Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu, deniz yolu ve demir yolu alt sektörleri ile ilgili doğru bir bilgidir?


Ulaşım sistemleri içinde en fazla gelişme gösteren taşımacılık sistemleridir.

Bu sektörler birbirleri ile nadiren çatışma halindedirler.

Ekonomi politikaları bu sektörler arasındaki iletişimi her zaman olumlu etkiler.

Bu sektörler birbirlerini tamamlamazlar.

Deniz yolu taşımacılığı diğer sektörlere göre daha maliyetlidir.


2.Soru

Genelde köy, servis yolları için ve eş anjörlerde bağlantı yolları için kullanılan yollara ne ad verilir?


Tek şeritli yollar

Çift şeritli yollar

Üç şeritli yollar

Dört şeritli yollar

Altı şeritli yollar


3.Soru

  1. Gemilerin uzunluklarının sınırlandırıldığı yanaşma ordinosu
  2. Tehlikeli madde elleçleme imkân
  3. Minimum derinlik

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri deniz yolu taşımacılığında limanlar hakkında bilinmesi gereken özelliklerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ve kriz yönetim safhalarından biri değildir?


Koruma

Önleme

Sabitleştirme

Zarar azaltma

Müdahale 


5.Soru

Ulaştırma sektöründe ise, yük (eşya, mal) ve yolcu (insan) taşımacılığına ilişkin olarak ortaya konan tüm olanaklara ne ad  verilir?


Ulaştırma Talebi

Ulaştırma Arzı

Ulaştırma Ağı

Ulaştırma Maliyeti

Ulaştırma İhtiyacı


6.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi kara yolu taşımacılık sektörünün dezavantajlarından biridir?


Birçok yerde yeterli altyapıya sahip kara yolu ağının olması.

Düşük yatırım maliyetleri.

Uluslararası taşımalarda karşılaşılan gümrük mevzuatları.

Nerdeyse tüm noktalar arasında ulaşım gerçekleştirebilmesi.

Küçük kapasitelerde çalışabilme imkanı.


7.Soru

Kara yolu yarı römorklarının çekicisi ile birlikte veya çekicisiz olarak özel platform vagonlarla taşınmasına ne ad verilir?


Piggy back taşımacılık

RO-RO taşımacılığı

Swap body taşımacılık

Bi-modal taşımacılık

Konteyner taşımacılığı


8.Soru

Afetlerden büyük ölçüde etkilenen insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin güvenli biçimde tedariği, taşınması ve depolanması faaliyetlerine ne denir?


Afet lojistiği

Acil Durum

Müdahale Operasyonu

Kurtarma

Kriz Yönetimi


9.Soru

Yolun yapısı gereği azami hızının V<160 km/s olduğu demir yollarına ne ad verilir?


Konvansiyonel hatlar

Hızlı tren hatları

Yüksek hızlı tren hatları

Menfez hattı

Yarma hattı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kombine taşımacılık temel bileşenlerinden olan taşıma ünitelerine örnektir ?


Limanlar

Konteyner

Kamyon

Elleçleme Araçları

Terminaller


11.Soru

Pist, apron ve taksi yollarından meydana gelen alana ne ad verilir?


ILS

NDB

Uçak park sahası

Manevra sahası

PAT sahası


12.Soru

Şehrin etrafına bir by-pass yolu inşasından oluşan yol tipi aşağıdakilerden hangisidir?


İç çevre ve iç teğet yolları

İç çevre yolları

Dış çevre yolları

Işınsal doğrulu yol tipi

Kırsal yol tipi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet müdahale süreci lojistik faaliyetlerinin ön değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden biri değildir?


Afete müdahale için sahip olunan araç filosu ile nakliyenin sağlanması

Hava yolları, limanlar, demir yolları ve kara yollarının durumları ve kapasiteleri

Depoların ulaşım imkânları

En yakın gümrük noktalarının belirlenmesi

İhtiyaç duyulabilecek malzemelerin yerel pazarda bulunabilirliği


14.Soru

Genelde ham madde ve malzemelerin işletmeye tedarik edildiği lojistik aşamasına ne ad verilmektedir?


Sevkiyat Lojistiği

Üretim Lojistiği

Tedarik Lojistiği

Tersine Lojistik

Ürün Lojistiği


15.Soru

............, ulusal bazda afet ve acil durumda nakliye hizmetlerine ilişkin karar veren en üst mercidir.

Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


AFAD

UAB

UNKE

FEMA

TAMP


16.Soru

Afetin etkilerinin azaltılabilmesi için imar uygulama planlarında veya eylem planlarında ulaştırma hizmetlerine yönelik dikkat edilmesi gerekli hususlardan değildir?


Yolların çıkmaz yol olmaması

Tersanelerin afet riski az bölgelerde kurulması

Afet durumlarında panik nedeniyle yolların tıkanması yan yollar ve geçitlerin açılması

Sel altında kalmaması gereken kavşaklar için önlem alınması

Yolların sık bir şekilde birbirini kesmesi


17.Soru

  1. Araç gabari ölçülerinin bilinmesi
  2. Kara yolu ağırlık-boyut kısıtlamalarının bilinmesi
  3. Afet ve acil duruma yönelik olası muafiyetlerin bilinmesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kara yoluyla eşya taşımaları yüklemelerde de dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalardandır?


Yalnız I

I ve II

 I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sınıflandırmaya göre yol türlerinden birisi değildir?


Ana arterler

İkincil arterler

Toplayıcılar

Yerel yol ve caddeler

İç teğetleri tipi yollar


19.Soru

Hangisi deniz yolu ulaşımında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?


Elleçleme Kapasitesi

ICAO/IATA Kodları

Romorkör İmkânı

Enlem-Boylam Bilgisi

Liman Tipi


20.Soru

Genelde ham madde ve malzemelerin işletmeye tedarik edildiği aşamaya ne ad verilir?


Sevkiyat lojistiği

İşletme lojistiği

Üretim lojistiği

Tedarik lojistiği

Tersine lojistik