Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'de deprem tehlike haritlarını hazırlama görevi hangi bakanlığa aittir?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı


2.Soru

I. Açıkta kalan görevleri belirlemek

II. Yetkileri tanımlamak

III. Kurumlar arası işbirliğini arttırmak

IV. Afet risklerini en aza indirmek

V. İhtiyaç analizi yapmak

Yukarıdakilerden hangileri afet müdahale planlama sürecinin doğrudan amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, III ve IV

I, II, III ve V

II, III, IV ve V


3.Soru

İyi bir afet planının hazırlanabilmesi ve bunun kullanılabilir olması için sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Pratiktir

Genel-geçerdir

Anlaşılırdır

Ulaşılabilirdir

Günceldir


4.Soru

I. Araç Teslim Alma Belgesi II. Ön Tespit Formu III. Yerleşim Yerleri Genel Bilgi Formu 7269 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince hazırlanmış olan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” 76 maddeden ve 24 ekten oluşmaktadır. Yukarıda verilen eklerden hangileri ilgili yönetmelikte yer almaktadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


5.Soru

I. İl Afet Müdahale Planı

II. Okul Afet ve Acil Durum Planı

III. Belediye Afet ve Acil Yardım Planı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yasal olarak hazırlanması gereken acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar görebilirliğin dolayısı ile afetin büyük boyutlara ulaşmasının temel nedenlerinden birisidir?


Nüfus Artışının dengelenmesi

Gelir dağılımının dengelenmesi

Ormanların ve çevrenin imarı

Bilgi, bilinç ve eğitim eksikliği

Bilinçli Kentleşme ve Sanayileşme


7.Soru

İL-SAP Uygulama yönergesi hangi yıl yürürlükten kaldırılmıştır?


2013

2014

2015

2016

2017


8.Soru

Afet yönetiminin bir döngü şeklinde gösterilmesinin sebebi nedir?


Her an hazırlıklı olmak için planlama gerektirmesi

Afet yönetiminin bütüncül çalışma prensibine dayanması

Afet yönetiminde asıl amacın afet yaşandıktan sonra zarar azaltma olması

Çalışmaların süreklilik göstermesi ve daima birbirini tamamlaması gerekmesi

Afet ve acil durum planlarının bir kurum veya yerleşme biriminin karşı karşıya bulunduğu tüm tehlikeleri hedeflemesi 


9.Soru

Planlama sürecinde planlama ekibinin oluşturulmasından hemen sonra hangi adım gelmektedir?


İmkân ve kaynakları belirleme

Senaryolar oluştur ve öncelikleri belirleme

Tehlike ve riskleri belirle analiz et ve değerlendirme

Eksikleri giderip, ihtiyaçları temin etme

Bütün alt planları hazırlama


10.Soru

Bir planlama faaliyetinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılması

Amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi

Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi

Sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi

İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet öncesinde Afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından birisi değildir?


Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi;

Önceliklerin belirlenmesi;

Can ve mal güvenliğinin sağlanması;

Olabilecek zincirleme etkiler veya ikincil afetlerin önlenmesi;

Planın tanıtılması, yaygınlaştırılması;


12.Soru

I. Belediye Afet ve Acil Yardım Planı

II. Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı

III. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)

IV. Okul Afet ve Acil Durum Planı

Yukarıdakilerden hangileri yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasındadır?


I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.

I. III. ve IV.

I. II. III. ve IV.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet yönetiminin zarar azaltma aşamasının hususlarından birisi değildir?


İnceleme sahası ve çevresindeki tehlikelerin belirlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi,

Afetten etkilenen bölgenin ve çevresinin daha güvenli ve emniyetli bir hâle gelmesi ve afetlere eskisinden daha dirençli olması için gereken uygulamaların planlaması;

Nüfus, yapı, alt yapı ve insan faaliyetleri gibi bütün varlıklara ait envanterin çıkarılması;

Fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel zarar görebilirliklerin (etkilenme oranları) belirlenmesi;

İmkân ve kaynaklarla güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi (SWOT analizi);


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Merkezinin operasyon servisi böümünde görev almaktadır?


Hizmet Grupları Lojistik Hizmet Grubu

Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu

Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu

Hasar Tespit Hizmet Grubu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum veya yerleşme biriminin, karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu tehlikelerin gerçekleşmesi halinde uğranacak, kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan belgelerdir?


Afet ve acil durum planları

Zarar planlaması

Maliyet planlaması

İl afet müdahale planı

Yerel düzey hizmet grubu planları


16.Soru

Afet ve acil durum hallerinde yürütülen hizmet başlıkları belirlenerek ulusal düzeyde kaç adet hizmet grubu tanımlanmıştır?


25

26

27

28

29


17.Soru

Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsüne ne denir?


Risk görebilirlik 

Zarar görebilirlik 

Tehlike analizi 

Risk analizi 

Durum analizi 


18.Soru

Zarar azaltma ve hazırlık planı sü­recine aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Tehlikenin belirlenmesi

Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Riskin belirlenmesi

Yetkili mercilere rapor sunulması

Strateji, politika ve eylemlerin belirlenmesi


19.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanmak zorunda olunan Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planını ve İl Sağlık Afet ve Acil Durum (İL-SAP) Planlarının birleştirilmesine hangi tarihte karar verilmiştir?


20.06.2016

20.07.2017

23.08.2017

21.07.2018

21.06.2018


20.Soru

Hangi kanuna göre belediyelere, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli “Afet ve Acil Yardım Planlarını” yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevi verilmiştir.


5393 sayılı Belediye Kanunu

 Hastane Afet ve Acil Durum Planı

 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş- kanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 Türkiye Afet Müdahale Planı