehlikenin belirlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?


Geçmişte meydana gelen afetler hakkında veri ve bilginin toplanması

Afetlerin türüne göre hangi sıklıkta meydana geldiklerinin belirlenmesi

Simülasyon oluşturulması 

Tehlikenin büyüklüğü

Tehlikenin nereleri ve nasıl etkileyebileceği


15.Soru

Büyükşehir belediyelerine, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapma görevi hangi kanunla verilmiştir?


5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”

5393 sayılı “Belediye Kanunu”

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”

5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”


16.Soru

Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin/varlıkların kaybının gerçekleşme olasılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tehlike

Afet

Zarar

Risk

Olgu


17.Soru

Tehlike analizi ile aşağıdakilerden hangisi belirlenmektedir?


Tehlikenin süresi

Tehlikenin, büyüklük ve oluş sıklığı

Tehlikenin  geçme zamanı

Tehlikenin birden bire kesileceği

Bir sonraki tehlikenin aynı yerde olup olmayacağı


18.Soru

Aşağıda verilen planlama süreci içerisindeki çalışmalardan hangisi diğerlerinden sonra gelmektedir?


Ülke, bölge, il, ilçe veya kurum dahilinde mevcut tehlike, zarar görebilirlik, etkilenecek unsurlar ve risklerin belirlenmesi ve afet senaryolarının hazırlanması

Hızlı, kolay ve etkili yürüyebilecek bir yönetim, komuta, kontrol ve bilgi akışı sisteminin kurulması

Planın eğitim ve tatbikatlarla denenmesi ve geliştirilmesi

Birçok kurum ve kuruluş tarafından hazırlanması gereken kuruluşların planları ile uyumun sağlanması

Plan taslağının görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden yazılması ve onaya sunulması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) bünyesinde bulunan Acil Durum Hizmet Grupları arasında yer almaz?


Haberlesme Hizmet Grubu

Hasar Tespit Hizmet Grubu

Yangın Hizmet Grubu

Ulasım Alt Yapı Hizmet Grubu

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu


20.Soru

Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesinde sırasında ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü ne olarak tanımlanır?


Müdahale

Zararı ortadan kaldırma

Toplu önlem

Zarar azaltma

Zarar önleme