Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Enerjinin (ışık, radyo dalgaları, ısı, ultraviyole ışınları ve X-ışınları) uzayda bir objeden diğer bir objeye transferine ne ad verilir?


SAR

Pixel

EMR

LİDAR

RADAR


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemindeki afet yönetim yeteneklerinden biri değildir?


Veri paylaşımı 

Hızlı analiz

Tampon bölge analizi

Çok yönlü görselleştirme

Veri güncelleme


3.Soru

Deprem sonrasında farklı amaçlarla kullanılmak üzere, farklı ölçek ve detaylarda ulaşım ve yerleşim haritaları, sanayi tesisleri, biyolojik ve kimyasal madde barındıran tesislerin, benzin istasyonları, gaz ve petrol depolarının yerlerini gösteren bir haritaya ihtiyaç duyulabilmesi coğrafi bilgi sistemindeki afet yönetim yeteneklerinin hangisinin kapsamındadır?


Veri Paylaşımı Yeteneği

Veri Depolama Yeteneği

Veri Güncelleme Yeteneği

Çok Yönlü Görselleştirme Yeteneği

Hızlı Analiz Yeteneği


4.Soru

'..........., afetlerin her safhasında can kaybını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek için konuyla ilgili veriler ve bilginin eş güdüm içinde zamanında sağlandığı ve değişiminin sanal bir ağ ortamında kolaylıkla yapılabildiği bütünleşik ve teknolojik sistemdir.'

Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Afet yönetimi

Afet

Afet bilgi sistemi

Veri

Bilgi


5.Soru

Aşağıdaki sçeneklerden hangisinde HF/SSB Telsiz sistemlerinin avantajları bir arada verilmiştir?

  1. İlk kurulum maliyeti dışında herhangi bir işletim maliyeti yoktur.
  2. Kaliteli bir ses haberleşmesinin yanı sıra data ve faks haberleşmesi yapılabilir.
  3. Günün değişik vakitlerinde iletişim kalitesi değişmez.
  4. Sistemin kullanılacağı ülkelerde yetkili kurumlardan frekans tahsisi ve kullanım lisansı gerektirmez.
  5. Görüşmeler üçüncü şahıslar tarafından izlenemez.


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve V


6.Soru

"Böcek istilası, kıtlık gibi afetler, deprem, sel, şiddetli fırtına gibi afetlere oranla daha tercih edilebilir türlerdir." 

Yukarıdaki ifadede belirtilen bazı afetlerin diğerlerine oranlar tercih edilebilir olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Böcek istilası ve kıtlık biyolojik temellidir.

Böcek istilası ve kıtlık tahmin edilebilen ve beklenen durumlardır.

Deprem, sel ve benzeri afetler psikolojik travmalara yol açmaktadır

Böcek istilası ve kıtlık çok küçük alanlarda etkili olmaktadır.

Böcek istilası ve kıtlık gibi afetler doğrudan yıkıcı özellik göstermezler.


7.Soru

Coğrafi nesneye ait fiziki olarak var olmayan ve ölçülemeyen sözel bilgiye ne ad verilir?


Öznitelik bilgisi

Konum bilgisi

Topoloji bilgisi

Demografik bilgi

Nicel bilgi


8.Soru

Aşağıdakilerden verilen telsiz genel konuşma kurallarından hangisi yanlıştır?


Görüşme bitiminde mutlaka 'tamam', 'anlaşıldı' gibi ifadeler kullanılmalıdır.

Telsiz konuşmalarında argo konuşmalar yapılmamalıdır.

Görüşme yapılacak kanalda halihazırda bir görüşme olmamalıdır.

Telsiz çağrısı, önce kendi sonra ise karşı tarafın telsiz kodu söylenerek yapılmalıdır.

Uzun konuşmalardan kaçınılmalı ve kısa, öz anlatımlar tercih edilmelidir.


9.Soru

CBS ortamında raster verileri görüntülemede en üstte hangi veri katmanı yer alır?


Raster veriler

Nokta detaylar

Sayısal arazi modeli

Alan detaylar

Çizgi detaylar


10.Soru

Afet yönetiminde uzaktan algılama konusunda ürünler oluşturabilme için ihtiyaç duyulan en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?


Uzaktan algılama kullanımı konusunda   kamuoyunun ilgisini çekici çalışmalar yapmak,

Özellikle karar verici konumundaki çalışanların bu konuya ilgilerinin artmasını sağlamak,

Afet yönetiminde uzaktan algılama ürünlerine olan talebin artmasını sağlamak,

Afet analizinde, üniversiteler, yerel yönetimler ve   kurumlar arasında iş birliği yapmak,

Veri temini konusunda,görüntü işleme ve analizi konusunda  uzmanlaşmak, 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topraklama için kullanılan teknik kısaltmayı gösterir?


A-Amp

DMR

GND

Ant.

MHz.


12.Soru

Göller, akarsular, denizler, bataklıklar, su kuyuları, kaynaklar vb. afet bilgisi katmanlarından hangisine örnektir?


Tarihsel Afet Veri Katmanları

İhtiyaç Veri Katmanları

Altyapı Veri Katmanları

Yerleşim Veri Katmanları

Çevresel Veri Katmanları


13.Soru

Veriden çıkarılan anlamlı sonuca ne ad verilir?


Dosya

Kodlama

Bilgi

Yazılım

Donanım


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok farklı dalga boylarında yayın yapılan, yani yüksek frekans bandını oluşturur?


HF

UHF

Hertz

VHF

Duplexer


15.Soru

Türkiye’nin ilk yerli yer gözlem uydusu aşağıdakilerden hangisidir?


Göktürk 1

Göktürk 2

TÜRKSAT

RASAT

SPUTNİK


16.Soru

  1. Afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak
  2. Ortak bir veri havuzu oluşturmak
  3. Bilgisayar ortamında analizler yapabilmek
  4. Yapılan iş ve gözlemlerin hızını artırmak

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Afet Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin temel amaçlarındandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


17.Soru

Hangi yöntemle elde edilen raster veriler, referanslama (koordinatlandırma) işlemi sonrası CBS ortamında kullanılabilmektedir?


Uydu görüntüleri

Vektör sayısallaştırma

Arazi ölçmeleri

Raster tarama

Konum doğruluğu


18.Soru

Raster veride, veri olarak tanımlanabilen en küçük hücreye verilen isim nedir?


Çizgi

Nokta

Resim

Piksel

Alan


19.Soru

Açık kaynak raster veri katmanları coğrafi bilgi ihtiyaçlarının hangi grubuna girer?


Envanter

Harita ve yönetimi

Personel

Kuruluşlar

Ulaşım


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CBS teknolojisi kullanılarak Afet Yönetimi konusunda gerçekleştirilmiş uygulama örneklerinden biri değildir?


Yangınların izlenmesi 

Deprem tahliye analizi yapılması

Deprem tehlike analizi yapılması

Afet tehlike haritalarının oluşturulması

Deprem epicenter noktalarının 3 boyutlu analizi