Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

AYDES Kitle Kaynak Platformu (AYDES-KİTLE KAYNAK) kapsamında sahadan veri gönderen kullanıcılar kimlerden seçilir?


Güvenlik güçlerinden

Sivil Savunma çalışanlarından

AFAD personelinden 

Gönüllülerden

Belediye çalışanlarından


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken uyarı sisteminin başarılı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?


Kullanışlı Olması

Dakik Olması

Anlaşılır Olması

İnandırıcı Olması

Ekonomik Olması


3.Soru

KARO’ kelimesi aşağıdakilerden hangisinde hem ulusal hem de uluslararası fonetik alfabe kodlaması doğru verilmiştir?


Kayseri-Adana-Rize-Ordu / Kilo-Alfa-Romeo-Oscar

Kayseri-Ankara-Rize-Ordu / Kilo-Alfa-Romeo-Oscar

Kastamonu-Ankara-Rize-Ordu / Kilo-Alfa-Rodeo-Oscar

Kastamonu-Adana-Rize-Ordu / Kilo-Alfa-Rodeo-Oscar

Kayseri-Adana-Rize-Ordu / Katy-Alfa-Romeo-Oscar


4.Soru

Yerden 36000 km uzakta uzayda bulunan, bir nevi ayna görevi gören, yerden aldığı sinyalleri tekrar daha geniş alanı kapsayarak dünyaya gönderen cihaza ne ad verilmektedir?


Uydu

Uydu yer istasyonu

Çanak anten

Uplink

Downlink


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir afette erken uyarı için sırasıyla yerine getirilmesi gereken 4 aşamadan biri değildir?


Risk tespiti

İzleme ve erken uyarı

Uyarı yayma ve iletişim

Müdahale kapasitesi

Hasar tespiti


6.Soru

“Gelmekte olan tehlike veya tehdidin, kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti veya büyüklüğü, olasılığı, muhtemel etkileri belirlenerek, resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan duyurular.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisi için yapılır?


Erken uyarı

Anons

Alarm

Enformasyon

İkaz haberi


7.Soru

I.NEMIS

II.EMMIE

III.ND-Grants

IV.eGrants

Yukarıdakilerden hangileri FEMA'da kullanılan müdahale ve iyileştirme sistemleri arasında yer almaktadır?


I, II

III, IV

I, II, III

I, II, IV

II, III, IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal telsiz haberleşmesi için yaygın olarak kullanılan ve ABD Telekomünikasyon Endüstri Birliği tarafından tanımlanan sistemdir?


ETSI

TETRA

RoIP

APCO 25

DMR


9.Soru

I.Karasal alanlarda

II.Denizcilik alanında

III.Havacılık alanında

IV.Endüstriyel alanlarda

Uydu internet hizmetleri yukarıdaki alanlardan hangilerinde kullanılmaktadır?


I, III

II, IV

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


10.Soru

Türkiye de ki afet ve acil durum yönetimine ilişkin tüm süreçlerin (planlama, müdahale, iyileştirme) etkin bir biçimde yürütülebilmesi için kurgulanmış  bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


WebEOC,

EMIS,

 AYDES,

OSOCC,

UNDAC,


11.Soru

Haberleşme verisinin yazılımlar ile sayısal hale getirilmeden doğal formlarında karşı tarafa aktarıldığı sistemler aşağıdakilerden hangisidir?


Sayısal haberleşme sistemi

Analog haberleşme sistemi

Kanal kapasitesi

Afet bilgi sistemi

Haberleşme sistemi güvenliği


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İyileştirme Sistemi (İS) modüllerinden biridir?


İhtiyaç Tahmini Modülü

Talep Yönetimi Modülü

Envanter Takibi Modülü

Tesis Tanımlama Modülü

Yatırım Programı Modülü


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumu en çok tehdit eden afet tehlikelerinden biri değildir?


Beslenme yetersizliği

Sel taşkınları

Heyelan

Endüstriyel kazalar

Bulaşıcı hastalıklar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TETRA hakkında söylenemez?


TETRA Karasal Trunk Radyo’nun kısaltılmış şeklidir.

TETRA standardının şekillendirilmesi için, GSM standardı ve trunk radyo sistemlerindeki tecrübelerden faydalanılmıştır.

TETRA ses veya veri haberleşmesi için, bir havuzda toplanan radyo kanallarından bir tahsis gerçekleştirir.

TETRA doğrudan el terminalleri arasında gerçekleşen bir haberleşmeye olanak sağlamamaktadır.

Ses sayısal olarak iletildiğinden iletimden önce şifrelenebildiğinden iletişim güvenliği yüksek oranda sağlanabilmektedir.


15.Soru

'Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığı' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tehlike

Risk

Yıkım

Felaket

Zarar


16.Soru

Uydu iletişiminde kullanıcıların korunması için aşağıdakilerden hangisi şifreleme standardı olarak kullanılmaktadır?


GSM

HF/SSB

AADYM

GMR-2

KGHS


17.Soru

Ülkemizin 2016 yılı elektronik haberleşme hizmetleri gelirleri ne kadardır?


2 Milyar Dolar

5 Milyar Dolar

8 Milyar Dolar

12 Milyar Dolar

15 Milyar Dolar


18.Soru

Aşağıda sahada operasyon ekiplerinin haberleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ekiplerin içinde en az bir mümkünse iki haberleşme personeli bulunmalıdır

Ekibin tamamı telsiz kullanabilmelidir

Personel mümkün olduğu kadar elektrik/elektronik teknikeri/ teknisyeni olmalıdır

En az iki haberleşme katmanı oluşturulmalıdır

Teknisyenler uluslararası standart haberleşme algoritmalarına hakim olmalıdır


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AYDES (Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi )kapsamında yapılan çalışmalardan birisi değildir?


Afet türüne özel iki ve üç boyutlu mekânsal analizler ve modellemelerin yapılması,

Afet öncesinde, afet türüne tehlike ve risk haritalarının oluşturulması,

Afet ve Acil durum tatbikatlarının yapılarak, muhtemel afetin yaratacağı etkinin tahmin edilmesi,

Afet anında afet bölgesinden alınan görüntülerin otomatik olarak Karar Destek Sistemlerine aktarılması,

Afet hazırlık süreçlerinde senaryo afetler yaratma ve müdahale etme çalışmaları yapması,


20.Soru

  1. Ücretsiz iletişim fırsatı sağlaması
  2. Kapsama alanı dışında görüşme imkanı sağlaması
  3. Son teknolojiye sahip oldukları için uzun ömürlü olmaları
  4. Mobil kesintisiz telefon görüşmesine izin vermeleri

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri uydu telefon hizmetlerinin tercih edilme nedenlerindendir?


Yalnız III

I ve III

I, II ve III

II ve IV

II, III ve IV