Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi yönetmelik kapsamında her iş yerinin acil durum planı da hazırlaması ve uygulaması zorunlu hale getirilmiştir?


İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İş Yerlerinde İş Sağlığı Yönetmeliği

İş Yerlerinde Afet Yönetmeliği

İş Yerlerinde Acil Durum ve Müdahale Yönetmeliği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi altyapısal risklere bir örnek teşkil etmektedir?


Okul alanı içinde, dışında ve civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler.

Tesisat boruları ve çıkış güzerga^hları gibi binaya ilişkin unsurların oluşturduğu tehditler.

Haberleşme ve ulaşım ilebirlikte su, elektrik, doğal gaz gibi yaşamsal altyapı şebekelerine dair riskler.

Hava sıcaklığı, su taşkınları, sel, tehlikeli madde sızıntısı gibi ortam koşullarına dair riskler.

Binaların içinde bulunan mobilyaların oluşturduğu riskler


3.Soru

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sağlık afet ve  acil durum planlarının kaç temel yaklaşıma sahip olması gerekmektedir?


Üç

Dört

Beş

Altı

Yedi


4.Soru

Acil durum planının başarılı olması ve uygulanması açısından çok önemli olan unsur nedir?


kanuna eklenmesi

çalışanların hakkını araması

çalışma koşullarına uygun ücret

iş veren ve üst yönetimin acil durum planını sahiplenmesi

iş yerine para cezası kesilmesi


5.Soru

Afet durumlarında hastanenin kaç saat için kendine yeterli kaynaklara sahip olması gereklidir ?


24 saat

36 saat 

48 saat

72 saat

12 saat 


6.Soru

I. Varsa eksikleri gider II. Mevcut imkan ve kaynakları belirle III. Tehlikeleri belirle IV. Tehlike ve riskleri önle veya azalt Yukarıda verilen zarar azaltma çalışmalarının aşamaları, en önce yapılması gerekenden en son yapılması gereken işe kadar hangi şekilde sıralanmalıdır?


I, III, II, IV

IV, I, III, II

III, II, I, IV

I, IV, II, III

III, IV, I, II


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP hazırlama kılavuzu (2016) bölümlerinden DEĞİLDİR?


Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)

Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi

Olaya Özel Planlar

Olay Yönetim Araçları ve Değerlendirmeyi Destekleyici Araçlar

Türkiye Afet Yönetimi Stateji Belgesi ve Eylem Planı 


8.Soru

  1. Planın hazırlandığı yapıya uygun tasarlanmalıdır.
  2. Başka planlardan bağımsız olmalıdır.
  3. Ekip çalışması ve gerçekçi bir iş bölümü esastır.
  4. Güncellenmeli ve tatbik edilmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri sağlık afet ve acil durum planlarının temel yaklaşım ve prensipleri arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV


9.Soru

I:  Plan hazırlanma aşamasında ekip çalışması ve gerçekçi bir iş bölümü esastır.

II: Plan bir üst planın parçası olmalıdır.

III: Planlar planın hazırlandığı yapıya uygun tasarlanmalıdır.

Afet ve Acil Durum Planlarının hazırlanmasında yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangilerine dikkat edilmesi gerekmektedir?


I, II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız III

I ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulların hazırlayacakları afet ve acil durum planlarının ana özelliklerinden biri değildir?


İşbirliği konusunda diğer kurumlardan bağımsız olmalıdır

Gerçekçi olmalıdır

Mevcut durumu tüm gerçekliği ile yan- sıtmalıdır

Karşı karşıya kalınabilecek tüm tehlike ve riskleri içermelidir

Gerçekçi senaryolara göre hazırlanmalıdır


11.Soru

............doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesinde sırasında ve sonrasında alınması gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümüne denir. Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


önleme

hazırlık

müdahale

zarar azaltma

iyileştirme


12.Soru

Okul afet ve acil durum yönetimi planlamasını gerçekleştirecek olan okulların planlarını hızlı ve etkili bir şekilde hazırlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ve planlama sürecini anlatan klavuz aşağıdakilerden hangisidir?


Afet yönetimi klavuzu

Acil ve afet durum yönetim klavuzu

Acil durum yönetimi klavuzu


On adımda okul afet ve acil durum yönetim planı hazırlama klavuzu

Acil durum eylem planı klavuzu


13.Soru

İşyerlerinde acil durum müdahale yöntemleri ne şekilde olamaz?


Sözlük şeklinde 

Süreç akış şemaları şeklinde

Talimat şeklinde 

İlan şeklinde 

Broşür şeklinde 


14.Soru

Okul afet ve acil durum yönetim kurulu içerisinde aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle olması çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve başarısı için gereklidir?


Okul müdürü

Müdür yardımcısı

Okul aile birliği başkanı

Sivil savunma kolu üyeleri

Öğrenci temsilcileri


15.Soru

İl yönetimlerine yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapma, ekip ve donanımı hazırlama görevi verilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?


5393 sayılı Belediye Kanunu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

20/12/2013 gün ve 2013/2 karar sayısı Afet ve Acil Durum Yüksek Kanunu

12 Eylül 1968 gün ve 12999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik


16.Soru

Afet ve acil durumlarında Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının yapısı ve işleyişi belirlenip ve ildeki tüm şubelerin afetlerdeki görev tanımları belirlendiği İL-SAP ana başlığı aşağıdakilerden hangisidir?


İl Risk Değerlendirmesi

Zarar Azaltma ve Hazırlık Çalışmaları ve Planlama

Planın İşleyişi

Müdahale Aşamasının Planlanması

İlin Mevcut Durumu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu bölüm başlıklarından biri değildir ?


Hastane Afet ve Acil Durum Planı

Hastane Afet ve Acil DurumMüdahale Yönetimi

Olaya O¨zel Planlar

Hastanenin konumu 

Olay Yönetim Araçları ve Değerlendirmeyi Destekleyici Araçlar


18.Soru

Tüm paydaş kişi ve kurumların afet ve acil durum görev ve sorumluluklarının tanımlanmasıyla standart işleyiş ve uygulama kurallarının oluşturması aşağıdaki Hastane Afet ve Acil Durum amaçlarından/hedeflerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?


Afete müdahale

Afet risk azaltma

Halk sağlığını korumaya katkı

Afete hazırlık

Yeni riskleri tespit etme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde acil durum ''büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller’’ olarak tanımlanmıştır?


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğünde

Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetim Hizmetleri Yönetmeliğinde

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda


20.Soru

Aşağı seçeneklerden hangisi İL SAP programında yer alan ve  Müdahale Aşamasının Planlanması olarak adlandırılan bölümün alt başlıkları arasında yer almaz? 


Plana İlişkin Toplumun Bilgilendirilmesi

Sağlık ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde belirlenmesi,

Haberleşme,

Hastane olarak kullanılacak protokol yapılmış oteller/bina ve tesisler,

Afet sonrası ve akut fazda araştırma amaçlı toplanacak verilerin düzenlenmesi ve kullanımı,