Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Nüfusun dağılımı
II. Nüfusun hareketliliği 
III. Şehirleşme olgusu 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ulaştırma talebini etkiler?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Arazi kullanımı açısından en maliyetli sistem demir yolu taşımacılığıdır.

Kara yolu taşımacılığı hava yolu taşımacılığına göre çevresel maliyetler açısından daha ucuzdur. 

Demiryolu taşımacılığı enerji maaliyeti açısından avantajlı değildir.

Demir yolu taşımacılığı işletme maliyetleri içinde çevre etkileri ile ilgili maliyetlerin en avantajlı olduğu sistemdir.

1 litre yakıtın yanması sırasında yaklaşık 100 litre oksijen tüketilmektedir.


3.Soru

Deniz taşımacılığına uygun konteynerlerin demir yolunda platform vagonlar ve kara yolunda yarı römorklar ile taşınmasına ne ad verilmektedir?


RO-RO Taşımacılığı

Sevkiyat Taşımacılığı

Üretim Taşımacılığı

Tersine Taşımacılık

Konteyner Taşımacılığı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demir yolu ana hatlarıyla yük potansiyeli yüksek olan organize sanayi bölgeleri ya da özel sektöre ait merkezleri birleştiren ve özel olarak yapılmış demir yolu hatlarıdır?


Rıhtım hattı

Doğu hattı

Aktarma istasyonu hattı

Dağıtım istasyonu hattı

İltisak hattı


5.Soru

Yol güzergâhının geçtiği doğal arazide arazi kotu(siyah kot) platform kotundan yüksek ise, yüksek olan bölümlerin kazılarak düzenlenmesi sonucu oluşturulan altyapı elemanına ne ad verilir?


Bitüm

Mıcır

Kırma Taş

Dolgu

Yarma


6.Soru

Ulaştırma sektörünün taşımacılık sistemleri beş alt sektör adı altında taşımacılık faaliyeti gerçekleşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Kara yolu taşımacılık sektörü

Hava yolu taşımacılık sektörü

Boru hattı taşımacılık sektörü

Deniz yolu taşımacılık sektörü

Kanal hattı taşımacılık sektörü


7.Soru

Farklı taşıma modlarının avantajlı yönlerinden faydalanıp dezavantajlı yönlerinden kaçınmak amacıyla tercih edilen taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Boru hattı ulaştırması

Deniz yolu taşımacılığı

Kombine taşımacılık

Demiryolu taşımacılığı

Modlar arası taşımacılık


8.Soru

Aşağıdakierden hangisi nakliyat hizmet grubunun görev ve sorumluluklarından biri değildir?


Afet bölgesinde görev alacak öncelikli personelin, araç, gereç ve malzemelerin afet bölgesine naklini sağlamak.

Afetzedelerin acil barınma yerlerine naklini sağlamak.

İş makinalarının operasyon alanına naklini sağlamak

Araç takip sistemi kurmak.

Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak.


9.Soru

"Uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, kolaylık, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan ilan" şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?


Hareket panosu 

Uyarı panosu 

NOTAM 

İzlence 

Durum panosu 


10.Soru

Türkiye’de ilk demir yolu hattının temeli nerede atılmıştır?


İzmir-Aydın

Bursa-Eskişehir

Edirne-İstanbul

Aydın-Kütahya

İzmir-Manisa


11.Soru

Limanların ve liman içindeki gemilerin denizden zarar görmemeleri için inşa edilmiş yapılar hangisidir?


Dalgakıran

Rıhtım 

İskele 

Mendirek 

Dolfin 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imar uygulama planlarında veya eylem planlarında yol ağları, demir yolları ve tersaneler ile ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden biridir?


Yolların çıkmaz yol olmaması, eğer bu tür yol mevcut ise, söz konusu yolların birbirine bağlanmaması

Afet anında sürekli açık kalacak ve kullanılacak yollara park yapılması

Tersanelerin afet riski çok bölgelerde kurulması

Afet durumlarında yaşanacak panikte yolların dar olması

Yolların birbirini kesmemesi, kavşakların katlı kavşak olarak yapılması


13.Soru

Kara yoluyla eşya taşımaları da bir takım kısıtlamalara tabi olup tıpkı sanat yapılarında dikkat
edilmesi gereken hususlarda olduğu gibi yüklemelerde de dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalar
bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Araç gabari ölçülerinin bilinmesi

Kara yolu ağırlık-boyut kısıtlamalarının bilinmesi

Yükün yüklenmesinde uygun ve yeterli sayıda araç seçimi

Afet ve acil duruma yönelik olası muafiyetlerin bilinmesi

Elleçleme Kapasitesinin bilinmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil ulaşım ağının işlevini koruması, afet ve acil durum sonrası yolun işlevini devam ettirmesi için belirtilen görevlerden biridir?


Önemli merkezlere ulaşan yolların düzenlenerek ulaşıma açılması

Kara, deniz ve hava yolu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi

Özel araçların denetiminin yapılması ve yol üzerine yapılacak park etmelerin engellenmesi

Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesini ve trafik yoğunluğu kaldırabilecek nitelikte olması

Afet yönetim ve müdahale merkezleri yapısal olarak dayanıksız ise güçlendirme projelerinin yapılması


15.Soru

  1. Koruma
  2. Önleme
  3. Zarar azaltma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ulaştırmanın planlanması gerektiği afet ve acil durum safhalarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Kara yolu yarı römorklarının çekicisi ile birlikte veya çekicisiz olarak özel platform vagonlarla taşınması hangi taşımacılık türüne girer?


Konteyner taşımacılığı

Swap body 

Piggy back taşımacılık 

Bi-modal taşımacılık 

RO-RO taşımacılığı


17.Soru

  1. Kaynakların etkin kullanımı
  2. Müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
  3. Ekonomik ve sosyal kayıpların en aza indirilmesi
  4. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale dönmesi

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Afet Müdahale Planının amaçlarındandır?


I, III

II, IV

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


18.Soru

Boy kesitte arazi hangi renk çizgiyle gösterilmektedir?


Sarı

Siyah

Kırmızı

Yeşil

Mavi


19.Soru

Üretim aşamasındaki malzeme veya yarı mamullerin lojistik faaliyetlerinin oluşturulduğu aşama hangisidir?


Ham madde lojistiği 

Tedarik lojistiği 

Tersine lojistik 

Sevkiyat lojistiği 

Üretim lojistiği 


20.Soru

Ülke bazında afet ve acil durumlarda müdahaleye ilişkin temel prensipler hangisinin başkanlığında belirlenmektedir?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

UNKE

AFAD

AYDES