Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 15 Acil Durum Destek Takımı içerisinde yer almaz?


Ulaştırma

Haberleşme

Maliyet Analizi

Yangınla Mücadele

Bayındırlık ve Mühendislik


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı taşıma modlarının avantajlı yönlerinden faydalanıp dezavantajlı yönlerinden kaçınmak amacıyla tercih edilen bir taşımacılık türüdür?


Modlar arası taşımacılık

Kara yolu taşımacılığı

Çok modlu taşımacılık

Hava yolu taşımacılığı

Kombine taşımacılık


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imar uygulama planında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir ?


Yolların birbirini kesmemesi ve katlı kavşakların olması

Yolların yaşanabilecek panik nedeniyle geniş olması

Demir yolları ve istasyonların kullanılmasının engellenmesi

Tersane alanlarının yeşil bir kuşakla ayrılmasının sağlanması

Açık kalacak, kullanılacak yollara park yapılmasının engellenmesi


4.Soru

Ulaşım altyapısını oluşturan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Gemiler

Tren

Liman araçları

Helikopter

Terminaller, limanlar ve yakıt ikmal istasyonları


5.Soru

Afet müdahale planlarının uygulanmasını sağlayan temel birim aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi ve plânlama servisi

Teknik destek ve ikmal hizmet grubu

Operasyon servisi

Barınma hizmet grubu

Hasar tespit hizmet grubu


6.Soru

Doğal kum, doğal çakıl veya kırma taş ile az miktarda bağlayıcı malzemeden oluşan tabakaya ne ad verilir?


Temel tabakası

Tesviye yüzeyi

Aşınma tabakası

Binder tabakası

Döşeme tabakası


7.Soru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kaç yılında kurulmuştur?


1998

2000

2008

2009

2012


8.Soru

Pilotların, hava trafik kontrolörlerinin vb. mesleği hava taşımacılığı olanların kullandığı ve havalimanlarının tanımlandığı 4 haneli kodlama sistemine ne ad verilmektedir?


LTAC Kodu

ICAO Kodu

MCAO Kodu

HCAO Kodu

XCAO Kodu


9.Soru

Modern afet yönetimi sisteminde, kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik olan çalışmalara ne denir?


Risk yönetimi 

Kriz yönetimi 

Müdahale yönetimi 

Etki yönetimi 

Düzeltme yönetimi 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlara ilişkin dayanıklılıkla ilgili olarak yapılabilecek adımlara örnek olarak verilebilir?


Hava, deniz, kara, demir yolu ulaştırmasına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek

Afet ve acil durumlarda yük ve yolcu taşımasına uygun araç planlaması yapmak

Ulaştırma sistemleri ve alt ve üst yapısını gözlemlemek ve buna ilişkin durum raporu ortaya koymak

Enerji tesislerindeki planlamaların ulaştırma birimleriyle eş güdümlü hazırlanması

Her bir kritik ulaştırma altyapısı için destek (yedek) kapasite sunulması


11.Soru

Bölünmemiş yollar olup kaplama genişlikleri en az 5,50 m olan yollara ne ad verilir?


Çift Şeritli Yollar

Tek Şeritli Yollar

Üç Şeritli Yollar

Dört Şeritli Yollar

Bölünmüş Yollar


12.Soru

Yarma, dolgu, tünel ve köprülerin inşasından sonra tesviye edilip sıkıştırılarak üst yapının döşenmesine hazır hale getirilmiş yüzey parçasından oluşan alt yapı elemanına ne denir? 


Tahkimat

Mahmuz

Platform

Gabyoni

Petradük


13.Soru

"İnsan veya eşyanın, ihtiyaçları gidermek amacıyla zaman ve mekân faydası sağlayacak şekilde yer değiştirmesini mümkün kılan bir hizmet" şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?


Ulaştırma

Ulaşım 

Gönderim

Hizmet

Sürgün


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği müdahale sürecinde, ön değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden değildir?


Hava yolları, limanlar, demir yolları ve kara yollarının durumları ve kapasiteleri

Organizasyonun kendi imkânları haricinde depolama imkânları ve kapasiteleri,

Depoların ulaşım imkânları

İşletmelerin maliyetlerini minimize ederek kârlılığını arttırma kapasiteleri

İhtiyaç duyulabilecek malzemelerin yerel pazarda bulunabilirliği


15.Soru

Kara yoluyla eşya taşımaları da bir takım kısıtlamalara tabi olup tıpkı sanat yapılarında dikkat edilmesi gereken hususlarda olduğu gibi yüklemelerde de dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Araç gabari ölçülerinin bilinmesi

Kara yolu ağırlık-boyut kısıtlamalarının bilinmesi

Yükün yüklenmesinde uygun ve yeterli sayıda araç seçimi

Özellikli yükleme yapılması halinde uzman kişi kontrolünde yükleme işleminin gerçekleşmesi

Taşımanın yapıldığı araçların faaliyete sokulması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi köprü, tünel, menfez, istinat duvarı, iksa, tahkimat gibi mühendislik yapılarıdır?


Sanat yapıları

Dayanma yapıları

Yol ekseni

Hendekler

Kara yolu yapıtları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma sektörünün taşımacılık sistemlerinin alt sektörlerinden biri değildir?


Kara yolu taşımacılık sektörü

Hava yolu taşımacılık sektörü

Uzay yolu taşımacılık sektörü 

Deniz yolu taşımacılık sektörü 

Boru hattı taşımacılık sektörü 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Toplumsal faktörler

Ekonomik faktörler 

Teknolojik faktörler 

Politik faktörler 

Çevresel faktörler 


19.Soru

Şehrin etrafına bir by-pass yolu inşasıyla oluşturulan yollara ne ad verilmektedir?


Işınsal doğrultulu tip

Dış çevre yolu

Dış teget yolu

İç teğet yolu

İç çevre yolu


20.Soru

UNKE'nin yerel il düzeyindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


ANKE

ENKE

İNKE

ONKE

ÖNKE