Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hala geçerli olan, Türkiye’deki tüm afet ve acil durum hallerinde uygulanacak müdahale çalışmalarının temel prensiplerini belirleyen yönetmelik ne zaman yayımlanmıştır?


1988

1999

2011

2013

2017


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Planlamanın Hedefleri' nden biridir? 


Açıkta kalan görevleri belirlemek, Yetkileri tanımlamak.

Kurumlar arası işbirliğini arttırmak,  Mevcut kaynakları tespit etmek.

İhtiyaç analizi yapmak, Kapasiteyi geliştirmek.

İş adımlarını netleştirmek, Kurumsal/bireysel refleks yaratmak.

Hepsi 


3.Soru

Amacı, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili plan hangisidir?


Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı 

Yerel Düzey Hizmet Grubu Planları 

Türkiye Afet Müdahale Planı

İl Afet Müdahale Planı 

Ulusal Düzey Olay Türü Planları 


4.Soru

I. Müdahale alanında planlama prensipleri

II. Acil durum ve afet yönetimi plan türleri

III. Afet risklerini azaltma yöntemleri

IV. Organizasyon ve görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları

Yukarıdakilerden hangileri 3 Ocak 2014 tarihli Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içerisinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV


5.Soru

Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şemasına göre aşağıdakilerden hangisi Ön İyileştirme Hizmet Grupları arasındadır?


Yangın Hizmet Grubu

Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu

Psikososyal Destek Hizmet Grubu

Nakliye Hizmet Grubu

Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu


6.Soru

Tehlikenin belirlenmesi

Riskin belirlenmesi

Strateji, politika ve eylemlerin belirlenmesi

Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri zarar azaltma ve hazırlık planı sürecinde yapılması gerekenlerdendir?


I ve II

II ve IV

ı,II,III

I,III,IV

I,II,III,IV


7.Soru

İstinat duvarlarının inşa edilmesi hangi tür eyleme örnektir?


Önleme

Mücadele

Zarar azaltma

Müdahale

İyileştirme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum müdahale planlamasının hedefleri arasında yer almaz?


Kurumlar arası işbirliğini arttırmak 

Kapasiteyi geriletmek

Mevcut kaynakları tespit etmek

İhtiyaç analizi yapmak

Yetkileri tanımlamak


9.Soru

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesinde sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi durumuna ne ad verilir?


Afet bildirimi

Afet önleme yönetimi

Acil Durum Müdahale Planı

Afet Müdahale Planı

Acil durum ve afet yönetimi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP kapsamında oluşturulan müdahale organizasyon sistemi içinde yer almaz?


Finans ve idari işler

Lojistik ve bakım

Acil durum planı

Bilgi ve planlama

Ulusal ve yerel düzeyde operasyon


11.Soru

Riskten bahsedebilmemiz için aşağıdakilerden hangi olması gerekir?


Tehlikeye maruz varlıkların zarar görebilir olması gerekir.

Birden fazla tehlikenin ortaya çıkması gerekir.

Birden fazla bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığının olması gerekir.

Tehlikenin tehdidine maruz kalabilecek hiçbir varlığın olması şarttır.

Tehlikenin varlıklara zarar vermemesi gerekir.


12.Soru

I. Hızlı nüfus artışı

II. Ormanların tahribi

III. Savaşlar

IV. Sivil kargaşalar

Yukarıdakilerden hangileri insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerdendir?


I-II

III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


13.Soru

Zarar azaltma ve hazırlık planı süreci incelendiğinde, sürecin en son aşaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Kayıpların belirlenmesi

Zayıf yönlerin belirlenmesi

Strateji, politika ve eylemlerin belirlenmesi

Zarar azaltma ve hazırlık planının hazırlanması


14.Soru

Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planlarının (İL-SAP) hazırlanması zorunluluğu ortadan kalkmıştır?


22 Temmuz 1944

09 Nisan 1963

12 Eylül 1968

18 Aralık 2013

20 Temmuz 2017


15.Soru

Belirli bir alan veya bölgede tehlikelerin büyüklük, tekrarlanma, olma olasılığı, belirsizlikler gibi özellikleri ile ortaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirme çalışmalarına ne ad verilir?


Tehlike değerlendirmesi

Hassasiyetin tespiti

Zaafiyet araştırması

Risk değerlendirmesi

Tehlikeye maruz değerlerin belirlenmesi


16.Soru

Aşağıdakileri tehlikeli haritalarının hangisi soldan sağa düşünüldüğünden en doğru planlamadır?


Türkiye-Marmara Bölgesi-İstanbul

Marmara Bölgesi-İstanbul-Türkiye

İstanbul-Türkiye-Marmara Bölgesi

İstanbul-Marmara Bölgesi-Türkiye

Marmara Bölgesi-Türkiye-İstanbul


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlama faaliyetinin kapsamına girmez?


İhtiyaç belirleme

Eylem yollarını belirleme

İmkan ve kaynakları belirleme

Tüm olasılıkları belirleme

Örgütlenme şeklini belirleme


18.Soru

  1. Afete yol açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesi
  2. Olaylar olmadan önce önlemlerin en akılcı yol ve yöntemlerle alınması
  3. Devletin gerekli tüm tedbirleri alması
  4. Yol açabilecekleri olumsuz etkileri en aza indirebilme

Yukarıda verilenlerden hangileri afet yönetiminin gereklilikleri arasında yer alır?


I - II - III - IV

I - II 

III - IV

I - III - IV

I - II - IV


19.Soru

Yasal olarak uyulması gereken ve okulların burada anlatıldığı şekilde plan hazırlamak zorunda oldukları kılavuz aşağıdakilerden hangisidir?


Sismik riskin azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi

Afet Eğitimi

Evlerde Afet Eğitimi Projesi

Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Sağlık kuruluşları için Acil yardım planlama


20.Soru

AFAD’a ülke düzeyinde uygulanacak Afet ve Acil Durum Müdahale, Risk Yönetimi ve Zarar Azaltma Planlarını yapmak veya yaptırmak görevi şağıdaki kanunlardan hangisi ile verilmiştir?


5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

8 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

5393 sayılı Belediye Kanunu

18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği