Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme ekibinin izleme ve değerlendirmede dikkat etmesi gereken hususlardan birisi doğru olarak verilmiştir?


Gerek gördüklerinde tatbikata müdahale etmeli ve hata yapanların hataları söylenmelidir.

Değerlendirme formu dışında başka bir yere not almamalıdır.

Genel eylemleri duyabilecek ve görebilecek bir konumda olmalıdır.

Senaryonun doğru tatbik edilmesi için oyunculara ek süre vermelidir.

Senaryo oynanması esnasında oyunda ani değişiklikler yaparak oyuncuların tepkilerini ölçmelidir.


2.Soru

Seçeneklerden hangisi tatbikatın ana aktörlerinden birisidir?


Değerlendirmeci ve gözlemciler

Planlama

Geliştirme

İcra

Raporlama


3.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi için senaryo hazırlanmaz?


Veri için

Tatbikat için

Acil Durum için

Afet Yönetimi için

Eğitim için


4.Soru

Zarar görebilirliği azaltmak mümkündür. Bunu yaparak azaltarak neyi azaltmış olduğumuz söylenebilir?


Tehlikeyi

Riski

Varlıkları

Tehlike olasılığını

Senaryoyu


5.Soru

"TAMP’ın" açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tarım Afet Müdahale Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı

Taktik Afet Müdahale Planı

Tam Afet Müdahale Planı

Tüm Afet Müdahale Planı


6.Soru

I. Kendi kendine yetebilirlik

II. Bireysel çalışabilme

III. Plan ve prosedürlerin uygulanabilirliği

IV. Koordinasyon ve işbirliği

 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tatbikatlar ile ulaşılabilecek genel amaçlardandır?


I ve III

I,II,III

I,III,IV

II,III,IV

I,II,III,IV


7.Soru

Kaynakların ve tatbikat oyuncularının belirlendiği aşama tatbikat sürecinin hangi aşamasında gerçekleşmektedir?


Raporlama 

Geliştirme

Planlama

İcra

Gözlem


8.Soru

  1. Aynı şiddette etkilenen bölgelere düşen varlıkların bulunması
  2. İstatistiki bilgilerin toplanması
  3. Hasar tahmini, ekonomik kayıp gibi kayıp ve olumsuzlukların tahmin edilmesi

Deprem senaryosunun hazırlanmasında izlenecek yolda yukarıdaki maddeler hangi sırayla uygulanmalıdır?


I – II – III

I - III – II

II – I – III

II – III – I

III – I - II


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tatbikat uygulamalarının hedeflerinden değildir?


U¨lkelerin afet ve acil durum plan-program-prosedürlerinin oluşturulmasını ya da geliştirilmesini desteklemek

U¨lkelerin yaşanan afetlerle ilgili olarak destek almak durumunda oldukları ülkelerle işbirliği ve yardımlaşma altyapısını geliştirmek

Hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik diğer ülke uygulamalarını gözlemleme imkanı sağlamak

Yanlış uygulamaları tespit etmek ve hataları en aza indirgemek ya da tamamen yok edebilmek

Afetleri ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırarak önleyici bir anlayışın yayılmasını sağlamak


10.Soru

İl afet ve acil durum müdürlükleri yılda en az kaç defa ana çözüm ortaklarının yöneticilerinin de katıldığı bir masabaşı il tatbikatı düzenlemesi gerekmektedir?


1

2

3

4

5


11.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planındaki hangi olay türünde tüm hizmet grupları yer almalıdır?


Deprem

Kuraklık

Orman yangını

Siber saldırı

Biyolojik afetler ve salgın hastalıklar


12.Soru

  1. Güçlü ve zayıf yönler
  2. Öneri ve değerlendirmeler
  3. Fırsatlar

Yukarıdaki ifadelerin hangisinde Tatbikat Sonuç Raporu’nun Sonuç ve Öneriler bölümünde yer alan bilgiler doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


13.Soru

Tatbikatın ana faktörlerinden biri değildir?


Tatbikat Planlama Ekibi (Tatbikat Koordinatörü)

Katılımcılar/Oyuncular

Senaryo

Değerlendirmeci ve gözlemciler

Emniyetciler


14.Soru

Uluslararası tatbikat uygulamaları genellikle hangi ay içinde düzenlenmektedir?


Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül


15.Soru

Tatbikat ile başlayan ve tatbikat süresi boyunca devam eden sürece ne ad verilir?


Tatbikat süreci

İzleme süreci

Değerlendirme süreci

Plan süreci

Yaklaşımsal süreç


16.Soru

INSARAG ne zaman oluşturulmuştur?


1985

1988

1990

1991

1992


17.Soru

"Müdahale" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Bu aşamada sosyal ve psikolojik destek hizmetleri verilir.

Bu aşamada halkın acil ihtiyaçları sağlanır.

Bu aşamada hasar tespiti yapılır.

Bu aşamada yardım kaynaklarının koordinasyonu sağlanır. 

Bu aşamada erken uyarı sistemleri kurulur.


18.Soru

Afet ve acil durumlara ilişkin olarak hazırlanan planların uygulanabilirliğinin, karar vericiler, koordinasyon birimleri ve saha ekipleri arasındaki koordine ve uyumun en gerçekçi şekilde test edildiği tatbikatlara ne denir?


Kapsamlı saha tatbikatı

Masabaşı tatbikatı

Habrleşme ve intikal tatbikatı

Aram ve kurtarma

Yangın tatbikatı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerçek durum ya da tatbikat sürecindeki röportajlar sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?


Röportaj sırasında doğru bilgilerin verilmesi önemlidir.

İşbirlikçi olunmalıdır. Topluma açıklamada bulunma sorumluluğunun olduğu unutulmamalıdır.

Profesyonel olunmalıdır. 

Sakin olmaya çalışılmalıdır.

Acele edilmelidir.


20.Soru

Tatbikat değerlendirme sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlendirmenin planlanması ve organize edilmesi

Tatbikatın gözlemlenmesi ve verilerin toplanması

Verilerin analiz edilmesi

İyileştirmenin takip edilmesi

Taslak tatbikat sonuç raporunun geliştirilmesi