Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve hukuk düzeninin aradığı koşullara sahip bulunan kişi toplulukları ile mal toplulukları olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Gerçek kişi 

Tüzek kişi 

Özel kişi 

Kamu kişisi 

Mod


2.Soru

Fransız subay Nicholas Joseph Cugnot, ilk buharlı arabayı hangi yılda icat etmiştir?


1767

1768

1769

1770

1771


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda ulaşılması gereken temel hedeflerden biri değildir?


Kriz komuta merkezine ulaşımın sağlanması

Büyük sağlık tesislerine ulaşımın sağlanması

Stratejik öneme sahip bina ve tesislere ulaşımın sağlanması

Spor tesislerine ulaşımın sağlanması

Eğitim tesislerine ulaşımın sağlanması


4.Soru

Yükü birimleştirmede kullanılan, yüklerin istiflenmesi ve ambalajlanmasının yapıldığı altlık olarak görev yapan ve yükü taşımaya hazır hâle getiren taşıma aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Kamyon

Konteyner

Palet

Treyler

RO-RO


5.Soru

Farklı istasyonlardan gelen dolu yük vagonlarının, gidecekleri yönlerin saptandığı, vagonların bu saptamaya göre birleştirilerek trenin oluşturulduğu istasyonlar aşağıdakilerden hangisidir?


Dağıtım (Triyaj) İstasyonu

Sınır İstasyonu

Rıhtım İstasyonu

İltisak hattı

Aktarma İstasyonu


6.Soru

  1. Büyük sağlık tesislerine ulaşımın sağlanması
  2. Kriz komuta merkezine ulaşımın sağlanması
  3. Eğitim tesislerine ulaşımın sağlanması
  4. Havalimanları, garlar, otogarlar ve büyük iskele ve limanlar arasında ulaşım bütünlüğünün sağlanması

Yukarıda verilenlerden hangileri afet ve acil durumlarda ulaşılması gereken temel hedeflerdendir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşımacılığının üstün yönlerindendir?


Fazla miktarda yükün tek seferde aktarılabilmesi

Zaman tasarrufu sağlaması

Hava koşullarından etkilenmemesi

Yatırım maliyetlerinin yüksek olması

Küçük kapasitelerle de çalışabilme imkânı olması


8.Soru

FEMA nerede ve ne zaman kurulmuştur?


1969 - İngiltere 

1972 - İngiltere 

1972 - ABD

1976 - İngiltere 

1979 - ABD


9.Soru

Kara yolu taşıtlarının, deniz yolu ile taşınması işlemine ne denir?


Swap Body

Konteyner Taşımacılığı

Ro-Ro Taşımacılığı

Pigy Back Taşımacılık

Bi-modal taşımacılık


10.Soru

Ham petrol ve petrol ürünlerinin boru hatları ile taşınması faaliyetlerinde bulunan hizmet sektörü, aşağıdakilerden hangisidir?


Yeraltı taşımacılık sektörü

Kara yolu taşımacılık sektörü

Hava yolu taşımacılık sektörü

Deniz yolu taşımacılık sektörü

Boru hattı taşımacılık sektörü


11.Soru

Genelde hammadde ve malzemelerin işletmeye sağlandığı aşama hangisidir?


Tersine lojistik 

Sevkiyat lojistiği 

Üretim lojistiği 

İşletme lojistiği 

Tedarik lojistiği 


12.Soru

Federal Afet Yönetim Ajansı olan FEMA hangi ülkede oluşturulmuştur?


ABD

Belçika

Çin

Danimarka

Estonya


13.Soru

Yol kaplamasının iki yanında, kaplamaya bitişik ve kaplama kenarı ile şev başı arasında yer
alan bölüme ne ad verilir?


Şev

Platform  

Kanivo 

Rögar 

Banket 


14.Soru

Yükü birimleştirmede kullanılan, yüklerin istiflenmesi ve ambalajlanmasının yapıldığı altlık olarak görev yapan ve yükü taşımaya hazır hâle getiren taşıma sistemi nedir?


Konteyner

Kamyon

Palet           

Treyler

Uçak


15.Soru

Aşağıda verilen taşımacılık sistemlerinden hangisi enerji maliyetleri açısından daha düşüktür?


Kara yolu

Deniz yolu

Demir yolu

Hava yolu

Kombine taşımacılık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum planlamalarında demir yolları için esas alınması gereken kriterlerden birisidir?


Sanat Yapıları Özellikleri

Enlem-Boylam Bilgisi – Diğer Ulaşım Modlarının Erişimi

İskele – Rıhtım Özellikleri

Mavna Taşıma İmkanı

Gabari Ölçüleri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ve kriz yönetim safhalarından biri değildir?


Koruma 

Müdahale

Önleme 

Güvenlik 

İyileştirme 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Acil Durum Afet Planı'nda (TAMP) belirlenen ulaşım ve hizmet grubunun görev ve sorumluluklarından birisi değildir?


Tıkanan yollar üzerindeki enkazı kaldırmak

Limanlardaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltmalarla ilgili özel tedbirler almak

Hasar görmüş sanat yapılarının onarımını sağlamak

Alternatif ve öncelikli yolları belirlemek ve duyurmak

Havalimanlarının onarımına öncelik vermek


19.Soru

Tarihteki ilk önemli yollar nerede yer almaktadır?


M.Ö. 350 yıllarında Mezopotamya bölgesinde yapılan yollar

M.Ö. 1500 yılında inşa edildiği düşünülen taş yollar

M.Ö. 359 yılında Babil ile Mısır arasında yapıldığı düşünülen yollar

M.Ö. 345 yılında Orta Güney Amerika’da Mayalar, Aztekler ve İnkalara ait yollar

18.yy'da yapılan Avrupa yolları


20.Soru

Aşağıdakilerin hangisi olası bir afet durumunda acil ulaşım yolları ile ilgili uzun vadede yapılması gerekenler arasındadır ?


Acil ulaşım yollarının kurtarma çalışmaları için açık tutulması

Acil ulaşım yollarının belli aralıklarla güncellenmesi

Acil ulaşım yollarında park yasağı uygulanması

Otopark planlamalarının ulaşım planıyla uyumlu yapılması

Olası yol kapanmaları bakılarak gerekli tedbirleri almak