Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

ICAO/IATA kodları hangi taşıma yolunda kullanılmaktadır?


Kara Yolu

Hava Yolu

Demir Yolu

Deniz Yolu

Hepsi


2.Soru

Kovacs ve Spens’e göre afet lojistiği kaç aşamadan oluşur?


2

3

4

5

6


3.Soru

...................... , kontrol grubu ve tatbikat koordinatörü tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak ilgili makamlara yayımlanır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Oyuncu Grubu

Deney Grubu

Haberleşme Uzmanı

Raportör

İcra Uzmanı


4.Soru

........................., seyahat planlamaları, bilet satışları, check-in hizmeti, bagaj hizmetleri, uçuş ile
ilgili bilgilendirmeler gibi birçok hizmetin verildiği bilişim sistemleridir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Havaalanı Seyrüsefer Sistemleri

Kalkış Kontrol Sistemleri

Yolcu Hizmetleri

Havalanı Bilgi Sistemleri

Uçuş Bilgileri Görüntüleme Sistemleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sivil Hava – Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği'nde belirtilen hasar derecelerinden biri değildir? 


Tam Hasar

Ağır Hasar

Hafif Hasar

Sınıfsız Hasar

Kayıtsız Hasar


6.Soru

I. Sivil Hava Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği

II. Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

III. Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Hangisi ya da hangileri ulaştırma kazalarına ilişkin vaka incelemelerinde esas alınan yönetmeliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


7.Soru

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği'ne (Resmi Gazete, 2015) göre tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren
işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerine ve şirketlerine ne ad verlimektedir?


Demiryolu altyapı işletmecisi

Demiryolu ulaşım işletmecisi

Demiryolu bakım işletmecisi

Demiryolu tren işletmecisi

Demiryolu satış işletmecisi


8.Soru

Uçuş harekâtı esnasında bir veya daha fazla hava aracının ağır hasara uğraması ile sonuçlanan kazalar nasıl nitelendirilmektedir?


Küçük kaza

Büyük kaza

Hava aracı yer kazası

Hava araç kazası

Olay


9.Soru

Sivil Hava – Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi hava aracı olaylarından biri değildir?


Hava Aracına kuş çarpması

Uçuşta motor durması veya durdurulması

Fırtına, su baskını, yerde yıldırım isabeti gibi tabii afetler nedeniyle meydana gelen hava araç kazaları yahut olayları

Uçuş esnasında malzeme faktörü veya hatalı kullanma nedenleriyle kapı, kapak, motor ve gövde kaportaları, harici yakıt depoları gibi haricen takılan teçhizat ve malzemenin kaybı

Uçuşta kumanda, Auto-pilot ve fletner sisteminde meydana gelen arızalar nedeniyle normal durum kontrolünü muhafaza etmede zorluk çekilmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaza Arştırma ve İnceleme Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?


Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme yaparak grup başkanı koordinasyonunda düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

Kaza araştırmasını gerçekleştirecek teknik ekibi seçmek ve mümkünse her birine görevlerini yazılı bir şekilde vermek,

Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

Araştırması ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler yayımlamak.


11.Soru

  1. Rota ve güzergah kaynaklı riskler
  2. Ham madde kalitesinden kaynaklı riskler
  3. Siyasi ve bölgesel yapılanmanın getirdiği riskler 

Hangileri taşımacılıkta karşılaşılabilecek risklerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi masa başı tatbikatların amaçlarından birisidir?


Acil duruma yanıt için hazırlanan planların, protokollerin, prosedürlerin, kılavuzların ve diğer operasyonel mekanizmaların uygunluğunu ve etkinliğini test etmek.

• Acil durum yanıt operasyonlarının organizasyonu ile ilişkili tekniklerin, araçların, kaynakların ve
hareketlerin yeteneklerini ve kullanımını değerlendirmek.

Çoklu aktörler ve organizasyonların parçalarının risk azatlımı ve kontrolü sonucu için özel tekniklerin kullanımı ve koordinasyonunu geliştirmek.

Bir organizasyonun içinde var olan acil durum planlarını ve prosedürlerini acil durum ve afetlere hazırlık ve yanıt için sorumlu olan personelin karar verme kapasitesini değerlendirmek.

STK’ların, profesyonel grupların, yönetim personelinin, yanıt takımların ve acil durumlara yanıt vermek için eğitim almış diğer grupların genel yanıtını ve işbirliğini değerlendirmek.


13.Soru

....................... , bilişim altyapısını oluşturan bileşenler kullanılarak her türlü hizmetin üzerinden verildiği sistemlerdir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Teknoloji Sistemleri

Bilişim Sistemleri

Acil Durum Sistemleri

Afet Sistemleri

Ulaşım Sistemleri


14.Soru

"Altın saatler" olarak adlandırılan zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?


24-48

48-72

24-72

48-96

24-96


15.Soru

Demiryolu hatlarında meydana gelen bir kazanın “Ciddi kaza” olarak değerlendirilmesi için oluşması gereken şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


En az 10 kişinin ölümü veya en az 20 kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanması

Araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların toplamı en az altı milyon TL olması (her yıl 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmak kaydıyla) (Resmi Gazete, 2015).

Araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların toplamı en az yüz bin TL olması

En az 5 kişinin ölümü veya en az 10 kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanması

Araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların toplamı en az 50 milyon TL olması


16.Soru

I. En az bir kişinin ölümü veya en az beş kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanması

II. Araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların toplamının en az altı milyon TL olması

III. Demir yolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini etkilemesi

Hangisi ya da hangileri demir yolu hatlarında meydana gelen bir olayın ciddi kaza olarak nitelendirilmesi için gerekli şartlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaynak yönetiminin dört aşamasından birisi değildir?


Planlama

Organizasyon

Yönetim

Kontrol

Ulaşım


18.Soru

"müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir" tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Lojistik

Araç

Mal

Hizmet

Kaynak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet temel ayrımlarındandır?


Hizmet stoklanabilir

Hizmet devredilebilir

Mal stoklanamaz

Mal devredilemez

Mal devredilebilir


20.Soru

I.Hayat kurtarmak
II.Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek
III.Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek
IV.Halk sağlığını korumak ve sürdürmek
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri (Resmi Gazete, 2014)te yayınlanan Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) hedefler arasında yer alır?


I,III,IV

II,III,IV

III,IV

I,II,III,IV

II,IV