Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İl düzeyinde iki ayrı plan olmaması için hangi kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda İL-SAP’ın içeriği önemli ölçüde korunarak Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planına entegre edilmiştir?


Afet Bölge Komutanlığı ve Afet Tali Bölge Komutanlığı 

Garnizon Komutanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve l Emniyet Müdürlüğü

AFAD ve Sağlık Bakanlığı

Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Üniversite Hastaneleri


2.Soru

18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye’de müdahale planlarının düzenlendiği yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?


Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği
Türkiye afet müdahale planı

Deprem yönetmeliği

Acil durum Eylem planı yönetmeliği

Afet önleme eylem yönetmeliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu’nda hastanenin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili organizasyon şemasındaki temel fonksiyonlardan biri değildir?


Yönetim

Operasyon

Planlama

Müdahale

Finans


4.Soru

  1. İl düzeyinde olası afetlere ilişkin zarar azaltma ve hazırlık çalışmaları
  2. Müdahale aşaması
  3. Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları

Yukarıdakilerden hangileri İL-SAP içeriğinde yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de sağlık afet ve acil durum planlarının kaç temel yaklaşıma sahip olması gerektiğini belirtir?


1

2

3

4

5


6.Soru

Acil durum plan raporunun içeriği aşağıdaki asgari başlıklardan hangisinden oluşmaz?


İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı

Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı

Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi

Acil durumda hiyerarşik görev silsilesi

Belirlenen acil durumlar


7.Soru

BM Afet Azaltma Dünya Konferansı’nı takiben, Hyogo C¸erçeve Eylem Planı’nı (2005-2015) mevcut hastanelerin afetlere karşı güvenli ha^le getirilmesi ve yeni kurulacak hastanelerin afetlere karşı güvenli inşa edilmesi yaklaşımının öneminin kabul edildiği ilke hangisidir ?


Japonya

Almanya

Amerika

Türkiye

İngiltere


8.Soru

Türkiye’de uzun yıllar acil yardım planlarının hazırlanması, 7269 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince hazırlanmış olan hangi yönetmelik gereğince yapılmıştır?


Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Sivil Savunma Kanunu

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Ya­pılacak Yardımlara Dair Kanun

Türkiye Afet Müdahale Planı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde yapılan tehlikelerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi yapılarak ilk yardım gerektirecek muhtemel olaylardan birisi değildir?


Yanıklar 

Elektrik çarpması

Boğulma

Takılıp düşme

Uzuvların yaralanması


10.Soru

Yıllık HAP eylem planı kimin onayından sonra, hastanenin bağlı bulunduğu yıllık HAP eylem planının incelenmesinden sorumlu kuruma/ makama gönderilir?


İl Sağlık Müdürünün

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün

Başhekimin

HAP Başkanın

Hastane yöneticisinin


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yangınla mücadele ekibinin görevlerinden birisidir?


 İlkyardım malzemelerini acil toplanma alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapar.

Kurtardıkları canlılara uygulanacak ilk yardım için ilk yardım müdahale bölgesine taşınmasını sağlar.

İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında yardımcı olur.

Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirleri yerine getirir.

Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapar.


12.Soru

Acil durumlara hazırlık için herhangi bir maden işletmesi belirlediği acil durumlar için ne kadar süre içerisinde bir tatbikat yapmalıdır?


Üç yılda bir kez

İki yılda bir kez

Yılda bir kez

Altı ayda bir kez

Üç ayda bir kez


13.Soru

HAP kapsamı ve işleyişi çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünün afetlerde sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şubesi/birimi tarafından yerel olarak gerçekleştirilen HAP düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir?


HAP uygulayıcı eğitimi

Yıllık HAP eylem planı

HAP Hazırlama Komisyonu

HAP eğitici eğitimi

HAP saha tatbikatı


14.Soru

Türkiye’de ülke ve il düzeyindeki planlar için çıkarılan son yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


18 Aralık 2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
y

3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı

8 Mayıs 1988 gün ve 19808 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

9/4/1963 gün ve 11377 sayılı Resmi Gazete’de Afetlerde Acil Yardım Teşkilatı ve Programlarının Hazırlanma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

12 Eylül 1968 gün ve 12999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik


15.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangileri TAMP kapsamında hazırlanan sağlık hizmet grubunun görev ve sorumluluklarındandır? 


I-Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak.
II-Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve
idare etmek.
III-Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak.
IV-Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak.
V-Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek.
VI-Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suya bağlı risk faktörlerinin önlenmesi hususunda ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak.


I-II-IV

II-III-IV-V

II-IV-V

I-II-III-IV-V-VI

I-III-IV-V-VI


16.Soru

I. Yöneticiler

II. Uzmanlar  

III.Öğretmenler

IV. Aileler 

V. Öğrenciler

Okul afet ve acil durum yönetimi planlama çalışmalarında,yukarıda verilen kişilerden kimler işbirliği içinde çalışmalıdır?


I ve II

III,IV,V

I,II,III,IV,V

I,III,IV,V

Yalnız II


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış paylaşıma örnek olarak verilebilir?


Hastanenin mevcut risk unsurlarıyla ilgili olarak broşür hazırlanması ve personele dağıtılması 

Yerel itfaiye teşkilatının hastanenin yerleşim düzeninden haberdar edilmesi

HAP eylem planıyla ilgili olarak hastane acil servisindeki personele bilgi verilmesi

Acil durum kaçış planının afişlerle görselleştirilerek hastane içinde uygun yerlere asılması

HAP'da yer alan görev tanımlarının online olarak hastane idari personeline ulaştırılması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HAP Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlamakla görevli değildir?


Devlet hastaneleri

Üniversite hastaneleri

Sağlık ocakları

Yataklı özel hastaneler

Şehir hastaneleri


19.Soru

yerel düzey sağlık hizmet grubu operasyon planı hangi plan kapsamında hazırlanmak zorundadır?


TAMP

HAP

büyükşehir belediyesi afet ve acil yardım planı

ulusal düzey olay türü planları

ulusal düzey hizmet grubu planları


20.Soru

Hastanenin en yetkili kişisi başkanlığındaki Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan  Hastane Afet ve Acil Durum Planı yılda kaç kez güncellenmektedir?


1 kez

2 kez

3 kez

4 kez

6 kez