Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hastanelerin afet tehlikeleri karşısında zarar görebilirliği dolayısıyla personelin, hasta ve hasta yakınlarının can güvenliğini korumak, yatırım ve donanımın zarar görmesini önlemek, HAP'ın hangi temel hedefidir?


Afete hazırlık

Afete müdahale

Genel sağlık müdahalesi

Halk sağlığını koruma

Afet risk azaltma


2.Soru

Etki derecesi 1 olan bir afet insanların ne kadarını etkileyebilir?


Tamamını

%50'den fazlasını

%25-%50'sini

%10-%25'ini

%10'dan azını


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okullar için hazırlanacak olan afet ve acil durum yönetimi planlamasının alt hedeflerinden biri değildir?


Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin azaltılması

Eğitim ve tatbikatlarla farkındalığın ve becerinin artırılması

Olay anında kazanılmış doğru davranış biçimlerinin sergilenmesi

Hızlı tahliyenin gerçekleştirilebilmesi

Okulun normal faaliyetlerine dönebilmesi için kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmaması


4.Soru

Yönetim sistemi standardına göre, bir işletmenin hangi unsurları aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri acil durum pla­nında dikkate alması gerekmektedir?

  1. Muhtemel kazaların ve acil durumların ta­nımlanması
  2. Acil durumda yönetimi üstelenecek kişinin belirlenmesi
  3. Acil durumda personel tarafından yapıla­cak işlemlerin ayrıntılarının belirlenmesi
  4. Tahliye yöntemleri


Yalnız I

I, II, III ve IV

II ve III

II, III ve IV

II ve IV


5.Soru

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı (İL-SAP) süreci Sağlık Bakanlığı'nın illere gönderdiği 48865 sayılı yazısı ile resmi olarak hangi yıl başlamıştır?


2009

2010

2011

2012

2013


6.Soru

Acil durum toplantı yeri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


Acil durum toplantı yeri, acil durum ile karşılaşıldığı anda belirlenir.

Tehlike ve risklerden etkilenilmeyecek uzaklıkta olması

İşletme personelinin tümünün tahliye olduktan sonra izdihama ma­hal vermeyecek büyüklükte ve genişlikte olması

Acil toplanma alanı, acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede belirlenmiş yeri ifade eder.

Acil durum planında güvenli yer, işletmeden güvenli yere gidişi gös­teren krokiyle desteklenmelidir.


7.Soru

Yangının meydana geldiği acil durumlarda, ışıklı ve sesli alarm sisteminin zarar etkisini ve yayılımını engellenmesi neyin örneğidir?


Tahliye yönteminin 

İlkyardımın 

Önleyici tedbirin 

Sınırlandırıcı tedbirin 

Müdahale yöntemin


8.Soru

Etki derecesi 4 olan bir afet eğitim sürekliliğini ne kadar süreyle etkileyebilir?


4 hafta veya daha fazla

En az 2 hafta veya daha fazla

En az 1 hafta veya daha fazla

24 saat veya daha az

Sadece afet esnasında


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 12’nci maddesine göre hazırlanacak krokilerde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?


Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, ünvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri

Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler

Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı

İlkyardım malzemelerinin isimlerini, niteliklerini, boyutlarını ve seri numaralarını içeren liste

İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları


10.Soru

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyeler aşağıdaki planlardan hangisini hazırlamak zo­rundadır?


İl Afet Müdahale Planı

Afet ve Acil Yardım Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı

Yerel Düzey Olay Türü Planı


11.Soru

Risk analizi sonucu tehlikenin etkileyeceği değişkenlerden birinin üretimin sürekliliği olduğu bir kurum aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Hastahane

Okul

Cami

Fabrika

Valilik 


12.Soru

Dünya Sağlık Örgütü aşağıdakilerden hangisidir?


UNISDR

HAP

WHO

AMP

PAHO


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlike analizinin fiziksel karakteristiklerinden birisi değildir?


Büyüklüğü

oluş sıklığı

Açıklaması 

Tekrarlanma süresi

Etki alanı 


14.Soru

Müdahale sisteminin koordinatörlüğü kim tarafından yürütülmektedir?


AFAD

Kızılay

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


15.Soru

İşyerlerinde acil durum planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Amacı işletmelerin kaza ve afetlerden kaynaklı can ve mal kaybını en aza indirmektir.

Çalışma koşullarının normale dönmesi ciddi kayıpların yaşanılmasını engelller.

Olay meydana gelmeden alınacak önlemler olay meydana geldikten sonra yapılacaklardan çok daha önemli olabilir.

İşyerlerinde oluşabilecek acil durumlarda yapılacak iş ve uygulamaya dönük eylemleri içeren plana "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı" denir

İş sağlığı ve güvenliğinde her zaman proaktif olmak, reaktif olmağa tercih edilir.


16.Soru

İş yerinde acil durum planlaması yapılması neden gereklidir?


can ve mal kaybını en aza indirmek

işletmenin ek gelir elde etmesi

çalışanların ek gelir elde etmesi

sağlık sigortasının işlevsel hale gelebilmesi için

işsizlik maaşı alabilmek için


17.Soru

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre bir işletmenin kimyasal atıklarını düzenli depolaması hangi süreci yerine getirdiğini göstermektedir?


Sınırlandırıcı tedbir

Önleyici tedbir

Acil durum kaçış eylem planı

Tahliye

İlk yardım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri afet ve acil durum müdahale planlaması ile ilgili doğru bilgi içermektedir?

I. Afet ve acil durum müdahale planlamasının amacı operasyonun daha hızlı ve etkili sürdürülebilmesi için gerekli olan hazırlıkların önceden tamamlanmasıdır

II. Sürecin genel koordinasyonu merkez teşkilatta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından koordine edilmektedir

III. Sürecin genel koordinasyonu taşra teşkilatında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir

IV. İhtiyaç halinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri plan şablonlarını güncelleme hakkına sahiptirler


Yalnızca I ve II

Yalnızca I ve III

Yalnızca II ve III

II.III.IV

I.II.III


19.Soru

Afet öncesi dönemi kapsayan çalışmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


Öneme, zarar azaltma ve müdahale 

Önleme, zarar azaltma ve hazırlık 

Hazırlık, müdahale ve yeniden yapılanma

Önleme, zarar azaltma ve yeniden yapılanma 

Hepsi 


20.Soru

Aşağıdakilerden şıklardan hangisinde zarar görebilirlik çeşitleri doğru olarak verilmiştir?


Sosyal-Psikolojik-Ekonomik

Ekonomik-Fiziksel-Psikolojik

Ekonomik-Psikolojik-Sosyal

Sosyal-Ekonomik-Fiziksel

Fiziksel-Sosyal-Psikolojik