Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber güvenliğin sağlanmasında beş anahtar fonksiyondan biri değildir?


Tanımlama

Koruma

Tespit etme

Müdahale

Kapsama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılık sektörünün güçlü yönlerinden biri değildir?


 Neredeyse tüm noktalar arasında ulaşım gerçekleştirilmesine imkân sağlar.

Küçük kapasitelerle de çalışabilme imkânı sağlar.

Kara yolu ağı birçok yerde yeterli altyapıya sahiptir.

Kara yolu taşımacılığı ile birçok ürün taşınabilir. Farklı tonajlarda, uzunluklarda ve özelliklerde çok çeşitli taşıt vardır.

Kara yolu taşımacılığı gümrük mevzuatlarına sahiptir.


3.Soru

I. Kaza öncesi, kaza esnası ve kaza sonrası durumlar kaydedilmelidir.

II.  Kazanın olduğu yeri fotoğrafları çekilmeli, krokileri, taslakları hazırlanmalı ve ilgili tüm bilgiler harita üzerine kaydedilmelidir.

III.  Kaza ile ilgili tüm raporlar kopyalanmalıdır.

IV. Tanıklarla en kısa süre içerisinde görüşülmelidir.

Zegear (1991)’e göre bir kazadan sonra yapılması gereken işlemler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?


I, II, III, IV

IV,II,III, I

III, IV, II, I

I,III,IV, II

II, III, I, IV 


4.Soru

Ülkemizde ilk kombine taşımacılık denemeleri hangi yıl ortaya çıkmıştır?


1975

1979

1981

1985

1991


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuki sonuçları itibarıyla oluşturulan bir siber olay sınıflaması değildir?


Siber casusluk 

Siber savaş 

Siber suç 

Siber dolandırıcılık 

Siber terör 


6.Soru

En güvenilir taşıma modu aşağıdakilerden hangisidir?


Demir yolu

Kara yolu

Boru hattı

Deniz yolu

Hava yolu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2013 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanırken dayanak alınan kanun ve yönetmelikler arasındadır?


7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü

2941 sayılı Kanunun Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Operasyon Temelli Tatbikatlardan biridir?


Seminerler

Fonksiyonel egzersizler

Atölye çalışmaları

Masabaşı çalışmaları

Oyunlar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakliye planlamasının hem ulusal hem de yerel düzeyde ana koordinatörüdür?


Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulusal Nakliye Hizmetleri Grubu

Türk Kızılayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  kaza raporunda uzun dönemde yapılacaklar arasındadır?


Araştırma ve geliştirme

Mühendislik tasarımları

Teftiş ve yaptırma işlemleri

Bakım programları

Kaza tipinin belirlenmesi


11.Soru

  1. Sözel/coğrafi sorgu oluşturulabilir ve çalıştırılabilir.
  2. Sorgularda elde edilen alanlar ile web tabanlı linkler oluşturulabilir
  3. Kullanıcı tanımlı rapor hazırlanabilir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri NETİGMA kullanıcıları tarafından yapılabilmektedir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet sonrası düzeltmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara _____ adı verilir. _____nin ihmal edildiği yerlerde _____ başarılı olamaz. Cümledeki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?


Risk yönetimi - Risk yönetimi - Kriz yönetimi 

Risk yönetimi - Kriz yönetimi - Kriz yönetimi 

Kriz yönetimi - Risk yönetimi - Kriz yönetimi 

Risk yönetimi - Kriz yönetimi - Risk yönetimi 

Kriz yönetimi - Kriz yönetimi - Risk yönetimi 


13.Soru

Kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla görevlendirme ve yetkilendirme kaynak yönetiminin hangi aşamasında yapılmaktadır?


Planlama

Organizasyon

Yönetim 

Kontrol

Hiçbiri


14.Soru

Hava taşıtlarına pozisyon bilgilerini sağlayan sistemlere ne ad verilmektedir?


Yolcu Hizmetleri

Kalkış Kontrol Sistemi

Havaalanı Bilgi Sistemi

Uçuş Bilgileri Görüntüleme Sistemi

Havaalanı Seyrüsefer Sistemleri


15.Soru

Tatbikata yönelik amaç, kapsam, hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, kurumlar arası koordinasyon, bütçe ve kullanılacak olan unvanların belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Yönlendirme

Uygulama

Planının Güncelleştirilmesi

İzleme ve Değerlendirme

Planlama ve Tasarım


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyeti çok yüksek taşıma türüdür?


Deniz yolu

Kara yolu

Demir yolu

Hava yolu

Boru hattı


17.Soru

Can kaybı, geminin tam zıyaı ve ciddi çevre kirliliği olaylarından birini içeren bir deniz kazası nasıl nitelendirilmektedir?


Ciddi deniz kazası

Ciddi yaralanma

Deniz kazası

Çok ciddi deniz kazası

Deniz olayı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber saldırı zararlı yazılımlarından biridir?


Dolandırıcılık

Solucan

Hırsızlık

Verinin imhası

Oltalama


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat değerlendirme kriterlerinden birisidir?


Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı

Personel yetersizlikleri ve eğitimi

Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi

Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek verilmesi

Tehlikeleri, kırılganlıkları ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu


20.Soru

Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda, tatbikatların sekretarya hizmetlerinin yapılması, kurumunda tatbikat düzenlenmesi ve yürütülmesi görevi kime verilmiştir?


Gene Kurmay Başkanına

Milli Savunma Bakanına

Sivil Savunma Uzmanlarına

İş Güvenlik Uzmanlarına

Arama-Kurtarma Ekiplerine