Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nüfusu 80 milyona dayanan Türkiye’nin günün her hangi bir saatinde bir acil durum veya afet durumuyla karşılaşma olasılığı oldukça ........? Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


düşüktür

azdır

yüksektir

zordur

yoktur


2.Soru

  1. Risk altındaki nüfus belirlenir.
  2. Risk altındaki alt yapılar belirlenir.
  3. Mevcut durum analizi yapılır.
  4. Tehlike ve risk analizi sonuçları belirli aralıklarla halka duyurulur.

Yukarıdakilerden hangileri afet senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV


3.Soru

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu TAMP kapsamında hangi olay türlerine yönelik ulusal düzeyde plan hazırlanacağına karar verir. İlgili kurumlar kararın tebliğinden itibaren .... ay içinde planlarını hazırlamak zorundadırlar. Bu planların belirlenen olay türlerine göre hazırlanacak olan afet senaryolarını dikkate alarak yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?


6

10

3

1

9


4.Soru

Amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olan yapı hangisidir?


Türkiye Afet Müdahale Planını  

Türkiye kriz masası

Acil durum eylem planı

Ani müdahale merkezi

Sağlık ve güvenlik merkezi


5.Soru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel Planı” çalışma anlaşması, 2000/1885 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp .............. tarih ve 24295 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yukarıdaki boşluk kısmına yere gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?


10.06.2002

04.02.2002

22.01.2001

12.01.2003

20.04.2005


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ölçülmesi imkânsız zarar görebilir unsurlardan biridir?


Dayanıksız binalar

Tarım ürünleri ve stokları

gelenek ve kültürel değer bozulmaları

Yakın çevrede can kaybı

zirai ürün kayıplar


7.Soru

Afet ve risk arasındaki ilişki hangisinde en iyi tanımlanmıştır?


Afet, risk azaltma çalışmalarının temelini oluşturur

Afet arttıkça risk azalır.

Risk ortadan kaldırılarak afetler önlenebilir.

Risk = Afet

Bütün afetlerde risk vardır.


8.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planında yer alan lojistik bölge haritasına göre Türkiye kaç lojistik bölgeye ayrılmıştır?


7

10

12

15

20


9.Soru

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hangi kurum tarafından hazırlanmıştır?


Afet Koordinasyon Kurulu

İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı                

Kızılay

İçişleri Bakanlığı


10.Soru

Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?


Tatbikat 

Afet Yönetimi

Afet

Acil Durum Yönetimi

Afet Senaryosu


11.Soru

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Uzaktan algılama, etkin bir veri toplama yöntemidir.

Coğrafi bilgi sistemleri uydu görüntüleri ile desteklenir.

Uzaktan algılama sistemi mekansal ilişkilendirme yapabilir.

Coğrafi bilgi sistemi çok yönlü görselleştirme imkanı sunar.

Coğrafi bilgi sistemleri güncellenebilir. 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Afet senaryosunun hazırlanma amaçlarının dışında kalır?


Afet anının genel durumunu afet olduktan sonra öngörebilmek

Afet ve acil durum yönetiminin bütün aşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak

Afet zararlarını azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak

Afet anının genel durumunu afet olmadan önce öngörebilmek

Hasar ve kayıp tahmini yapmak


13.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet senaryosu hazırlanması gereken olay türleri arasında yer almayan seçenek hangisidir?


Kuraklık

Deprem

Radyolojik nükleer kazalar

Anarşik olaylar 

Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar


14.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?


2011

2012

2014

2015

2016


15.Soru

I. Acil Durum için

II. Afet Yönetimi için

III. Eğitim için

IV. Tatbikat için

V. Sigorta için

Yukarıdakilerden hangileri, acil durum ve afet senaryosu çeşitlerini oluşturmaktadır?


I. , II. , III. , IV. , V.

I. ve II.

I. , III. , V.

I. , II. , III. , IV.

II. , III. , IV.


16.Soru

Seçeneklerden hangisi acil durumlar arasında sayılamaz?


Yangın

Su basması

Kimyasal madde sızıntısı

Deprem

Elektrik kesilmesi


17.Soru

"Verilerin karar alma sürecine destek verecek şekilde anlamlı bir biçime getirilmek üzere analiz edilerek işlenmesiyle ulaşılan sonuçlar" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Veri 

Bilgi

Veri tabanı

Bilgi sistemleri

İşlem süreci 


18.Soru

Afet olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Afet olayı eğiticidir.

Afet olayı yıkıcıdır. 

Afet olayının üstesinden yerel imkânlarla gelinemez.

Afet olayı normal hayatı durdurur veya kesintiye uğratır.

Afet olayı  insan faaliyetlerini durdurur veya kesintiye uğratır.


19.Soru

Afetle ilgili planların yanı sıra, konu ile ilgili eğitim ve tatbikatlar da mutlaka .................... dayandırılmalıdır. Cümlede boşluk kısmına gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


jeolojik haritalar

afet yönetimi

afet tehlikesi

afet senaryoları

envanter çalışması


20.Soru

Lojistik bölge haritası incelendiğinde, aşağıdaki illerden hangisi diğerlerinin yer aldığı grupta yer almaz?


Bolu

Bilecik

Eskişehir

Ankara

Kırıkkale