Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 12 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 Afet ve acil durum yönetim sisteminin temelini oluşturan ve gerek müdahale ve gerekse iyileştirme planlarının gerçekçi olarak hazırlanabilmesi için gerekli olan ana girdileri (afet senaryoları) sağlayan süreç aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tehlikenin belirlenmesi

Riskin belirlenmesi

Kayıpların belirlenmesi

Strateji, politika ve eylemlerin belirlenmesi

Zarar azaltma ve hazırlık planının hazırlanması


2.Soru

Ülkemiz afet yönetiminin durum analizinin yapılarak, sorunların tespit edilerek, çözülebilmesi için genel politika ve izlenecek yol haritalarının üretileceği belge aşağıdakilerden hangisidir?


TAYSB

TARAP

TAMP

TASİP

İAMP


3.Soru

Tehlikeleri belirlemelerin ilk adımı, aşağıdakilerden hangisidir?


İnceleme alanının güvenli biçimde boşaltılması

İnceleme alanında olan geçmiş afetlerin araştırılması

İnceleme alanındaki tehlike kaynağının belirlenmesi

İnceleme alanı güçlendirme çalışmalarının yapılması

İnceleme alanına ilişkin halkın görüşlerine başvurulması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan planlardan değildir?


Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları

Uluslararası Düzey Olay Türü Planları

İl Afet Müdahale Planı

Yerel Düzey Hizmet Grubu Planları


5.Soru

Halen yürürlükte olan "Türkiye Afet Müdahale Planı" kaç yılında yayımlanmıştır?


2011

2012

2013

2014

2015


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından afet öncesi yapılacaklardan biri değildir?


Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması

Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması

Hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması

Can ve mal güvenliğinin sağlanması


7.Soru

“Bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri; hasar veya zarar görebilirlik derecesi çok yüksek” diye birisi hangi “Zarar Görebilirlik Çeşidinden” bahsetmektedir?


Fiziksel zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik

Ruhsal zarar görebilirlik

Eğitimsel zarar görebilirlik


8.Soru

Toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları, bilgi ve eğitim düzeyi gibi nüfus ve eğitimle ilgili faktörleri içeren zarar görebilirlik türü hangisidir?


Sosyal zarar görebilirlik 

Fiziksel zarar görebilirlik 

Ekonomik zarar görebilirlik 

Psikolojik zarar görebilirlik 

Çevresel zarar görebilirlik 


9.Soru

Sivil Savunma Kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?


1944

1958

1959

1963

1968


10.Soru

Heyelan tehlikesi bulunan bir bölgeden geçen karayolunda yol kenarına yapılan istinat duvarı aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?


Zarar azaltma

Risk yönetimi

Önleme

Risk azaltma

Hazırlık planı


11.Soru

I. Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı

II. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)

III. Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı

IV. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtların Afet ve Acil Durum Planları

Yukarıdakilerden hangileri yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasındadır?


I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.

II. III. ve IV.

I. II. III. ve IV.


12.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilemktedir?


Ev sahiplerine acil durum planı oluşturmak

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacaklarını planlamak

Afette sivil savunma hizmetlerini planlamak

Acil durumla ilgili meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşlerinin alınması

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak