Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Üç aylık bir sürede planlanan ve sekiz saat içerisinde uygulanan tatbikatlara ne ad verilmektedir?


Gerçek boyutta tatbikat

Masa başı tatbikatı

İşlevsel tatbikat

Farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri

Alıştırma ve egzersiz


2.Soru

Tehlikeli madde (nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC)) sızıntısı veya serpintisi, duman, ateşli silah sesi, keskin nişancı tehlikesi veya şiddetli fırtınalarda uygulanan birincil tehlikeye karşın davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Çök, Kapan ve Tutun

Tahliye

Kilitlen ve Yat

Yerinde Sığınak Oluştur

Hızlıca Uzaklaş


3.Soru

Uzun mesafeli, büyük hacimli yüklerin yalnızca bir ulaştırma alt sistemi ile değil de sistemlerin birbirleriyle entegrasyonu sağlanarak taşınması hangi taşımacılık türüne girer?


Çok modlu taşımacılık 

Kombine taşımacılık 

Modlar arası taşımacılık 

Tek modlu taşımacılık 

Bütünleşik taşımacılık 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demiryolu olay türlerinden biridir?


Deray

Çarpışma

Ray Kırılmaları

Hemzemin geçit kazaları

Hareket halindeki demir yolu aracının karıştığı insan kazaları


5.Soru

Lein'e göre; herhangi bir fiziksel planlama aşamasında veya kritik bir nokta üzerinde karar verirken güvenilecek en temel bilgi hangisidir?


Kaynak bilgisi 

Hedef belirleme

İhtiyaç tespiti

Lojistik eylem planı

Güzergah tespiti


6.Soru

Bilişim sistemlerinden başlangıç ve varış noktaları arasındaki mesafe, süre, alternatif ulaşım yollaya ne ad verilmektedir?


Ulusal Ulaştırma Portalı

Mobil Ulaştırma Uygulaması

Akıllı Durak Uygulaması

Sürücü Destek Portalı

Yolcu Bilgilendirme Portalı


7.Soru

I. Yolların, sürücülerin ve yayaların güvenlik ve emniyetinin arttırılması ve trafik kazalarının azaltılması.

II. Trafiğin izlenmesi, yönlendirilmesi ve gerçek zamanlı yönetiminin sağlanması.

III. Ulaşım sisteminin performansının iyileştirilmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması.

Çeşitli bilişim sistemleriyle sahadan ve ilgili paydaşlardan toplanan veriler Akıllı Ulaşım Sistemi tarafından yukarıdaki hangi ana hedeflere ulaşılması için kullanılmaktadır?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.


8.Soru

I. Tatbikat planlama sürecinde amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı

II. Personel yetersizlikleri ve eğitimi

III. Araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tatbikat değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Afet ve acil durum senaryoları uzmanlar tarafından kaç farklı açıdan değerlendirilerek hazırlanmalıdır?


2

3

4

5

6


10.Soru

Fiziki bir sunucu üzerinde yetkilendirme, parametre ve log sunucu hizmetlerini birlikte barındıran, temel modül üzerinde çalışan web tabanlı uygulama yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?


NETGIS

VTYS

UDHB

NETIGMA

KEBS


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kritik altyapıyı tehdit eden insan kaynaklı kasıtsız bir davranıştır?


Terörist eylemler 

Bilgi savaşı 

Teknolojik tehlike 

İçeriden gelen tehditler 

Suç eylemleri 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz kazalarının olmaması için gemi işletici şirketine verilecek tavsiyelerden birisi değildir?


Gemi kaptanlarının üzerlerine düşen görevler hususunda bilinçli olmaları

Kaptanların seyir planlamaları aşamasında meteorolojik şartları dikkate almaları

Kötü hava şartlarında gemiyi olabildiğince güvenli yerlere demirlemeleri ya da güvenli bir yere gidilene kadar hareket halinde kalarak sığ alanlara yaklaşmamaları

Hava raporları takip edilerek, uygun kondisyonda olmayan gemilerin ağır hava şartlarında seyre çıkmalarına izin verilmemesi

Demirlerken hava ve deniz şartlarını dikkate alarak demirleme işlemlerini yapmaları konularında bilgilendirilmeleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber olay sonrası yapılacak işlemlerden biridir?


Olaydan sorumlu olacak kişinin atanması

Siber olay oluştuysa, SOME’ye bildirilmesi

Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik açısından etkinin ne olduğunun tespit edilmesi

Uygun yetkililerin bilgilendirilmesi

Kurumun güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme yapılması


14.Soru

I. Kazaların nasıl olduğunu ve nedenlerini ortaya koymak.

II. Eksiklikleri tespit ederek iyileştirmelerde bulunmak.

III. Kazaların tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirlerin belirlenmesini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kaza araştırmasının nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

USOM, 27 Mayıs .................. tarihinde kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


1998

2001

2013

2015

2017


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sırasında kaynak kullanımı bakımından öncelikli eylemlerden biri değildir?


Enkaz kaldırma, kurtarma ve yıkıntıların temizlenmesi

Afetzedelerin beslenmesi, barındırılması ve ısıtılması

Sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi

Ulaşım ve haberleşmenin sağlanması

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi


17.Soru

2016 yılında yapılan “Ulaştırma Risk Endeksi” çalışmasında ulaştırma sektörünün yöneticileri, bugün karşı karşıya oldukları en büyük tehdidin hangisi olduğunu belirtmişlerdir?


Değişimin ve teknolojik gelişmelerin hızına ayak uyduramamak

Birleşme ve satın alma aktiviteleri ile ilişkilendirilen rekabet/anti-tekel yasalarına ilişkin denetlemeler

Üçüncü partilerin güvenlik açıkları ve dijital tedarik zinciri esnekliğ

Üçüncü parti tedarikçilere olan bağımlılık

Siber saldırılar ve veri gizliliği ihlalleri kaynaklı artan siber güvenlik endişeleri


18.Soru

  1. Planlama
  2. Organizasyon
  3. Amaç

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kaynak yönetimi aşamalarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Taşımacılık modları karşılaştırıldığında "Transit Süre"nin en avantajlı olduğu taşımacılık türleri hangileridir?


Kara ve Deniz yolu

Hava ve Kara taşıma

Hava ve Deniz yolu

Deniz ve Demir yolu

Demir ve Hava yolu


20.Soru

I.Müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakların ulusal ve yerel düzeyde planlama esaslarının belirlenmesi
II.Belirlenen güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması
III.Müdahale hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi
IV.Afet ve acil durumlara etkin bir şekilde müdahalenin sağlanması


Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Afet ve durum yönetiminin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır?


I,II,III,IV

III,IV

I,IV

I,II

II,III