Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar arasında değildir?


Belediye Afet ve Acil Yardım Planı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Yardım Planı

Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı

İl Afet Müdahale Planı

Köy Afet Müdahele Planı


2.Soru

U¨lkemizde lojistik planlama ve işbirliği amaçlı kaç bölge oluşturulmuştur?


7

15

21

26

81


3.Soru

I. Doğrudan ve sadece insaneliyle ortaya çıkar

II. Doğa ya da teknoloji kaynaklı tehlikenin insan faaliyetiyle olumsuz etkileşimi ile ortaya çıkar

III. Tehlikeye maruz kalan varlıkların baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı koşullardır

IV. Olağan yaşantının ve faaliyetlerin ağır kayıp ve zarara uğraması nedeniyle tamamen durması ya da ciddi biçimde kesintiye uğramasıdır

V. Toplumun tamamı için sosyal kayıplar doğurur

Yukarıda "afetin tanımı ve kapsamı" ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


II, III, IV ve V

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III, IV ve V

I, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi döngüsünde yer alan bir aşama değildir?


Müdahale

Zarar azaltma

İyileştirme

Öngörü

Hazırlık


5.Soru

 1. Afet senaryosu
 2. Tehlike Analizi
 3. Risk analizi
 4. Zarar (hasar) görebilirlik (fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel)
 5. Varlıklara ait tüm veri ve bilgilerin toplanması

Yukarıda verilen afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmaların sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.


V-III-IV-I-II

V-II-IV-III-I

II-V-III-I-V

IV-II-V-III-I

I-III-II-V-IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal duruma ilişkin bir veridir?


Deprem hasar verileri

Topoğrafya 

Nüfus

Jeoteknik veriler

Jeolojik veriler


7.Soru

"Öncelikle bir acil durum veya afet türü belirlenir, buna göre olaylar kurgulanarak bir senaryo yazılır, oluşabilecek sorunlar tartışılır ve sorunların çözülmesine odaklanılır" tanımı verilmiş senaryo hangisidir?


Afet Yönetimi için Senaryo

Tatbikat için Senaryo

Eğitim için Senaryo

Veri Toplamak için Senaryo

Acil Durum için Senaryo


8.Soru

 1. İl afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak
 2. Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek
 3. Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri il afet ve acil durum müdürlüğünün görevleri arasındadır?


Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


9.Soru

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koymak için, belirli kriterlere göre hazırlanmış haritalara ne ad verilir?


Tehlike haritası

Sosyolojik harita

Jeolojik harita

Siyasi harita

Fiziki harita


10.Soru

Ülke çapında yasal olarak hazırlanması zorunlu Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İlgili Planlar kaça ayrılmaktadır?


5

8

12

20

25


11.Soru

Hangisi zarar görebilirliğe etki eden ana faktörlerden olduğu söylenemeyebilir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik,

Hızlı nüfus artışı,

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme,

Ormanların ve çevrenin tahribi,

Yaşadığımız mahalleyi değiştirme


12.Soru

Erozyon, toplumlar için tehlike oluşturan ana olaylar türlerinden hangisi altındadır?


Doğa kaynaklı olaylar

Bozulmaya dayalı olaylar

Şiddete dayalı olaylar

Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar

İhmale dayalı olaylar


13.Soru

 1. Ormanların ve çevrenin tahribi
 2. Hızlı nüfus artışı
 3. Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 'Zarar Görebilirliğe Etki Eden Faktörler' arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Trafik kazaları toplumlar için tehlike oluşturan ana olay türlerinden hangisi içinde yer alır?


Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar

Bozulmaya dayalı olaylar

Şiddete dayalı olaylar

Doğa kaynaklı olaylar

Kaynağı belirsiz olaylar


15.Soru

Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?


Acil durum senaryosu

Afet senaryosu

Afet analizi

Acil durum tatbikatı

Afet tatbikatı


16.Soru

 1. Risk değerlendirmesi sonuçları
 2. Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali
 3. İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken dikkate alınan hususlar arasındadır?


Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III

I-II-III


17.Soru

Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olgulara ne ad verilir?


Kaza

Sabotaj

Terör

Tehlike

İstatistik


18.Soru

2015 yılında Japonya’nın Sendai kentinde yapılmış olan Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansında Birleşmiş Milletler’in 187 üye ülkesi tarafından kabul edilen Sendai Bildirgesince  uygulanacak hedef ve öncelikler kaç yılına kadar olan bir çalışma süresini kapsamaktadır?


2020

2025

2030

2035

2040


19.Soru

Toplumlar için tehlike oluşturan kaç ana olay türü tanımlanmıştır?


2

4

6

8

10


20.Soru

Seçeneklerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olunan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlar arasında sayılamaz?


İl Afet Müdahale Planı

Okul Afet ve Acil Durum Planı

Üniversite ve Bağlı Birimlerin Afet ve Acil Durum Planı

Her Ölçekteki işletmelerin Afet ve Acil Durum Planları

Aile Afet Planı