Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kaza araştırma ve inceleme raporunda kaza veya olaya ilişkin bulguların analiz edildiği ve bunlar hakkında yorumların yapıldığı bölüme ne ad verilir?


Kaza veya olaya ilişkin bilgiler

Kaza veya olayın gelişimi

Tavsiyeler

Sonuçlar

Değerlendirme


2.Soru

Gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişilere ne ad verilir?


Senaryo yazarları

Uzmanlar

Planlayıcılar

Fütüristler

Uygulayıcılar


3.Soru

Aşağıda verilen aşama ve uygulama ikililerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?


Planlama - olası afet ve acil durumlarda kullanılabilecek kaynaklar

Planlama - tespit edilen kaynakların kullanımı ve bilgi paylaşımı ile hiyerarşik yapı

Planlama - kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla görevlendirme ve yetkilendirme

Yönetim - olay komuta sisteminde yer alan yöneticilerin belirlenen kurallar ve standartlar çerçevesinde işlerin ve müdahalenin yapılması

Organizasyon - olası afet ve acil durumlarda kullanılabilecek kaynaklar


4.Soru

Ülkemizde de ulaşım emniyetini sağlamak, havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım modlarındaki ciddi kazaları incelemek için kurulan kuruma ne ad verilmektedir?


Demir yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

Kara yolları Genel Müdürlüğü

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Tehlikeli Mallar ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü


5.Soru

Taşımacılık türlerinden erişebilirlik bakımından avantajlı olanı hangisidir?


Hava yolu

Kara yolu

Demir yolu

Deniz yolu

Boru hattı


6.Soru

Sürücünün verdiği bir komutu uygulamaya sokan ileri sürücü destek ve güvenlik sistemlerine ne ad verilir?


Trafik yönetim sistemi

Toplu taşıma sistemi

Demir yolu işletim ve denetim sistemi

Yük ve filo sistemi

Sürücü Destek Sistemi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi"nin kısaltılmış adıdır?


VTS

LRIT

GMDSS

AIS

UUP


8.Soru

İki ya da ikiden fazla taşımacılık modunun devreye sokulduğu; taşımacılık sistemlerinin birinden diğerine geçildiğinde aracın ve kabın içinde yer alan ürün ya da yüklerin elleçlenerek taşımacılığın gerçekleştirildiği sistem hangisidir?


Çok modlu taşımacılık 

Kombine taşımacılık 

Modlar arası taşımacılık 

Boru hattı taşımacılık 

Bireysel taşımacılık 


9.Soru

Acil müdahale gerektiren her türlü olayın tespiti, ilgililerin bilgilendirilmesi, olaya müdahale ve olay sonrası tahribat yönetiminin yapıldığı sistemlere ne ad verilir?


Yük ve filo sistemi

Sürücü Destek Sistemi

Kaza ve Acil Durum Sistemleri

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri

Toplu taşıma sistemi


10.Soru

Kaza veya olay araştırma ve inceleme raporunda kaza veya olaya ilişkin temel bilgilerin ifade edildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Kaza veya olaya ilişkin bilgiler

Kaza veya olayın gelişimi

Değerlendirme

Özet

Sonuçlar


11.Soru

Senaryo kaç aşamada gerçekleşmektedir?


3

4

5

6

7


12.Soru

Bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak; bazı temel şartların sağlanması gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu temel şartlardan biri değildir?


Tatbikat esnasında hazırlanan bir acil durum veya afet planı

Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerini açık bir şekilde belirtilmesi

Tehlikeleri, kırılganlıkları ve kapasiteyi düşünerek hazırlanmış gerçeğe en yakın risk senaryosu

Katılımcılar için minimal risk ile acil durumu canlandırmak için uygun bir fiziksel çevresel şartların olduğu bir yerin hazırlanması

Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik destek sağlanması


13.Soru

Tatbikat organizasyonunda bulunan gruplardan Oyuncu Grubuna başkanlık etmesi için kim görevlendirilmiştir?


Hukuk Müşaviri

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

TAY Genel Müdürü

Akademisyen

Vali


14.Soru

I. Senaryonun gerçekçi olması

II. Katılımcılara aynı biçimlerde dönütler verilmesi

III. Gerekirse uygun görsellerin kullanılması

IV. Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardandır? 


Yalnız I

I ve II

I,II,III

II,III,IV

I,II,III,IV


15.Soru

 1. Plan tatbikatı ve semineri
 2. Alarm tatbikatı
 3. Milli kriz yönetimi tatbikatı ve semineri

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkemizde mevzuat açısından seferberlik ve acil durum ve afet tatbikatlarının nasıl yapılacağına ilişkin tek düzenlemenin Başbakanlık tarafından 2007 yılında güncelleştirilerek yayımlanan Tatbikatlar Yönergesi arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I – II

I – III

I – II – III


16.Soru

"Tüm ulaştırma türlerine ilişkin araçların meydana getirdiği kazaların bir uzman heyet tarafından belirli bir sıra izlenerek iş ve işlemleri yürüterek raporlaştırılmasını kapsamaktadır."  Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Kaza Araştırması

İnceleme

Kaza İnceleme

Kaza Araştırma Süreci

Rapor


17.Soru

 • Ana makinenin durması,
 • Yaşam mahallinde büyük hasar ve benzeri,
 • Miktarına ve niteliğine bakılmaksızın kirlilik,
 • Yedi günden fazla iş ve güçten mahrumiyet sonucunu doğuran yaralanmalar.

Yukarıda özellikleri verilen deniz kazası türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kaza

Çok ciddi kaza

Ciddi kaza

Ağır kaza

Hafif kaza


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kaza araştırmasında kanıtların elde edildiği kaynaklardan biri değildir?


Medyadan

Bilgilerden

Tanıklardan

Gözlemlerden

Raporlardan


19.Soru

 1. Kaynakların belirlenmesi
 2. İhtiyaçların saptanması
 3. Tahsislerin yapılması
 4. Sözleşmelerin düzenlenmesi

Hangileri kaynak planlama unsurlarındandır?


Yalnız I 

I, III ve IV

Yalnız III

I ve III

I,II,III ve IV


20.Soru

Aşağıda verilen ikililerden hangisi doğrudur?


TAMP müdahale seviyesi 1 - merkezi kaynaklar

TAMP müdahale seviyesi 2 - merkezi kaynaklar

TAMP müdahale seviyesi 3 - bölgesel kaynaklar

TAMP müdahale seviyesi 4 - merkezi kaynaklar

TAMP müdahale seviyesi 4 - bölgesel kaynaklar