Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Planlar ve senaryolar hazırlanırken aşağıdaki varsayımlardan hangisi dikkate alınmamalıdır?


Tahliye ve yerleştirme gerekebileceği

Kontrollü nüfus hareketlerinin olabileceği

Kültürel ve tarihi mirasın etkilenebileceği

Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği

Yaşanan afetler sonrası ekonomik krizlerin tetiklenebileceği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum senaryoları hazırlanmadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?


Çalışma ortamının değerlendirilmesi

iş ekipmanı ve çevre şartlarının dikkate alınması

İl afet ve acil durum müdürlüğü ile iletişim kurulması

Kullanılan maddelerin gözden geçirilmesi

Mevcut durumun değerlendirilmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kuraklık-Açlık tehlike türünün ölçülmesi imkansız zarar görebilir unsurlarındandır?


Tarım ürünleri

Tarım stokları

Toprak verimi

Çevrenin ve dengelerin bozulması

Canlı hayvan kaybı


4.Soru

Yerleşim birimi ölçekli yapılacak afet senaryoları çalışmalarında afet tehlikesi ve riskini belirleyebilmek için ne yapılması zorunludur?


Afet senaryosu tatbikatı

Afet bilgi sistemi kullanılması

Veri tabanı oluşturulması

Tam ölçekli tatbikatlar yapılması

Mikrobölgeleme çalışmaları yapılması


5.Soru

1755 Lizbon Tsunamisi ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Günü kurtarmak mantığı benimsenmiştir.

Ahşap malzeme yerine ev yapımında taş ve tuğla malzemelerin kullanımı önem kazanmıştır. 

Tarihteki ilk koordinatif afet müdahalesidir.

Yiyecekler karaborsaya düşmüştür.

Kent dışından yiyecek temini sağlanamamıştır.


6.Soru

17 Ağustos 1999 depremi, insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hale getiren ana faktörlerden hangisi için bir örnek oluşturur?


Hızlı nüfus artışı

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme

Yoksulluk ve az gelişmişlik

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler


7.Soru

Belirli bir alan veya bölgede tehlikelerin büyüklük, tekrarlanma, olma olasılığı, belirsizlikler gibi özellikleri ile ortaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirme çalışmalarına ne ad verilir?


Tehlike değerlendirmesi

Risk tespiti

Olası hasar tahmini

Tehlike olasılığı analizi

Zarar görebilirlik


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuraklık ve açlık kapsamında 'Ölçülebilir Zarar Görebilir Unsurlar' arasında yer almaktadır?


Topluluğun dağılması

Tarihi ve kültürel değerler

Sosyal düzenin bozulması

Topluluğun dağılması

Tarım ürünleri ve stokları


9.Soru

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn mücadele sürecine ne ad verilir?


Tatbikat

Kaynak oluşturma

Arama kurtarma

Kriz yönetimi

Afet yönetimi   


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetler kapsamında 'Ölçülmesi İmkânsız Zarar Görebilir Unsurlar' arasında yer almaktadır?


Kültürel değer ve güven kaybı

Hayvan ve zirai ürün kayıpları

Üretim kayıpları

Sağlık problemleri

Yakın çevrede can kaybı


11.Soru

Bir bölgenin yer ivmesinin 0.40 g ve daha büyük olması kaçıncı derece deprem tehlikesi altında olduğunu gösterir?


I

II

III

IV

V


12.Soru

Tehlike analizinin tanımlanmasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?


Tehlikenin kaynağı

Tehlikenin büyüklüğü

Tehlikenin oluş sıklığı

Tehlikenin süresi

Tehlikenin subjektif yorumlanması


13.Soru

Türkiye Nüfusunun yüzde kaçı I. derece deprem tehlikesi altında bulunan bölgelerde yaşamaktadır?


%25

%30

%38

%45

%54


14.Soru

Seçeneklerden hangisi toplumlar için tehlike oluşturan ana olay türleri arasında yer almaz?


Doğa kaynaklı olaylar

Şiddete dayalı olaylar

Kaynağı bilinemeyen doğaüstü olaylar

Bozulmaya dayalı olaylar

Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar


15.Soru

Afet ile ilgili aşağıda verilmiş olan faktörlerden hangisi kökeni itibariyle diğerlerinden farklıdır?


Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı

Bilgisizlik ve eğitim eksikliği

Denetimsiz kentleşme

Olayın fiziksel büyüklüğü

Ormanların ve çevrenin tahribi


16.Soru

Bir toplumun, bir yapının veya hizmetin, tehlike oluştuğunda görebileceği hasar veya zararın olası ölçüsünün belirlenmesi amacıyla yapılan analize ne ad verilir?


Tehlike analizi

Zarar Görebilirlik Analizi

Fiziksel analiz

Ekonomik analiz

Sosyal analiz


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sisteminin müdahale aşamalarından biridir?


Kaynak sağlamak

Fiziksel/yapısal zarar azaltma çalışmaları

Güvenlik, çevre sağlığı

Enkaz yönetimi

Yeniden yapılanma


18.Soru

Tehlikenin belirlenmesi için nasıl çalışmalar yapılmadır?


Alan taramaları

Uzman kişilerin yetiştirilmesi

Tehlikenin kaynağı, büyüklüğü, süresi ve oluş sıklığının belirlenmesi

Olasılık simülasyonları hazırlanması

Güvenlik önlemlerinin alınması


19.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi tatbikatlar için senaryoda yer alması gerekmez?


Amaç ve kapsam

Olası müdahalelerin listelenmesi

Olay türü seçimi

Karantina önlemleri

Hedefler


20.Soru

Hem mekansal hem de mekansal olmayan verilerin ve bilgilerin toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini ve kullanıcıya sunulmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye Afet Müdahale Planı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

İl Afet Müdahale Planı