Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda 72 saati (9 gün) geçemez. Halkın sivil savunma konularında aydınlatılması maksadıyla tertiplenen ders ve konferanslara davet vukuunda iştiraki mecburidir. Bu eğitimin süresi ve yenileme şekli hangi kuruluş tarafında düzenlenmektedir?


Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı


2.Soru

 “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde; ilgili kurum ve kuruluşlarımızın kendi ulusal planlarına ne kadar vakıf olduklarını test etmek, ortaklaşa çalışmayı sağlamak, kapasite ve kabiliyetleri sınamak, plan-program ve prosedürlerin uygulanabilirliğini sınamak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla ulusal ölçekli tatbikatların ne kadar zamanda bir yapılması ön görülmüştür?


Her çiftli yılda

Her tekli yılda   

Üç yılda bir

Beş yılda bir

Her yıl


3.Soru

Afet ve acil durumlara yönelik hazırlanan müdahale plan ve prosedürlerinin başarılı bir şekilde test edilmesine olanak sağlayan; afet ve acil durumları yöneten ve bu durumlara müdahale eden ilgili personeli hazırlamada oldukça etkin olan uygulamalar nelerdir?


Denemeler

Tatbikatlar

Sınavlar

Müdahaleler

Gözlemler


4.Soru

Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmalara ne ad verilir?


Tatbikat

Müdahale

Afete Hazırlık

Arama kurtarma

Afet müdahale planı


5.Soru

 1. Faal durumda olan bir UNDAC ekibini destekleyen sivil toplum kuruluşları ve özel sektör partnerlerinin rollerini test etmek
 2. Acil bir durumun başlangıcında uluslararası insanı yardım koordinasyon mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve uygulanmasını
  test etmek
 3. Acil bir durumda İnsani Yardım Programı döngüsünün başlangıç aşamalarını test etmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri BM INSARAG Bölgesel Deprem Simülasyon Tatbikatları'nını uluslar arası kuruluşlar için hedefleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-II-III


6.Soru

................. 'nın genel amacı Avrupa Birliği Sivil korunma otoriteleri ve ekipleri arasında işbirliği ve hazırlığı geliştirmektir. Yukarıdaki cümledeki boşluğa ne gelmelidir?


Kapsamlı saha tatbikatları

Modül saha tatbikatları

Masabaşı tatbikatları

BM INSARAG Bölgesel Deprem Simülasyon Tatbikatları

NATO EADRCC Sonuç Yönetim Tatbikatları


7.Soru

Olası deprem/yangın gibi acil durumlar sırasında binaların planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda/toplanma alanında hiçbir izdihama yol açmadan toplanmayı sağlamak amacıyla yapılan tatbikat hangisidir?


Acil durum tatbikatı

Yangın tatbikatı

Bina tahliye tatbikatı

Deprem tatbikatı

İlk yardım tatbikatı


8.Soru

I. Halk sağlığını korumak ve sürdürmek, II. Kaynakların etkin kullanımını sağlamak, III.  Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amaçlarındandır?


Yalnız I

I, II, ve III

I ve II

II ve III

I ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında açık alandaysanız yanlış bir davranış olur?


Enerji hatları ve direklerinden uzaklaşılmalıdır

Taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır

Binalardan düşebilecek sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır

Deniz kıyısına yakın bir bölgeye gidilmelidir

Toprak altındaki elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır


10.Soru

Tatbikat Sonuç Raporu’nun içeriği için standart bir rapor biçimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte raporda genellikle aşağıdaki başlıklardan hangileri yer almalıdır?

 1. Tatbikatın Tarihi ve Yeri
 2. Tatbikatın Konusu ve Amacı
 3. Tatbikata Katılan Kişi/Kurum ve Kuruluşlar
 4. Tatbikatın Değerlendirme Süreci
 5. Sonuç ve Öneriler


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV, V


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin gerçek durumlar ya da tatbikat sürecinde medya önünde röportaj verirken yapılması uygun değildir?


Profesyonel olmak

İşbirlikçi olmak

Kişisel görüş belirtmek

Doğru bilgi vermek

Muhabire adı ile hitap etmek


12.Soru

Tüzgölü fayının uzunluğu ne kadardır?


250 km

350 km

400 km

200 km

120 km


13.Soru

Afet müdahale planındaki tüm hizmet gruplarının test edilmesine imkan verecek kapasitede olan gerçekçi tatbikatları düzenlemek için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?


Her hizmet grubundan en az bir kişinin tatbikatlara katılması

Yasal düzenlemelerle katılımın zorunlu tutulması

Bakanlıklar arasında iş birliği protokolü imzalanması

Bütün paydaş kurumların katılması

Kurum yöneticilerinin istekli olması


14.Soru

Tatbikatları esas itibariyle uygulama yöntemleri açısından sınıflandıracak olursa tatbikat türleri nelerdir?

 1. Kapsamlı Saha Tatbikatı
 2. Masabaşı Tatbikatı
 3. Haberleşme ve İntikal Tatbikatı
 4. Ev Tatbikatı


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II, III

II, III, IV


15.Soru

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na göre "Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak ve yaptırmak” kimin görevleri arasındadır?


AFAD

Sivil Savunma Kolej ve Enstitüleri

NATO

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği


16.Soru

"Operasyonel testler olan tatbikatlar, operasyonel hataları ve zayıflıkları tespit etmede etkin olarak kullanılmaktadır." Bu ifade tatbikatın hangi amacı kapsamındadır?


Kendi kendine yetebilirlik

Ortaklaşa çalışabilme

Plan ve prosedürlerin uygulanabilirliği

Koordinasyon ve işbirliği

Öğrenme ve Güncelleme


17.Soru

Deprem senaryosu için yapılması gereken temel çalışmaların son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Hasar tahmini yapılması

Nüfus, konut sayısı vb. verilerin toplanması

Deprem tehlikesinin belirlenmesi

Senaryo raporun yazılması

Senaryo deprem büyüklüğünün tespit edilmesi


18.Soru

Tatbikat yeri ve zamanı belirlenirken günlük yaşamı etkileyebilecek zararlardan kaçınmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?


Yoğun olmayan çalışma saatleri seçilebilir.

Katılımcılara uygun oldukları tarihler sorulur.

Tatbikat yapılacak mekanın tamamen boşaltılması sağlanır.

Gerçek yerleşim yerleri seçilmemelidir.

Senaryo bilgilendirmesi eksiksiz yapılmalıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinde yer alacak olan kişiler de olması beklenen becerilerden değildir?


Değerlendirme konusunda teknik uzmanlık

Plana aşina olma

Tarafsız olma

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Organizasyon becerileri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat emniyet ve güvenliğinde kişisel güvenlik ile ilgili bir önlemdir?


Tatbikat güvenliğini denetleyecek bir görevlinin olması

Gerçek bir acil durum ortaya çıkarsa tatbikatı iptal edecek önlemleri almak

Her takım elemanının kendi alanlarında güvenlik durumunu inceleme görevi olması

Benzeşim yapacakların bilgi paketlerine güvenlik faktörlerinin dahil edilmesi

Görevli personelin baret, eldiven, dizlik vb. koruyucu donanımları kullanmaları