Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tatbikatlarda görev alan personelin koruyucu eldiven, baret, gözlük giymeleri tatbikatın hangi güvenlik kısmına girer?


Kişisel güvenlik

Çevre güvenliği

Ekip güvenliği

Planlama

Raporlama


2.Soru

Olası bir doğa veya teknolojik kaynaklı afet meydana gelmeden önce yapılan çalışmaların tümüne ne ad verilir?


Erken uyarı sistemi

Tatbikat uygulamaları

Kaynak oluşturma

Risk yönetimi

Toplum sağlığı ve güvenliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yer veya bölgedeki deprem tehlikesinin doğru olarak saptanabilmesi için bilinmesi gerekli verilerden biri değildir?


Bu yer veya bölgenin yakın veya uzağında bulunan deprem kaynak zonları

Deprem kaynaklarında oluşan veya oluşabilecek olan depremlerin mekanizmaları

Deprem kaynaklarında oluşacak olan değişik büyüklüklerdeki depremlerin oluş olasılıkları

Yer veya bölgedeki topoğrafik ve jeolojik yapı ile yerel zemin özelliklerinin genel sismik dalgalar üzerindeki etkileri

Bölge halkının sosyolojik özellikleri


4.Soru

Tatbikat senaryosuyla ilgili katılımcılara eksik bilgi verilmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?


Ümitsizlik

Kafa karışıklığı

Mutsuzluk

Yorgunluk

Empati


5.Soru

Tatbikat süreci kaç ana aşamadan oluşur?


1

2

3

4

5


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi saha tatbikatının dezavantajlarından birisidir?


Ölçek ve boyutu değişebilir

Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine olanak sağlar

Planlama ve uygulaması uzun zaman alır

Daha nadir kullanılan kaynakların kullanımına olanak sağlar.

Gerçek zamanlı veya sıkıştırılmış zamanlı oynanabilir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat sırasında değerlendirmeciler tarafından yürütülecek özel görevlerden birisidir?


Afet ve acil durum senaryosunu hazırlama

Deprem, heyelan, sel vb. afetlerin olma olasıklarını ortaya koyma

Hedeflenen amaçların ne denli sağlandığını belirlemek

Görev alanların görevlerini doğru bir şekilde uygulamasını sağlamak ve gerekirse onları uyarmak

Tatbikat yapılacak yerin afet riskini belirlemek


8.Soru

Başarılı bir tatbikat gerçekleştirebilmek için gerekli olan unsurlar nelerdir?


 • Tatbikat sürecinin iyi planlanması
 • Zamanlamaya dikkat edilmesi
 • Tatbikat sonuçlarının doğru okunması
 • Tatbikat sürecinin iyi planlanması
 • Görev alacak aktörlerin doğru belirlenmesi
 • Zamanlamaya dikkat edilmesi
 • Tatbikat sürecinin iyi planlanması
 • Görev alacak aktörlerin doğru belirlenmesi
 • Zamanlamaya dikkat edilmesi
 • Tatbikat sonuçlarının doğru okunması
 • Tatbikat sürecinin iyi planlanması
 • Görev alacak aktörlerin doğru belirlenmesi
 • Tatbikat sürecinin iyi planlanması
 • Görev alacak aktörlerin doğru belirlenmesi
 • Zamanlamaya dikkat edilmesi
 • Tatbikat sonuçlarının doğru okunması
 • Tatbikat yapılma sıklığının artırılması

9.Soru

Kaynakların ve tatbikat oyuncularının belirlenmesi tatbikat sürecinin hangi aşamasında gerçekleşmektedir?


Planlama

Geliştirme

İcra

Raporlama

Hata belirleme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatın başarılı olması için yapılması veya göz önünde bulundurulması gerekenlerden biri değildir?


Tatbikatın hangi durum ve olayları içereceğinin belirlenmesi

Tatbikata katılanlara senaryonun gerçekleşeceği yer hakkında bilgi verilmesi

Katılımcılara verilen bilgiler arasında tutarsızlık olmaması

Gerçekçi olması adına yoğun çalışma saatlerinin tercih edilmesi

Haberleşme yöntemlerinin önceden belirlenmiş olması


11.Soru

Türkiye'de tatbikatlar ile ilgili ilk mevzuat kaç yılında yayınlanmıştır?


1999

2009

2013

1958

2015


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem tehlikesinin belirlenmesi konusunda yapılması gereken çalışmalarda biri değildir?


Jeolojik, Sismolojik verilerin derlenmesi

Deprem kaynak bölgelerinin belirlenmesi

Deprem kaynak bölgelerindeki deprem oluşumlarının istatistiksel özelliklerinin ve depremsellik parametrelerinin belirlenmesi

Azalım ilişkilerinin belirlenmesi

Daha önceki yaralı sayısı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinde yer alacak kişiler için beklenen becerilerden değildir?


Değerlendirme konusunda teknik uzmanlık

Plana aşina olma

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri

Organizasyon becerileri

Empati kurabilme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında bina içerisindeyseniz yanlış  bir davranış olur?


Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenmelidir

Sabitlenmemiş eşyalardan uzak durulmalıdır

Evdeki tüm ışıklar açılıp aydınlık sağlanmalıdır

Asansörü kullanmak tercih edilmemelidir

Balkon veya pencereden atlanmamalıdır


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında alınması gereken önlemler ve uygulanması önerilen davranışlardan biri değildir?


Balkona çıkılmalıdır.

Merdivenler kullanılmalıdır.

Elektrik düğmelerinden uzak durulmalıdır.

Ocak, fırın gibi cihazlar kapatılmalıdır.

Pencereden uzak durulmalıdır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinin, izleme ve değerlendirmede dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?


Notlar kısaca alınmalı vakit kaybedilmemelidir.

Senaryo başladıktan sonra plan ve uygulamalardan sapmalar olup olmadığına dikkat edilmelidir

Zamanlamanın nasıl kullanıldığı takip edilmelidir

Senaryo olayları izlenmeli ve değerlendirilmelidir

Komuta ve kontrol ile ilgili gözlemler yapılmalıdır


17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tatbikatlarda medyayla bilgi paylaşırken röportaj sırasında yapılmaması gerekenlerdendir?


Mümkünse röportajın gerçekleştirileceği en uygun yerin seçilmesi gerekmektedir. Röportajın yapıldığı yerde rahat olunduğundan emin olunmalıdır. Arka planda ne olduğuna dikkat edilmelidir.

Sakin olunmaya çalışılmalıdır

Doğru bilgi verilmelidir

Röportajı veren kimse tam adını kullanmalıdır

“Yorum yok” şeklinde yanıt verilmemelidir


18.Soru

IX şiddetindeki bir depremde aşağıda verilen yapı türlerinden hangisinde hasarsızlık oranının daha yüksek olması beklenir?


Ahşap karkas yapılar

Betonarme çerçeve yapılar

Tuğla yığma yapılar

Kerpiç yapılar

Yığma taş yapılar


19.Soru

 1. Acil durumlardaki hareket tarzları ile tahliye arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
 2. Engelli kişilerin nasıl tahliye olacağını belirlemek
 3. Kalabalık binalardaki en uygun tahliye yöntemini belirlemek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bina tahliye tatbikatının amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


20.Soru

 1. Afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması
 2. Gerçekleşebilecek senaryoların tatbik edilmesi
 3. Afet sırasında yaşanan ani değişimlere karşı personelin hazırlanması ve plan ve prosedürlerin test edilmesi
 4. Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi

Yukarıdaki bilgilerin hangisinde tatbikatları değerlendirmenin asıl amacı ile ilgili ifadeler doğru olarak verilmiştir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve IV

I. II, III ve IV