Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmaya ne ad verilir?


Masa başı tatbikatı

Uygulama tatbikatı

Afet senaryosu 

Genel tatbikat

Afet yönetimi


2.Soru

"Ortaya çıkan kaza ve olayların tekrarlanmasını önleyebilmek için, adli incelemeyi kapsamayacak biçimde bilgi toplanması, bilgilerin analiz edilmesi, gerçek nedenlerinin belirlenmesi ve gerekli emniyet tavsiyelerinde bulunulması gibi faaliyetleri içeren süreçtir." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 


Kaza Araştırması

İnceleme

Kaza İnceleme

Kaza Araştırması Süreci

Rapor


3.Soru

I. Daha önceden hazırlanmış bir acil durum veya afet planı

II. Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme ölçütlerinin açık bir şekilde belirtilmesi

III. Kurumsal altyapı, finansal kaynaklar ve yeterli lojistik

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir tatbikatı planlamak için öncelikli olarak sağlanması gereken temel şartlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

  1. Özel bir kurum veya organizasyon için acil durum hazırlık ve yanıt planlarının geçerliliğini test etmek,
  2. Acil durum olaylarında kriz ve yönetim bilgisini yönetmek için karar verme de yetkili personeli hazırlamak,
  3. Katılımcı personelin bilgi, beceri ve tutumunu değerlendirerek geliştirilmesini sağlamak,
  4. Acil durum olaylarında farklı sektörler ve kurumların yanıt mekanizmasının koordinasyonunu değerlendirmek.

Yukarıda verilenler hangi faaliyetin amaçlarıdır?


Senaryo

Seminer

Planlama

Alıştırma

Masa başı tatbikatı


5.Soru

Zarar azaltma denildiğinde akla gelecek ilk kavram hangisidir?


Direnç 

Tepki 

Dayanıklılık 

Önleme 

Koruma 


6.Soru

Erişebilirlik hangi kaynak türüne göre avantajdır?


Kara taşıma

Deniz taşıma

Demir taşıma

Hava taşıma

Nehir taşıma


7.Soru

................... , gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişilerdir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Senaristler

Tatbikat Uzmanları

Afet Uzmanları

Fütüristler

Plan Uzmanları


8.Soru

"Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise ve vaka olarak tanımlanmaktadır." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Veri

Olay

Rapor

İnceleme

Kaza inceleme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber olay yönetiminin tespit ve rapor aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biridir?


Sistemler veya ağ içinde anormal aktivitelerin aranması 

Kolay ve hızlı raporlama mekanizmaları oluşturulması,

Siber olay tepki ekibi (SOTE) oluşturulması, eğitim verilmesi

Uygun yetkililerin bilgilendirilmesi

Gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik açısından etkinin ne olduğunun tespit edilmesi


10.Soru

"İnsan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik üretilen, elle tutulmayan, saklanması mümkün olmayan ve fayda yaratan faaliyetler" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Mal

Araç

Hizmet

Ürün

Veri


11.Soru

Bir kaza araştırmasında aşağıdakilerden kanıt elde edilmez? 


Bilgilerden

Gözlemlerden

Tanıklardan

Raporlardan

İnternetten


12.Soru

Senaryo hazırlama sürecinde “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair öngörülerde bulunan kişiler” olarak ifade edilenler kimlerdir?


Uzmanlar

Fütüristler

Senaryo yazarları

Planlayıcılar

Bilimsel tahminler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demir yolu olay türlerinden birisi değildir?


Ray kırılmaları

Dingil ve tekerlek kırılmaları

Alabora olma

Dizi ayrılmaları

Sinyalizasyon arızaları


14.Soru

....................., bilginin yönetimi ve rolünü gerçekleştirme üzerine kurulu bir egzersizdir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Simülasyon

Senaryo

Tatbikat

Farkındalık Semineri

Oryantasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği'ne göre kurulun görevlerinden değildir?


Ulaştırma alanında meydana gelen ciddi kazalarla ilgili araştırma, inceleme yaparak grup başkanı koordinasyonunda düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak ve Bakana sunmak

Bir ulaştırma türünde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ve emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza ve olayları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan emniyete ilişkin teklif hazırlamak ve Bakana sunmak.

Rapor muhteviyatının içeriğini gizleyerek korunmasını sağlamak

Araştırması ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikler yayımlamak.

Araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu'nun görevleri arasında yer almaz?


Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel temin etmek

Malzeme, araç gereç, makine ve ekipman ihtiyaç tespiti yapmak

Kaynak israfını kontrol etmek

İş gücü ve kamu görevlileri takip programı yapmak

Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan siber suçlarından biridir?


Nitelikli dolandırıcılık

Sahtekârlık

Fidye isteme

Telif haklarının ihlali

Bilişim sistemini bozma


18.Soru

Trenlerin hız, yön, konum, görev bilgilerinin takip edilmesine, seyir güvenliğinin sağlanmasına, hemzemin geçitlerin izlenmesine olanak sağlayan sistemlere ne ad verilir?


Demir yolu işletim ve denetim sistemi

Kaza ve Acil Durum Sistemleri

Sürücü Destek Sistemi

Trafik yönetim sistemi

Yolcu ve sürücü bilgi sistemi


19.Soru

  1. Konu ve amaç
  2. Taraflar
  3. Kapsam

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kaynak planması sözleşme hususlarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak planlamanın unsurlarından değildir?


Kaynak yaratmak

Kaynakların belirlenmesi

İhtiyaçların saptanması

Tahsislerin yapılması 

Sözleşmelerin düzenlenmesi