Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının ve eklentilerinin “Acil Durum Planlamasını” yapmasını, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için “Acil Durum Planları” nın  hazırlanması aşağıdakilerden hangisinde  belirtilmiştir?


Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu" na bağlı müdahale grubunun görevlerinden biri değildir?


Arama

Kurtarma

Tahliye

Planlama

Onarım


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının alt hedeflerinden biridir?


Uygulanacak faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları yapma

Eğitim faliyetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlama

Eğitimin sürekliliğini sağlama

Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

Okulların güvenliğini sağlama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının hedeflerinden birisi değildir?


Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması

Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

Olay anında kazanılmış doğru davranış biçimlerinin sergilenmesi

Hızlı tahliyenin gerçekleştirilebilmesi

Okulun normal eğitim faaliyetlerini geliştirmek için gereken kurumsal yapılanmanın sağlanması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi aşamalarından birisi değildir?


Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlama

Önleme/zarar azaltma

Hazırlık 

Müdahale 

İyileştirme


6.Soru

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlerin ne yapmalarını zorunlu kılmıştır?


Acil durumda yönetimi üstelenecek kişinin belirlemelerıni;

Acil durum planı yapmalarını;

Komşularla ve halkla iletişim sağlamalarını;

Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatı korumalarını;

Tehlikeli malzemelerin ve yerlerinin belirlemelerini;


7.Soru

Doğa Kaynaklı, teknolojik, insana bağlı tehlikeler ve tehlikeli maddeler ile ilgili değerlendirmelere yardımcı kontrol bilgileri aşağıdaki başlıkların hangisinin altında yer alır?


Kaiser risk analizi 

Güvenli hastane kontrol listesi 

Lojistik ve malzemeler 

Güvenlik ve emniyet 

Hastane afet triyaj alanı 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sırasında yapılması gerekenlerdendir?


Çevrenin, kültürel ve doğal varlıkların korunması

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması

Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etmek

Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması.


9.Soru

Afet veya acil durumların neden olduğu fiziksel, eğitsel, yönetsel, psikolojik, sosyal ve çevresel kayıp ve zararların hangi imkân ve kaynaklar kullanılarak nasıl giderilebileceği ile afetin fırsata dönüştürülerek afetten etkilenen bölgenin ve çevresinin nasıl
daha güvenli ve emniyetli bir hâle getirilebileceği ve afetlere eskisinden daha dirençli hâle nasıl getirileceğini düzenleyen planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?


İyileştirme Planlaması

Müdahale Planlaması

Zarar Azaltma  Planlaması

Hazırlık Planlaması

Afet Müdahale Planlaması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul afet ve acil durum yönetim planlarının hazırlanmasında ortaya çıkan plandır?


Acil eylem Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

1999 depremi ile oluşan Deprem yönetmeliği

Okul Acil Deprem Eylem Planı

AFAD Planı


11.Soru

Ulusal-uluslararası düzeyde destek gerektiren hastane olay seviyesi aşağıdakilerden hangisidir? 


Seviye 1 

Büyük çaplı etkiye sahip olay 

Seviye 3 

Seviye 4 

Orta çaplı etkiye sahip olay 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu (2016) bölüm başlıkları arasında yer almaz?


Ana Bölüm

Birinci bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm

Ekler bölümü


13.Soru

I. Risk Yönetim 

II. Arama, Kurtarma ve İlk Yardım

III.Tespit, Onarım,İyileştirme

IV. Kaynak Temini ve Lojistik

Okullarda kurulacak olan okul afet ve acil durum yönetim kurulunu   oluşturan ana gruplar yukarıda verilen maddelerden hangileridir?


II ve III

I ve IV

I,II,III,IV

II-IV

I ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimindeki müdahale çalışmalarının son aşamasıdır?


Müdahale ekiplerinin göreve sevki

Olayın büyüklüğü ve etkilerinin değerlendirilmesi

Korunma ve acil ihtiyaçların sağlanması

Psikolojik destek

Sorumlu kurumlardan yardım talebi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu’nda Afet risk azaltma amaç doğrultusundaki temel hedeflerinden birisidir? 


Hızlı, uygun ve etkili müdahale gerçekleştirmek;

Hastane personelin, hasta ve hasta yakınlarının can güvenliğini korumak;

Kritik hizmetleri kesintisiz sürdürmek, olağan (rutin) hizmetleri aksatmamak;

kaynakları en iyi ve etkin şekilde kullanmak, gerektiğinde kapasitenin artırılmasını sağlamak;

eğitim ve tatbikatlar ile afete hazırlık düzeyini sürekli artırmak;


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun afet sırasındaki sorumluluklarındandır?


Okul afet ve acil durum planından haberdar olmak

Afetlerden olumsuz etkilenen öğrenciler için profesyonel destek sağlamak

Öğrencilerde afet kültürünün oluşturulması amacıyla uygulamalı afet eğitimlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Öğrencilerin afet anında yaşadıkları olumsuzlukları anlamaya çalışmak

Tahliye planına uygun olarak öğrencileri güvenli bölgeye toplamak


17.Soru

  1. Ölçülmesi çok güçtür.
  2. İnsan topluluklarının fiziksel kapasitesini kapsar.
  3. Toplumların yaş ve cinsiyet oranları gibi faktörleri içerir.

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel zarar görebilirlik kapsamı içerisindedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


18.Soru

Hayatın korunması Yatırımın korunması İşlevin ve işleyişin korunması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri  HAP yaklaşımı kapsamında hastanelerde, afet ve acil durum güvenliği bakımından temel hedefler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız-II

II-III

I-III

I-II-III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet planlamasının ilkeleri arasında yer almaz?


Planlar planın hazırlandığı yapıya uygun  tasarlanmalıdır.

Güncellenmeli ve tatbik edilmelidir

Afet yönetiminin tüm evrelerini kapsamalıdır.

Ekip çalışması ve gerçekci bir iş bölümü esastır.

Planlamanın amacı gerçekleştirilmesinin iyi olacağı eylemleri tavsiye etmektir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sel İçin Acil Durum Müdahale Yöntemi'nde yer alır?


En yakında bulunan yangın ihbar düğmesine basılmalıdır.

İtfaiye ve diğer acil durum servisleri aranarak patlama ve yaralılar hakkında bilgi verilmelidir.

İlkyardım ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yapmalıdır.

Taşınabilir değerli eşya ve ekipmanlardan olanlar güvenli yere nakledilmelidir.

Yangınla mücadele ekibi, patlamadan sonra yangın çıkmasını veya büyümesini önlemek için önleme, söndürme işlemlerine başlamalıdır.