Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı ne zaman yürürlüğe girmiştir?


13 Nisan 2011

28 Eylül 2013

18 Şubat 2012

23 Mart 2016

3 Ocak 2014


2.Soru

Toplumların nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet oranları, bilgi ve eğitim düzeyi gibi nüfus ve eğitimle ilgili faktörleri içeren zarar görebilirlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel zarar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik

Çevresel zarar görebilirlik

Teknolojik zarar görebilirlik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışmasında yer alan doğal duruma ilişkin verilerden birisidir?


Risk Değerlendirmesi İçin Deprem Hasar Verileri

Bina Verileri

Altyapı Verileri (Doğalgaz, Şehirsuyu ve Kanalizasyon, Elektrik, Haberleşme)

Nüfus

Yol Verileri


4.Soru

Aşağıdaki afet ve acil durum müdahale seviyelerinden hangisinde uluslararası desteğe ihtiyaç vardır?


Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5


5.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planında olay türleri ve yer alması gereken hizmet grupları düşünüldüğünde, hangisi kuraklık sırasında görev alacak hizmet gruplarından biridir?


Hasar tespit

Enerji

Nakliye

Zarar tespit

Teknik destek 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik tehlikeler arasında yer almaktadır?


Hidrolojik Tehlikeler

Endüstriyel Kazalar

Klimatolojik Tehlikeler

Biyolojik Tehlikeler

Jeolojik Tehlikeler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sisteminin iyileştirme aşamalarından biridir?


Güvenlik, çevre sağlığı

Yiyecek, su, ilaç vb. yaşamsal ihtiyaçlar

Arama kurtarma, ilk yardım, tahliye, toplu yardım

Kalıcı konutların inşaası

Haber alma, ulaşım


8.Soru

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay şekline ne ad verilir?


Acil durum

Afet

Tatbikat

Doğa

Deprem


9.Soru

 1. Meydana gelen olayın sonuçları
 2. Meydana gelen olayın boyutları
 3. Etkilenenlerin olayın üstesinden gelip gelememeleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri acil durum ile afetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır?


I-II-III

II-III

I-III

I-II

Yalnız II


10.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllere ne ad verilir?


Acil durum

Felaket

Afet

Seferberlik

Tatbikat


11.Soru

 1. Sabotaj ihtimali
 2. Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
 3. Hırsızlık ihtimali
 4. Risk değerlendirmesi sonuçları

Yukarıdakilerden hangileri "İşyerlerinde Acil Durumlar" hakkındaki yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar arasında bulunur?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV


12.Soru

 1. En azından bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığının olması
 2. Tehlikenin tehdidine maruz kalabilecek bir veya birden fazla varlığın olması
 3. Tehlikeye maruz varlıkların zarar görebilir olması

Bir yer için riskten bahsedebilebilmesi için yukarıdakileren hangisinin/hangilerinin olması gereklidir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


13.Soru

"İlgili İAADYM faaliyete geçer. AFAD AADYM gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. Olay seviyesi belirlenir, ancak ilan edilmez. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ın kapasitesini yönlendirir." şeklinde açıklanan durum, afet ve acil durum müdahale seviyeleri etki derecesi açısından hangi seviyededir?


Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5


14.Soru

 1. Tehlikenin kaynağı
 2. Jeolojik ve zemin özellikleri
 3. Harita hazırlanması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kökeni ne olursa olsun, potansiyel bir tehlikenin belirlenmesi için gerekli olan çalışmalar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması” nda İstanbul ili için yapılmış olan deprem senaryosu çalışmasında yer alan sosyal duruma ilişkin verilerden birisidir?


Jeoteknik Veriler

Deprem Verileri

Topoğrafya (Eğim Haritası, Yükseklik Haritası

Nüfus

Jeolojik Veriler (Sondaj, Zemin Verileri, Jeofizik Veriler)


16.Soru

Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken öncelikle yapılması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?


Olası tehlikeler ve riskler belirlenmesi

Olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınabilecek öncelikli sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi

İmkân, fırsat ve kaynakların tespit edilmesi, mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının saptanması 

Amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi

Ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sisteminin hazırlık aşamalarından biridir?


Senaryo çalışmaları

Kurtarma, tahliye ve acil yardım planları

Yeniden yapılanma

Tehlike ve risklerin belirlenmesi

Sağlık ve tıbbi servisler


18.Soru

Hangi zarar görebilirlilik çeşidi tarım, sanayi, üretim gibi fiziksel unsurların zarar görebilirliklerini kapsar?


Fiziksel zarar görebilirlik

Ampirik hasar görebilirlik

Sosyal zarar görebilirlik

Üretimsel zarar görebilirlik

Ekonomik zarar görebilirlik


19.Soru

Federal Olağanüstü Hal Yönetim Ajansı (FEMA) hangi ülkenin olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşudur?


Almanya

Japonya

Kanada

ABD

İngiltere


20.Soru

Kökeni ne olursa olsun, potansiyel bir tehlikenin belirlenmesi için seçeneklerden hangisi ile ilgili çalışma yapılması gerekmez?


Jeolojik ve zemin özellikleri

Tehlikenin kaynağı

Oluş sıklığı

Arama kurtarma planı

Olası etkileri veya şiddeti