Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tatbikatın belirlenen esaslar çerçevesinde icra edilmesini, enjektelerin sürülmesini, sonrasında ise gözlemci ve değerlendirmecilerin raporları doğrultusunda sonuç çıktılarının alınmasını sağlayan hangisidir?


Tatbikat koordinatörü

Katılımcılar

Senaryo

Gözlemciler

Değerlendirmeciler


2.Soru

Seçeneklerden hangisi yerel/bölgesel düzeyde tatbikat uygulamalarının hedeflerindendir?


Bölgeler arası deneyim paylaşımı sağlamak

Bölgeler arası rekabet ortamı oluşturmak

Çalışanlar arasında iletişimi güçlendirmek

Farklı çalışma guruplarını karşılaştırmak

Yerinde müdahale kapasitesini geliştirmek


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibindeki kişiler için beklenen becerilerden birisidir?


Değerlendirme konusunda teknik uzmanlık

İnsani ilişkiler

Tarafsız olma

Yardıma istekli olma

Güvenilirlik


4.Soru

Türkiye’de doğa kaynaklı afetlerde en çok konut yıkımına neden olan afet türü aşağıdakilerden hangisidir?


Heyelan

Sel

Çığ

Deprem

Kaya Düşmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi masabaşı tatbikatının avantajlarından biridir? 


Soru cevap ve görüş alışverişine imkan sağlayabilir.

Gerçek zamanlı veya sıkıştırılmış zamanlı oynanabilir.

Daha uzun planlama süreci, daha fazla destek ve kaynak gerektirir.

Daha nadir kullanılan kaynakların kullanımına olanak sağlar.

Operasyonel/saha pratiğinin yansıtıldığı tatbikatlardır.


6.Soru

"Bir olay belirlendiğinde sadece ilgililerine duyurulur. Olay türü ve ölçeğine göre sırasıyla İAADYM, TAMP’ta yer alan 1.grup destek illeri ve ilgili Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet gruplarının ana çözüm ortaklarını ve Kızılay’ın kapasitesini yönlendirir." Bu durum hangi seviyede gerçekleşir?


Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5


7.Soru

Afet ve acil durum tatbikatlarının başarılı bir şekilde değerlendirilmesi ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Değerlendirmede kullanılacak izleme göstergeleri sıradan olmalıdır.

Değerlendirme mümkün olduğu kadar az sayıda uzman tarafından yapılmalıdır.

Tatbikat sırasında karşılaşılan eksikliler, hata ve sorunlar başarısızlık olarak değerlendirilmelidir.

Değerlendirme plan ve prosedürlerdeki işleyen ve işlemeyen yönlerin test edilmesi için önemli bir basamaktır.

Değerlendirmede görev alan kişiler yönetici vasfında olması gerekir.


8.Soru

Kentsel deprem risk senaryolarının hazırlanması genelde kaç tane etüt safhasını kapsar?


1

2

3

4

5


9.Soru

  1. Gerçekçi izleme ve değerlendirmenin yapılmaması
  2. Tatbikat sırasında ortaya çıkan hatalar, sorunlar izleme ve değerlendirme aşamasında gizlenebilir
  3. Değerlendirmede kullanılacak olan izleme göstergelerinin gerçekçi ve doğru olması

Yukarıdaki maddelerden hangileri izleme ve değerlendirme sürecinde en sık karşılaşılan sorunlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


10.Soru

INSARAG ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Hükümetler arası insani bir ağdır.

1991 yılında oluşturulmuştur.

Bir bölgeden oluşmaktadır.

Ulusal ve uluslararası çalışmaktadır.

USAR uygulayıcıları bu oluşuma dahildir.


11.Soru

Deprem senaryoları hazırlanırken yapılması gereken ilk çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Senaryo yapılacak bölgeye özel şiddet ve ivme azalım ilişkilerinin belirlenmesi

Hasar tahmini, ekonomik kayıp gibi kayıp ve olumsuzlukların tahmin edilmesi

Senaryo raporunun yazılması

Deprem tehlikesinin belirlenmesi

Aynı şiddette etkilenen bölgelere düsen varlıkların bulunması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem senaryolarının kullanıldığı alanlardan birisi değildir?


Gecici barınma ve toplanma alanlarının belirlenmesi

Deprem tatbikatları

Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması

Afet yönetimi ile ilgili eğitim çalışmaları

Topoğrafik ölçme işlemleri


13.Soru

Afetin ya da acil durumun yaşandığı bölgede görev alacak olan personelin bölgedeki kaynakların kullanımına ihtiyaç duymaması ve bölgeye ilave bir yük getirmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla tatbikat sürecinde de bu hususun göz önüne alınarak tatbikatta görev alan tüm aktörlerin, görev sürecince kendi kendilerini idame ettirmeleri sağlanmalıdır. Bu tatbikatın hangi amacıdır?


Ortaklaşa çalışabilme

Kendi kendine yetebilirlik

Plan ve prosedürlerin uygulanabilirliği

Koordinasyon ve işbirliği

Öğrenme ve güncelleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinde yer alacak olan kişiler için beklenen kişisel özelliklerden birisidir?


Plana aşina olma

Organizasyon becerileri

Olaylar ve amaçlar arasındaki ilişkiyi görme

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Kendi kendini yönlendirebilme


15.Soru

Seçeneklerden hangisi ulusal tatbikat uygulamaları arasında yer almaz?


Kurum ve kuruluş bazında tatbikat uygulamaları

Yangın tatbikatı

Bina tahliye tatbikatı

Askeri deniz savunma tatbikatı 

Deprem tatbikatı


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulama yönlü bir tatbikat çeşididir?


Masabaşı tatbikatı

Tahliye tatbikatları

Yangın tatbikatları

KBRN tatbikatları

Sivil-asker işbirliği tatbikatları


17.Soru

Bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamalara ne denir?


Afet 

Tatbikat

Koordinasyon

Haberleşme

Planlama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinde yer alacak olan kişiler de olması beklenen kişisel özelliklerden değildir?


İnsani ilişkiler, duyarlılık

Tarafsız olma

Plana aşina olma

Kendi kendini yönlendirebilme

Değişen durumlara hızlı uyum sağlama


19.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planında olay türleri ve yer alması gereken hizmet grupları düşünüldüğünde, hangisi siber saldırıda görev alacak hizmet gruplarından biridir?


Sağlık

Barınma

Hasar tespit

Nakliye

Enerji


20.Soru

Doğa kaynaklı afetler her yıl Türkiye gayri safi milli hasılasının % kaçı oranında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir.


1

2

3

4

5