Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Önleme ve risk azaltma (zarar azaltma), hazırlık, afete müdahale ve iyileştirme planları altında afet öncesinde hazırlanması gereken planlama çalışmaları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Acil afet planı

Acil durum planı

Afet riski

Acil durum eylem planı

Afet planlaması


2.Soru

  1. Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı
  2. Tehlikenin olası şiddeti
  3. Tehlikeye maruz kalabileceklerin varlığı
  4. Tehlikeye maruz varlıkların zarar görebilir olması
  5. Tehlikeye maruz varlıkların sayısı

Herhangi bir yer için riskten bahsedebilmemiz için yukarıdaki koşullarda hangileri söz konusu olmalıdır?


II, III, V

I, IV, V

I, III, IV

III, IV, V

II, III, IV


3.Soru

Kullanılabilir, iyi bir afet planının hazırlanabilmesi için neye dikkat edilmesi gerekir? 


Pratik olmasına 

Anlaşılır olmasına 

Ulaşılabilir olmasına 

Güncel olmasına 

Hepsine 


4.Soru

Ülke, bölge ve yerleşme birimi ölçeğinde olmak üzere çok geniş uygulama alanı gösteren ve yeni bir afet olana kadar devam eden evre aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum değerlendirme evresi



Zarar giderme evresi

Zarar azaltma evresi

Acil durum yönetme evresi

Afet sonrası düzeltme evresi


5.Soru

I. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

II. Kızılay

III. Dışişleri Bakanlığı

IV. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

V. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yukarıdakilerden hangileri AFAD ana çözüm ortakları arasında yer alır?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde tehlike analizi yapılarak belirlenen bölge ve acil durumlara meyilli olduğu afet tipi yanlış verilmiştir?


Eğimli, bol yağış alan ve uygun jeolojik özelliklere sahip bölgelerde teknoloji kaynaklı afetler oluşabilmektedir. 

diri fayların bulunduğu yerlerde depremler gibi afetler oluşabilmektedir. 

dere yataklarının olduğu yerlerde veya altyapısı yetersiz şehirlerde seller gibi afetler oluşabilmektedir. 

denize kıyısı olan yerlerde tsunamiler gibi afetler oluşabilmektedir. 

tren yolunun geçtiği yerlerde tren kazaları gibi afetler oluşabilmektedir. 


7.Soru

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hangi yılda yürürlülüğe girmiştir?


2010

2012

2013

2015

2016


8.Soru

Potansiyel tehlikelerin neler olduğu, konumu, oluş sıklığı, büyüklüğü, süresi ve etkileyebileceği alanların belirlenmesi amacıyla yapılan analiz hangisidir?


Tehlike analizi 

Risk analizi 

Zarar görebilirlik analizi 

Risk belirleme analizi 

Tehlikeye maruz değerlerin analizi 


9.Soru

  I. İl Afet Müdahale Planı

 II. Ulusal Düzey Hizmet Grup Planları

III.Yerel Düzey Hizmet Grup Planları

Yukarıdakilerden hangisi Afet ve acil durum müdahale planında  Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi ve planlar arası entegrasyonda sıkıntılar yaşanmaması için AFAD tarafından TAMP uygulama genelgesi ile yayınlanan  plan şablonlarından biridir?  


Yalnızca I 

I ve II

II ve III

I, II, III

I ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet yönetimi planlamasının afet sırasındaki temel araçlarından biridir?


Can ve mal güvenliğinin sağlanması

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması

Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması

Hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması

İkincil afetlerin önlenmesi


11.Soru

Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsünün belirlenmesi amacıyla yapılan analiz hangisidir?


Risk altındaki unsurlar analizi 

Risk analizi 

Tehlike analizi 

Zarar görebilirlik analizi 

Zarar analizi 


12.Soru

Ülke topraklarımızın yüzde kaçı birinci ve ikinci derece deprem tehlikesi altındadır?


%45

%53

%66

%72

%84


13.Soru

  1. Fiziksel kayıp
  2. Sosyal kayıp
  3. Ekonomik kayıp

Yukarıdakilerden hangileri zarar görebilirlik kavramı içerisinde yer alan kayıp veya zararlar arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Acil durum ve afet yönetimi planlaması süreci aşağıdaki gelişmelerden hangisiyile başlar?


Mevcut tehlike, zarar görebilirlik, etkilenecek unsurlar ve risklerin belirlenmesi ve afet senaryolarının hazırlanması ile;

Planı hazırlayacak bir grubun kurulması ve bir koordinatörün atanması ile;

Acil bir durumda kullanılabilecek kaynaklarının envanterinin çıkarılması ile;

Mevcut resmi ve özel kuruluşlar arasında veya bölümler arasında görev, yetki ve sorumlulukların açıklıkla belirlenmesi ile;

Bir acil haberleşme ve ulaşım sistemi geliştirilmesi ile;


15.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; aşağıdaki kurumlardan hangisine afetler öncesi her okulun “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapmasını sağlamak görevi verilmiştir?


Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü


16.Soru

Tehlike analizinde heyelan olma olasılığı olan bölgeler nereleridir?


Eğimli, bol yağış alan ve uygun jeolojik özelliklere sahip bölgelerde

Diri fayların bulunduğu yerlerde

Dere yataklarının olduğu yerlerde

Altyapısı yetersiz şehirlerde

Büyük fabrikaların veya endüstriyel tesislerin bulunduğu yerlerde


17.Soru

Yerel ölçekte tüm tehlikeleri dikkate alarak ayrı ayrı haritalanmış tehlike haritalarının üst üste getirilerek tek bir harita şeklinde gösterilmesiyle oluşturulan harita hangisidir?


Acil durum bölge haritası

Bütünleşik afet tehlike haritaları

Yerel tehlike haritası

Birleşik risk haritası

Türkiye doğal afet haritası


18.Soru

Afet yönetim döngüsünde aşağıdaki verilenlerden hangisi yer almaz?


Zarar azaltma

Hazırlık

Düzenleme

Müdahale

İyileştirme


19.Soru

I. İl düzeyinde kurumlar arası görev paylaşımını belirlemek

II. Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak

III. İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek

IV. Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak

V. Afetlere hazırlık protokollerini yapmak

 Yukarıdakilerden hangileri TAMP’ta belirtildiği şekli ile ana çözüm ortaklarının görevleri arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V


20.Soru

Afet ve acil durum yönetimi planları ile ilgili kanun, yönetmelik ve literatürde kullanılan isimler vardır. Aşağıdakilerden hangisi kanun ve yönetmeliklerde kullanılan isimlerdendir? 


Acil Afet Planı

Acil Durumlar Planı

Acil Eylem Planı

Afet Eylem Planı

Afet ve Acil Durum Önleme ve Müdahale Planı