Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Deprem senaryosu oluşturulurken yapılası gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


İstatistiki bilgilerin toplanması

Deprem tehlikesinin belirlenmesi

Diri fayın hangisi olduğuna karar verilmesi

Senaryo yapılacak bölgeye özel şiddet ve ivme azalım ilişkilerinin belirlenmesi

Kayıp ve olumsuzlukların tahminlenmesi


2.Soru

 1. Senaryonun amacı
 2. Acil durum veya afet türü
 3. Senaryo yapılacak yerleşim birimin, alanın veya kurumun/tesisin büyüklüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri senaryo çalışmalarında izlenen yol ve yöntemlerde farklılaşmasına neden olabilir? 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-III

I-II-III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saha tatbikatlarının avantajlarından biri değildir?


Operasyonel/saha pratiğinin yansıtıldığı tatbikatlardır.

Gerçek zamanlı veya sıkıştırılmış zamanlı oynanabilir.

Ölçek ve boyutu değişebilir.

Maliyetinin düşük olması.

Daha nadir kullanılan kaynakların kullanımına olanak sağlar.


4.Soru

Afetin ya da acil durumun yaşandığı bölgede görev alacak olan personelin bölgedeki kaynakların kullanımına ihtiyaç duymaması ve bölgeye ilave bir yük getirmemesi gerekmektedir. Bu özellik tatbikatın hangi amacını açıklamaktadır?


Kendi kendine yetebilirlik

Ortaklaşa çalışabilme

Plan ve prosedürlerin uygulanabilirliği

Koordinasyon ve işbirliği

Öğrenme ve güncellenme


5.Soru

Ülkemizde kullanılan deprem şiddet cetveli kaç derecelidir?


10

12

9

6

15


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisi röportaj sırasında yapılmaması gereken hareketlerdendir?

 1. Röportajı gerçekleştiren muhabirin adı öğrenilmeli ve daha sonra yanıt verirken muhabire adı ile hitap edilmelidir.
 2. Röportajı veren kişi tam adını kullanmamalıdır. Takma isimleri kullanmak uygun olur.
 3. Mümkünse röportajın gerçekleştirileceği en uygun yerin seçilmesi gerekmektedir. Röportajın yapıldığı yerde rahat olunduğundan emin olunmalıdır. Arka planda ne olduğuna dikkat edilmelidir.
 4. Mümkünse röportaj için uygun zaman seçilmelidir. Beş dakika daha bekleyip daha iyi hissedecekseniz muhabire bunun mümkün olup olmadığı sorulmalıdır. Yine de, muhabirin röportaj için belirli bir süresi olduğu da unutulmamalıdır.
 5. Sakin olmaya çalışılmalıdır. Tutum ve durumun
  kontrol altında olması gelişen olayların temposunu belirlemede çok önemli olacaktır?


I

II

III

IV

V


7.Soru

 1. Ortaklaşa tatbikat uygulamalarıyla var olan uluslararası işbirliğini geliştirmek; var olan işbirliği kapasitesinin pekiştirilmesini sağlamak
 2. Hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik diğer ülke uygulamalarını gözlemleme imkanı sağlamak
 3. Yanlış uygulamaları tespit etmek ve hataları en aza indirgemek ya da tamamen yok edebilmek; doğru yöntemleri en iyi şekilde belirleyebilmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası tatbikat uygulamalarının hedefleri arasındadır?


I-II

I-III

II-III

I-II-III

Yalnız II


8.Soru

 1. Hasar ve kayıp tahmini yapmak
 2. Afet anında oluşabilecek her türlü ihtiyacı önceden öngörebilmek
 3. Afet anında oluşabilecek her türlü olumsuzluğu önceden öngörebilmek
 4. Afet ve acil durum yönetiminin bütün aşamaları ile ilgili planların hazırlanmasına ışık tutmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet senaryosu hazırlamanın amaçları arasındadır?


I-III

I-II-III-IV

I-II-III

II-III

I-III-IV


9.Soru

Tatbikat sırasında oynanması için sunulan her bir oyun ya da ekiplere verilen her bir göreve ne ad verilir?


Tatbikat

Senaryo

Enjeksiyon

Medya

Paydaş


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saha tatbikatının avantajlarından biri değildir?


Güvenlik ve sorumluluk riski taşır.

Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine olanak sağlar.

Gerçek zamanlı veya sıkıştırılmış zamanlı oynanabilir.

Daha uzun planlama süreci, daha fazla destek ve kaynak gerektirir.

Daha nadir kullanılan kaynakların kullanımına olanak sağlar.


11.Soru

Herhangi bir yer veya bölgedeki deprem tehlikesinin doğru olarak saptanabilmesi için gerekli olan bilgilerden birisi değildir?


Deprem kaynak zonları

Deprem kaynkalarında oluşabilecek deprem mekanizmaları

Deprem kaynaklarında oluşabilecek depremlerin oluş olasılıkları

Sismik dalgaların yer veya bölgeye gelene kadar uğrayacakları azalım özellikleri

Depremden etkilenecek binaların yapılmış oldukları malzemenin özellikleri


12.Soru

 1. Tatbikat sırasında sergilenen işlerle ilgili çıktı,
 2. Etki ve tepkilerin gözlemlenebildiği,
 3. Tatbikat süresi boyunca sürekliliği olan süreç

Yukarıdaki bilgilerin hangisinde izleme ile ilgili ifadeler doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatın ana faktörlerinden değildir?


Tatbikat planlama ekibi

Haberleşme ekipmanları

Katılımcılar/Oyuncular

Senaryo

Değerlendirmeci ve gözlemciler


14.Soru

Medya kullanım çerçevesi hangi tatbikat sürecinde planlanır?


Planlama

Geliştirme 

İcra aşaması

Raporlama

Yönetim


15.Soru

Tatbikatta herhangi bir şekilde görev almayan, belirlenen noktalarda tatbikatın işleyişini, kendileri ya da görev aldıkları organizasyonlar için gözlemleyen ve tatbikattaki uygulamalardan kendi yararlarına sonuçlar çıkarmak amacıyla not ya da görüntü alan kişilere ne ad verilir?


Katılımcı

Değerlendirmeci

Senarist

Gözlemci

Yönetici


16.Soru

I. Planlama süreci organizasyon

II. Analiz

III. Kapasite geliştirme

IV. Entegrasyon süreci

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye afet müdahale planın bölümleridir?


I. ve III.

I. , II. , III.

I. , II. , III. , IV.

II. , III. , IV.

I. , II. , IV.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saha tatbikatının avantajlarından biri değildir?


Saha pratiğinin yansıtıldığı tatbikatlardır.

Ölçek ve boyutu değişebilir.

Gerçek zamanlı veya sıkıştırılmış zamanlı oynanabilir. 

Maliyeti yüksektir. 

Halkın bilinçlendirilmesine olanak sağlar. 


18.Soru

Deprem tehlikesi belirlenmesi işleminde yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Jeolojik ve sismolojik verilerin derlenmesi

Deprem kaynak bölgelerinin belirlenmesi

Deprem kaynak bölgelerindeki depremsellik parametrelerinin belirlenmesi

Azalım ilişkilerinin belirlenmesi

Ana kayada oluşabilecek maksimum şiddetin belirlenmesi


19.Soru

Ülkemize sığınan Suriye halkı, insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hale getiren ana faktörlerden hangisi için bir örnek oluşturur?


Savaşlar ve sivil kargaşalar

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Hızlı nüfus artışı

Yoksulluk ve az gelişmişlik


20.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkanlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hallere ne denir?


Afet

Acil durum

Tatbikat

Senaryo

Müdahele