Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık kapsamında değildir?


planlama

eğitim

tatbikat

ilk yardım

acil yardım malzeme stokları


2.Soru

Afet yönetimini, acil durum yönetiminden ayıran en önemli fark nedir?


Daha etkili olması

Önleme odaklı olması

Sürekli olması

Belirli zamanlarda varlık göstermesi

Hızlı müdahale edebilmesi


3.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?

  1. Tatbikatlar için kullanılan mekan bazen hayali bir yerleşim veya ülke veya şehir olabilirken; bazen gerçek yerleşimler de kullanılabilmektedir.
  2. Klasik modelde yöntem hayal ürünü bir lokasyon kullanılmamasıdır.
  3. Tasarlanmış tatbikata katılan kişilere senaryonun gerçekleşeceği yer hakkında bir bilgi verilmez.
  4. Gerçek yerler kullanıldığı durumlarda daha önce yaşanmış veya yaşanması muhtemel afet ve acil durumlar baz alınır.
  5. Gerçek yerleşim yeri seçileceği zaman o yer ile ilgili bilgiler mümkün olduğunca doğru seçilmelidir.


Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, IV, V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında açık alanda bulunan kişilerin yapması gerekenler arasındadır?


Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatın genel amaçlarından biridir?


Acil durum planı

Koordinasyon ve işbirliği

Müdahale kapasitesi

Karar verme 

Masabaşı tatbikatı


6.Soru

Ulusal Afet Müdahale Organizasyonu'na göre defin hizmet grubu hangi kuruma bağlı olarak çalışır?


İçişleri Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kızılay

AFAD


7.Soru

Değerlendirmeciler ve gözlemciler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Gözlemciler tatbikatta görev alırlar.

Değerlendirme ekibindeki personellerin tecrübeli olmasına gerek yoktur.

Gözlemcilerin tatbikatın tümünü tek seferde değerlendirmeleri beklenir.

Değerlendirmeciler kendi yararlarına sonuçlar çıkarmak için not ve görüntü alırlar.

Değerlendirmeciler gözlem ve yorumlarını rapor yoluyla üst yönetimlere sunarlar.


8.Soru

NATO ülkelerinin ve ortaklık ülkelerinin krizlerin, çatışmaların ve afetlerin sonuçlarının üstesinden gelebilmesi ve bu konuda yapılan hazırlıkların yardımlaşarak yürütülmesi için NATO kapsamında kurulan oluşum hangisidir?


Sivil Olağanüstü Hal Planlaması

Askeri afet yönetim konseyi

Uluslararası yardım konseyi

Acil durum konseyi

Afet ve kriz yönetimi merkezi


9.Soru

Deprem tehlikesi hangi yöntem ile belirlenebilmektedir?


Jeolojik ölçüm yöntemleri ile

Topoğrafik ölçüm yöntemleri ile

Jeoteknik ölçüm yöntemleri ile

Olasılık yöntemleri ile

Uzay geriden kestirme yöntemleri ile


10.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde depremin şiddeti daha büyüktür?


V

VI

IX

VIII

VII


11.Soru

Türkiye’de tatbikatlar ile ilgili ilk mevzuat 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile kaç yılında yayınlanmıştır?


1947

1958

1965

1969

1975


12.Soru

İşletmelere; Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturularak; bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılan yönetmelik hangisidir?


Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Yanıcı ve patlayıcı maddeler hakkında yönetmelik

Orman yangınlarını önleme hakkında yönetmelik

Kentsel güvenlik ve koruma hakkında yönetmelik

Toplum sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik


13.Soru

Değerlendirme ekibinde yer alacak olan kişiler için beklenen özellikler sıralandığında aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?


Tarafsız olma

Kendi kendini yönlendirebilme

Değişen durumlara hızlı uyum sağlama

Liderlik vasfına sahip olma

Yardıma istekli olma


14.Soru

Deprem tehlikesini aşağıdakilerden hangisi belirler?


Olası depremin büyüklüğü

Olası hasar

Zarar görebilirlik

Can kaybı sayısı

Yaralı kişi sayısı


15.Soru

Tatbikat planlama süreci düşünüldüğünde, tatbikat duyurusunun ve gerekli görevlendirmelerin yapıldığı aşamadan sonra hangisi gelmelidir?


Tatbikat kararının alınması

Senaryo ve enjektelerin hazırlanması

Tatbikat için finansal kaynak planlaması yapılması

Tatbikatın icrası

Tatbikat uygulamalarının gözlemlenmesi 


16.Soru

I.envanter oluşturma

II. modelleme

III.analiz

IV. haritaların üretilmesi

Bütünleşik afet tehlike haritalarının üretilmesinde yukarıdaki aşamalardan hangisi ya da hangileri olmalıdır?


Yalnız IV

I,II

III,IV

I, III, IV

I, II, III, IV


17.Soru

Tatbikat sırasında sergilenen işlerle ilgili çıktı, etki ve tepkilerin gözlemlenebildiği ve tatbikat süresi boyunca da sürekliliği olan sürece ne ad verilir.


Değerlendirme

İzleme

Kontrol

Düzenleme

Karar verme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP'ın yerel düzeyde tatbikat uygulamalarıyla ulaşmaya çalıştığı hedeflerdendir?

  1. Yerel düzeyde hazırlık kapasitesini artırmak
  2. Yerel düzeyde müdahale kapasitesini artırmak
  3. Yerel yönetimlerin afet planlarını geliştirmek
  4. Yerinden müdahale kapasitesini geliştirmek


I ve II

I ve IV

I,II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV


19.Soru

Deprem tehlikesinin belirlenmesi için ilk yapılması gereken çalışma hangisidir?


Bilgi toplanması

Deprem kaynak bölgelerinin belirlenmesi

Azalım ilişkilerinin belirlenmesi

İvme değerlerinin hesaplanması

İvme haritalarının hazırlanması


20.Soru

"Sivil savunma hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükelleflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertiplenecek eğitim ve tatbikatlara davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların müddeti yılda _____ saati geçemez." Tatbikatlarla ilgili yasal mevzuata göre boşluğa ne gelmelidir?


12

36

48

60

72