Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Kişi güvenliği

II. Ekip güvenliği

III. Ekipman güvenliği

IV. İletişim güvenliği

V. Çevre güvenliği

Yukarıdakilerden hangileri tatbikat emniyet ve güvenliği kapsamındadır?


I,II,V

II,III,IV

II,IV,V

III,IV,V

I,II,IV,V


2.Soru

Yapılan bir deprem senaryosu çalışmasında aşağıda belirtilen harita ve verilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?


Jeolojik Haritalar

Sayısal Şehir Plan Haritaları, Mahalle sınırları

Okul, hastane sayısı

İdari yapı ve nüfus

Evlilik oranı


3.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi tatbikat sonuç raporu içerik formatı örneğinde olması gereken bilgilerden biri değildir?


Tatbikata Katılan Kişi/Kurum ve Kuruluşlar

Tatbikatın Konusu ve Amacı

Tatbikatın Tarihi ve Yeri

Net ifadelerin kullanılmaması

Tatbikat Değerlendirme Süreci


4.Soru

Değerlendirme ekibi, izleme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen hangi hususlara dikkat etmek zorunda değildir?


Komuta ve kontrol ile ilgili gözlemler yapılmalıdır.

Senaryo olayları izlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Zamanlamanın nasıl kullanıldığı takip edilmelidir.

Deneyimli bir personel değerlendirme ekibinin lideri olarak seçilmelidir.

Oyuncu performanslarını etkileyen planlar veya prosedürler göz önüne alınmalıdır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangileri tatbikat sürecinin aşamalarını kapsar?


Planlama, Geliştirme, İcra Aşaması, Raporlama

Geliştirme, Planlama

Planlama 

Gözlem

Planlama, İcra Aşaması


6.Soru

Tatbikatları esas itibariyle uygulama yöntemleri açısından sınıflandıracak olursak tatbikat türleri kaça ayrılır? 


3

4

5

6

7


7.Soru

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirleyen seçeneklerden hangisidir?


Türkiye Afet Müdahale Planı

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Acil Durum Müdahale Hizmetleri

Arama Kurtarma Hizmetleri

Yardım ve Onarım Hizmetleri


8.Soru

 1. Net ifadelerin kullanılamaması
 2. Rapor konusunun kapsamı dışına çıkmak
 3. Gereksiz ayrıntıya girmeden amaçlar ve hedefler doğrultusunda raporu sınırlandırmak

Yukarıdaki yargılardan hangileri raporlamada en çok karşılaşılan sorunlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


9.Soru

Hiç bir ön hazırlık ve ön bilgilendirme yapılmadan icra edildikleri takdirde; doğru sonuçlar verme olasılığı daha yüksek olan tatbikat türü hangisidir?


Kapsamlı Saha Tatbikatı

Masabaşı Tatbikatı

Haberleşme ve İntikal Tatbikatı

Bölgesel Düzey Tatbikatı

Ulusal Düzey Tatbikatı


10.Soru

Deprem sırasında yapılması gerekenler sırasıyla hangileridir?


otur-tutun-kalk

kalk-kapan-tutun

çök-kapan-tutun

otur-izle-tutun

otur-izle-kalk


11.Soru

Deprem senaryoları aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?


Kapasite geliştirme çalışmalarında

Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması çalışmalarında

Deprem gerçekleşme olasılıklarının belirlenmesinde

Deprem tatbikatları ve benzeri çalışmalarda

Afet yönetimi ile ilgili eğitim çalışmalarında


12.Soru

Deprem senaryoları ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?


Depremin oluşması engelleme

Depremleri önceden haber verme

Olası bir depremde yerleşim yerlerinin ne ölçüde etkinebileceğini belirleme

Gelecekte ne kadar büyüklükte bir deprem oluşabileceğini belirleme

Depremin büyüklüğünü azaltabilme


13.Soru

Tatbikatı tasarlayan kişilerin tatbikatın hedeflerini yakalayıp yakalamadığını belirlemeye yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Analiz

Kontrol

Süreç

Değerlendirme

İzleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatları değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?


Afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması

Gerçekleşebilecek senaryoların tatbik edilmesi

Afet sırasında yaşanan ani değişimlere karşı personelin hazırlanması

Katılımcıları bir yarışın içine sokup kimin daha iyi olduğunu görmek

Plan ve prosedürlerin test edilmesi


15.Soru

 1. Acil durum hareket planlarının, yönetmeliklerinin
  ve kılavuzlarının geliştirilmesine,
 2. Acil durum yönetim sisteminde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
 3. Eğitim ve personel eksikliklerinin ortaya çıkmasına,
 4. Tatbikatın hedeflerini yakalayıp yakalayamadığının anlaşılmasına
 5. Gerekli ekipmanın olup olmadığına karar verilmesine,
 6. Plan ve müdahaleler açısından tatbikatların
  tekrarlanma sürelerinin belirlenmesine

Yukarıdakilerden hangileri iyi bir değerlendirmede dikkat edilmesi gereken unsurlardır?


Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV, V,VI


16.Soru

Daha detaylı bir deprem senaryosu çalışması yapabilmek için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?


Köprülerin yerleri, hava alanları ve depreme karşı dayanımları

Yangın çıkma ihtimali yüksek olan yerler

Sondaj verileri, Jeolojik Raporlar ve Haritalar

Sayısal Şehir Plan Haritaları, Mahalle sınırları

1:500 ölçekli Sayısal Jeoloji Haritaları


17.Soru

Aşağodakilerden hangisi Türkiye afet müdahale planının hedefleri arasında yer almaz?


Hayat kurtarmak

Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek

Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek

Halkı gerekli sağlık kuruluşuna yönlendirmek

Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kentsel deprem risk senaryolarının hazırlanması için yapılan etüt safhalarından olan depremsellik ve mikrobölgelendirme çalışmaları safhasında yapılır?


Yapı tipi haritalarının çıkarılması

Hasar görebilirlik oranlarının yöresel verilere dayalı olarak belirlenmesi

Kenti etkilemiş depremlerin incelenmesi

Depremden kaynaklanacak sosyo-ekonomik kayıpların incelenmesi

Mevcut altyapı şebekelerinin depremden etkilenme durum ve oranlarının belirlenmesi


19.Soru

Afet ve acil durumlara yönelik hazırlanan müdahale plan ve prosedürlerinin başarılı bir şekilde test edilmesine olanak sağlayan; afet ve acil durumları yöneten ve bu durumlara müdahale eden ilgili personeli hazırlamada oldukça etkin olan uygulamalara ne ad verilir?


Tatbikat

Müdahale

Afete Hazırlık

Arama kurtarma

Afet müdahale planı


20.Soru

INSARAG'ın Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Arama Kurtarma Tavsiye Grubu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve koordinasyon Birim

Kentsel Arama ve Kurtarma

Avrupa Komisyonu İnsani yardım ve Sivil Korunma Departmanı