Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Acil Müdahale Planı (AMP) hangi planın bir parçasıdır?


Olay Eylem Planı (OEP)

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)

İşyeri Acil Durum Planı

Olaya Özel Plan

Yıllık HAP Eylem Planı


2.Soru

Sağlık sistemlerinin krizlere hazırlığını değerlendirebilmeye yarayan Toolkit for assessing health-system capacity for crisis management adında değerlendirme aracı ne zaman yayınlanmıştır? 


1998'de

2007'de

2010'da

2011'de

2012'de


3.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi  okul afet ve acil durum yönetim kurulunun afet öncesindeki yetki ve sorumluluklarındandır?


Olay anında yaralılara yardım etmek ve durumu yönetime acilen bildirmek

Olay anında korku ve paniği önlemek

Öğrencileri afet türleri ve olay anında doğru davranış biçimleri konularında bilgilendirmek,

Tahliye planına uygun olarak öğrencileri güvenli bölgeye toplamak,

Afetlerden olumsuz etkilenen öğrenciler için profesyonel destek sağlamak,


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır yönetim ve denetim (komuta ve kontrol) mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak hedefi HAP'ın Hazırlama Kılavuzu'nda hangi temel hedefler arasında yer almaktadır?


Afet risk azaltma

Afete hazırlık

Afete müdahale

Genel sağlık müdahalesine halk sağlığını korumaya yönelik temel çalışmalara katkıda bulunmak.

Fonksiyon engelleyici mevcut risklerin azaltılması


5.Soru

İl Afet Müdahale Planı kapsamında, “Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı” hangi Müdürlük tarafından hazırlananmaktadır?


 İlçe Sağlık Müdürlüğü

Emniyet Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Koordinasyon Müdürlüğü

Hastane Müdürlüğü


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DSÖnün değerlendirmeleri sonucunda yayınlanan aracın soruları arasında yer almaz?


Plan, acil eylem önlemlerini de içeriyor mu?

Düzenli olarak tatbikatlar ve simulasyonlar ile test ediliyor mu?

Topluma dağıtımı yapılmış mı?

Uluslararası acil müdahale planı tüm tehlikeler yaklaşımı ile ve risk değerlendirmesine dayanarak mı
hazırlamış

Plan, diğer sektör planları ve sağlık sisteminin alt basamaklarının planları ile uyumlu mu?


7.Soru

Her hastane HAP hazırlığında aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorundadır?


Gerçekçilik - risk faktörleri 

Ekip koordinasyonu , hiyerarşi 

Finansal fizibilite ve uygulanabilirlik 

Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyindeki afet ve acil durum planları

Temel sağlık anlayışları 


8.Soru

HAP hazırlama kılavuzundaki bölüm-içerik eşleştirmelerinden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Birinci bölüm-Mevcut Durum Analizi

Birinci bölüm-Olay bildirim akış şeması

İkinci bölüm-Güvenlik ve emniyet

İkinci bölüm-hasta kaydı ve takibi

Üçüncü bölüm-Hastane Olay Yönetim Sistemi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Afet ve Acil Durum Planları'nın temel ilkeleri arasında yer almaz?


Planlar, planın hazırlandığı yapıya uygun tasarlanmalıdır

Planlarda ekip çalışması ve gerçekçi bir iş bölümü esastır

Planlar afet yönetiminin sadece önleme/zarar azaltma evresini kapsamalıdır

Planlar güncellenmeli ve tatbik edilmelidir

Her plan, bir üst planın parçası olmalıdır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı'nın üçüncü ana başlığı olan "Planın İşleyişi" bölümüne ait alt başlıklar arasında yer almaktadır? 


Haberleşme

Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma

Tıbbi operasyonların yönetimi

Güncelleme Periyodu ve Yönetimi

Kamuoyu ve medya için risk iletişimi


11.Soru

Büyük çaplı etkiye sahip, bölgesel-ulusal düzeyde destek alınması gereken bir durum 'Hastane Olay Seviyeleri'nden hangisine dahil olmaktadır?


Seviye 4

Seviye 2

Seviye 1

Seviye 3

Seviye 5


12.Soru

Planlama ne gibi faaliyetleri kapsamaktadır?


Sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi

Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi

İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi

Mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının belirlenmesi

Hepsini 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu’nda Afete müdahale amaç doğrultusundaki temel hedeflerinden birisidir? 


Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek;

Afetlerde kullanılacak açık ve anlaşılır yönetim ve denetim (komuta ve kontrol) mekanizmalarını, standart işleyiş ve uygulama kurallarını oluşturmak;

tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarını tanımlamak;

afet durumlarında hastanelerin ilk 72 saat kendilerine yetebilmeleri için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek;

eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak;


14.Soru

Gıda Zehirlenmesi İçin Acil Durum Müdahale Yöntemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi yalnızca ilk yardım ekibinde bulunan bir kişinin yapması gereken uygulamadır?


İlk müdahaleyi yapmak

Ambulans çağırmak

Hastanın/hastaların yanında refakatçi bulunmasını sağlamak

Sağlık durumunun sonuçlarını takip etmek

Olayın vuku bulma şeklini incelemek ve olay raporu hazırlanmasına yardımcı olmak


15.Soru

Acil durum ve afet yönetimi planları aşağıdaki düzeylerden hangisinde hazırlanmaz?


Ülke

İl

İlçe

Kurum

Kişi


16.Soru

Yerel düzeyde afet ve acil durumlar ile mücadale için afet öncesi, sırası ve sonrasındaki yapılacaklar, kurum ve birimlerin görev ve sorumlulukları yerel düzey hizmet grubu planlarının kapsamı içerisindedir. Buna göre yerel düzey planlar kaç bölümden oluşmaktadır?


2

3

5

6

7


17.Soru

Aşağıdakilerden hangileri İL-SAP sürecinde yaşananlardan biri değildir?


Çerçevenin son hali Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştur.

Van depreminden elde edilen deneyimler çerçeveye yansıtılmıştır.

Sağlık Bakanlığının ilgili genel müdürlük ve daire başkanlıklarının görüşleri alınmıştır.

Kurum yapılanmasında değişiklik söz konusu olmasına rağmen planın yapısı korunmuştur.

İL-SAP çerçevesi 81 ilin katıldığı toplantılarda tartışılmıştır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık afet acil durum planları ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 


Planlar güncellenmeli ve tatbik edilmelidir. 

Afet yönetiminin tüm evrelerini kapsamalıdır.

Planların amacı, gerçekleştirilmesinin iyi olacağı eylemleri tavsiye etmektir. 

Bir üst planın parçası olmalıdır.

Ekip çalışması ve gerçekçi bir iş bölümü esastır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sel için acil durum müdahale yönteminde dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir?


En yakında bulunan yangın ihbar düğmesine basılmalıdır. 

Acil durum ekiplerinden belirlenen personel, patlayıcı kimyasalların tehlike teşkil edip etmediğini kontrol etmelidir.

Yangınla mücadele ekibi, patlamadan sonra yangın çıkmasını veya büyümesini önlemek için önleme, söndürme işlemlerine başlamalıdır.

Taşınabilir değerli eşya ve ekipmanlardan olanlar güvenli yere nakledilmelidir.

Patlamayla ilgili görevlilere bilgi verilmelidir.


20.Soru

Okullarda hazırlanacak acil durum ve afet  planlama çalışmalarının tamamını aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?


Okul Eğitim İşleri Program Kurulu

Okul Aile Birliği

Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu

Okul Deprem Kurulu

Afet Yönetimi Program Kurulu