Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkezi kaynaklar nelerdir?


Gönüllülük temelli oluşan kaynaklar.

TAMP müdahele seviyerinde seviye I ve II'ye kullanılacak kaynaklar.

Ulusal düzey hizmet grubunun ülke düzeyinde tespit
edeceği kaynaklar.

Acil durum envanterine alınmayan kaynaklar.

Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları kapsamında il düzeyinde tespit edilecek kaynaklar.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat türlerinden operasyon temelli tatbikatlardan birisidir?


Fonksiyonel egzersizler

Masa başı egzersizleri

Atölye çalışmaları

Seminerler

Oyunlar


3.Soru

I. Şimdiki durumu, mevcut kaynakları ve bulunabilecek
kaynakları belirlemek

II. Hedefleri belirlemek, ortaya koymak

III. Bir afet anında yapılacak işleri tespit etmek

Hangisi ya da hangileri planlama aşamasının basamaklarındandır?


I, II, III

II, III

I, II

Yalnız II

Yalnız I


4.Soru

"Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı olarak tanımlanmaktadır." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Veri

Olay

Rapor

İnceleme

Kaza İnceleme


5.Soru

Anlık trafik durumunun bildirilmesinden toplu taşıma bilgilendirmesine, güzergâh belirlenmesinden seyahat planlamasına, bilet satışından koltuk seçimine kadar ulaşım döngüsünün her noktasında yolcuların bilgilendirildiği ve işlem yapmalarına imkân sağlandığı bilişim sistemine ne ad verilir?


Yolcu ve sürücü bilgi sistemi

Trafik yönetim sistemi

Toplu taşıma sistemi

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri

Yük ve filo sistemi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaza incelemeleri neticesinde düzenlenen raporun başlıklarından biri değildir?


Kazaya ilişkin bilgiler

Kazanın gelişimi

Değerlendirmeler

Sonuç

Ön değerlendirme


7.Soru

  1. Hazırlık
  2. Sonrasında müdahale
  3. İyileştirme

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri afet lojistiği süreçlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tatbikat Döngüsü faaliyetlerinden biridir?


Kontrol

Denetim

Uygulama

Yönetme

Yazma


9.Soru

Afet lojistiğinin en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynakları saptamak, kataloglar haline getirerek ilgili makamlara göndermek ve kaynak bilgilerinin güncel halde bulunmasını sağlamak

Afet sonrası afetzedelerin tıbbi malzeme, ekipman, yiyecek, giyecek, su, çadır ve battaniye gibi ihtiyaçların zamanında ve yerinde karşılanması.

Enkaz kaldırma, kurtarma ve yıkıntıların temizlenmesi

İhtiyacı karşılayacak ulaştırma kaynaklarının hangi şekil ve şartlarda verilen görevi yerine getireceğine belirlemek

İhtiyaçların karşılanması için belirli bir süre içinde çalışmayla gerçekleştirilen üretim, bakım, ulaştırma, düzenleme, kullanmaya hazır hale getirme


10.Soru

"Meydana gelen kazanın ne olduğuyla değil, nasıl, neden olduğuna dair karar vermek için birtakım olguların ortaya çıkarılması için yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren incelemedir." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Kaza araştırması

İnceleme

Kaza inceleme

Kaza araştırması süreci

Veri


11.Soru

I. Başlık

II. Amaçlar

III. Anlatım

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir senaryoda bulunması gereken bölümler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

....................., yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


1990

2001

2005

2013

2016


13.Soru

Trafik sıkışıklığını azaltarak hizmet kalitesini artırmak, verimliliği sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?


Yolcu ve sürücü bilgi sistemi

Trafik yönetim sistemi

Toplu taşıma sistemi

Otomatik Tren Durdurma Sistemi

Demir yolu işletim ve denetim sistemi


14.Soru

Tüm kritik altyapılarda olduğu gibi KUBA’larının da korunmasına yönelik çalışmalar öncelikle Kurumsal SOME’ler marifetiyle yapılmakta ilgili Sektörel ......... ve ........... ile koordine edilmektedir.

Yukarıda verilen ifadeyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


SOME-KUBA

SOME-USOM

USOM-SOTE

SOTE-KUBA

KUBA-AFAD


15.Soru

I. Çök, Kapan ve Tutun 

II. Yerinde Sığınak Oluştur 

III. Kilitlen ve Yat

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri birincil tehlikelere karşın davranış şekilleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Ücretli otoyollar, tüneller, köprüler gibi ulaşım altyapılarından taşıtların yavaşlamaksızın, normal seyir hızında algılanması ve ücretlendirme işleminin yapıldığı,araç park hizmetleri kapsamında ücretlendirmenin yapıldığı bilişim sistemlerine ne ad verilir?


Sürücü Destek Sistemi

Yolcu ve sürücü bilgi sistemi

Toplu taşıma sistemi

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri

Kaza ve Acil Durum Sistemleri


17.Soru

Bir kurum ve kuruluşa ait ürün, tesis, mal, araç-gereç veya hizmetin nicelik ve nitelikleriyle sayılarak ve numaralandırılarak kayıt altına alınmasına ne denir?


Kaynak kataloğu 

Savaş hali tüzüğü 

Sayım yönergesi

Kaynak envanteri

Afet planlama


18.Soru

Üç günlük bir sürede planlanan ve 1-2 saat içerisinde sonuçlandırılan tatbikatlara ne ad verilir?


Farkındalık ve oryantasyon / yönlendirme semineri

Alıştırma ve egzersiz

Masa başı tatbikatı

İşlevsel tatbikat

Gerçek boyutta tatbikat


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ulaşımına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Liman tipi 

ICAO/IATA kodları 

Enlem-boylam bilgisi 

Mavna taşıma ve romorkör imkânı

Elleçleme kapasitesi 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde sektörlere göre kaynaklar yanlış eşleştirilmiştir?


Sağlık sektörü - ilaç, tıbbi malzeme

Gıda sektörü - gıda maddeleri ve çay

Enerji sektörü - petrol ve petrol ürünleri

Ulaştırma sistemleri - kara yolu, hava yolu

Ulaştırma sistemleri - doğalgaz, elektrik enerjisi