Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Koordinatörün belirlenmesi
 2. Tehlikenin belirlenmesi
 3. Riskin belirlenmesi
 4. Eğitim takviminin belirlenmesi
 5. Kayıpların belirlenmesi
 6. Zayıf yönlerin belirlenmesi

Yukarıdakilerin hangileri zarar azaltma ve hazırlık planı sürecinin aşamalarıdır?


I, III, IV, V

II, III, V, VI

II, IV, V, VI

I, III, V, VI

III, IV, V, VI


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesinde yapılması gerekenlerdendir?


Afet öncesinde yapılması gerekenler;

Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını kurtarmak

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması

Afet sonucu doğurabilecek tehlike, risk ve zarar görebilirliklerin belirlenmesi

Eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimlerinin uygulanması


3.Soru

Afetin oluşundan hemen sonra başlayıp afetin yol açtığı kayıp ve zararların büyüklüğüne bağlı olarak 1-2 aylık süre içinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?


Barınma

Kurtarma

İyileştirme

Koordinasyon

Müdahale


4.Soru

I. 5393 sayılı “Belediye Kanununa” göre ise belediyelere, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli “Afet ve Acil Yardım Planlarını” yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevi verilmiştir. 

II. 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanununa” göre Büyükşehir belediyelerine, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak “doğal afetlerle ilgili planlamaları” ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapma görevi verilmiştir.

III. 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanununa” göre İl Özel İdarelerine; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapma, ekip ve donanımı hazırlama görevi verilmiştir. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız II.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


5.Soru

İlk ulusal afet ve acil durum müdahale planı olan Türkiye Afet Müdahale Planı ne zaman yayınlanmıştır?


1966

2007

2011

2013

2014


6.Soru

Potansiyel olarak zarar verme olasılığı olan olay veya duruma ne denir?


Tehlike 

Zarar

Önlem 

Risk 

Acil durum 


7.Soru

I. Ölçülmesi güç hatta imkansızdır.

II. Sayısal hale getirilebilir.

III. Yapı, alt yapı, çevre, tarım gibi fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini kapsar. 

Fiziksel zarar görebilirlikle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

II-III


8.Soru

Aşağıdakilerden ahngisi afet planlamasında dikkate alınması gereken ana özelliklerden biri değildir?


Planlar gerçekçi ve kabul edilebilir olmalı

Planlar hazırlanırken  afet senaryoları dışta bırakılmalı

Tehlike ve risk analizi yapılmış olmalı

Planlar bilimsel kriterlere uygun bir şekilde yapılmış afet senaryoları esas
alınarak hazırlanmalıdır

Planlar, yaşanan her afet olayı ve tatbikatlardan elde edilen yeni dersler ve deneyimler dogrultusunda revize edilmeli ve geliştirilmelidir


9.Soru

 1. Uluslararası standartlar
 2. Ekonomik unsurlar
 3. Temel planlama ilkeleri
 4. Afet yönetimi ilkeleri
 5. Paydaşlar
 6. Mevzuat

Yukarıdakilerden hangileri iyi bir plan hazırlarken dikkate alınması gerekli unsurlardır?


I, III, IV, V

II, IV, V, VI

I, III, IV, VI

II, III, VI VI

III, IV, V, VI


10.Soru

afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemeyi amaçlayan plan aşağıdakilerden hangisidir?


il afet müdahale planı

belediye afet ve acil yardım planı

Türkiye afet müdahale planı

okul afet ve acil durum planı

ulusal düzey hizmet grubu planları


11.Soru

 1. Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama
 2. Afetten sonra başlayıp oluşan  zararların büyüklüğüne bağlı olarak 1-2 aylık süre içinde
  gerçekleştirilen tüm faaliyetler
 3. Afetten sonraki  yasal, kurumsal, fiziksel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan uzun süreç
 1. Koordinasyon
 2. İyileştirme
 3. Müdahale
 4. Plan

Yukarıdaki kavramlar ve tanımlara ilişkin eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


1-a, 2-c, 3-b

1-a, 2-b, 3-c

1-d, 2-c, 3-b

1-c, 2-a, 3-b

1-b, 2-d, 3-a


12.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde tehlike ve risk analizindeki fark, doğru olarak verilmiştir?


Tehlike analizi kısa dönemli iken, risk analizi uzun dönemli yapılır.

Tehlike analizi çözüm önerileri sunarken, risk analizi durum saptar.

Tehlike analizi, risk analizine göre daha uzun sürede hazırlanır.

Tehlike analizi hazırlamanın ön koşulu risk analizi hazırlamaktır.

Tehlike analizinde ihtimal olan tehlikeler belirlenirken risk analizinde hasarlar belirlenir.


13.Soru

Acil durum ve afet yönetimi planları ne tür tehlike dikkate alınarak hazırlanmalıdır? 


Sadece doğa kaynaklı tehlikeler

Sadece endüstriyel kazalar oluşturabilecek tehlikeler

Sadece teknoloji kaynaklı afetlere yol açaçak tehlikeler

Olası bütün tehlikeler

Belli zaman oluşabilecek tehlikeler 


14.Soru

 1. Afet yönetimi döngüsüne uygun olması
 2. Afet yönetiminin her aşamasını içermesi
 3. Müdahaleye yönelik olarak hazırlanması
 4. Asıl hedefin zarar azaltmak olması

Yukarıda verilenlerden hangileri kapsamlı bir şekilde hazırlanması gereken afet ve acil durum yönetimi planlarının özellikleri arasında yer alır?


I - II

III - IV

I - IV

II -IV

III -IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesinde yapılması gerekenlerden biri değildir?


Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması

Planın tanıtılması ve yaygınlaştırılması

Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması


16.Soru

Müdahale sistemi roller, birimler ve hizmet grupları arasındaki ilişkiler üzerinden tanımlanmaktadır. Müdahale Sistemindeki rollere göre koordinatör aşağıdakilerden hangisidir?


Kızılay

AFAD

8 Bakanlık

Sivil toplum kuruluşları

Özel sektör


17.Soru

“Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik"e göre "İl kurtarma ve yardım komiteleri" kimin başkanlığında toplanır?


Başbakan

İçişleri bakanı

Belediye başkanı

Vali

Kaymakam


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de meydana gelebilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’ler ve gerçek kişileri kapsar?


Türkiye Afet Müdahale Planı

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı

İl Afet Müdahale Planı

İlçe Afet Müdahale Planı

Her Ölçekteki İşletmelerin Afet ve Acil Durum Planları


19.Soru

1988 yılında yayınlanmış olan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmasından sonra hangi yılda hangi yönetmelik hazırlanmıştır?


2010 yılında Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

2013 yılında Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

2008 yılında Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

2010 yılında Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

2013 yılında Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik


20.Soru

I. Zarar azaltma

II. İyileştirme

III. Hazırlık

IV. Kararlılık

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Afet Yönetimi Döngüsünü oluşturmaktadır?


Yalnız I

I ve II

I,II,III

I,III,IV

I,II,III,IV